П Р О Т О К О Л

 

               Гр.*** ***     2010година

 

*** ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на         14.09.2010г.   в  състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                                       Съдебни заседатели:

 

 

при участие на секретар:…..………….М.Д. ……..…………………………

и прокурора    Райко Стоянов        сложи за разглеждане

НОХ дело  33  по описа за 2010 год.                                                 докладвано от съдията Москова……………………………………………………………..

На именното повикване в 11.00  часа се явиха  …… ……………………………

 

            За МТРП, редовно призовани, се явява прокурора Стоянов.

     Подсъдимият Д*** Б., редовно призован, се явява лично.

Явява се адв.Р., защитник на същия.

Прокурора-Да се даде ход на делото.

Адв.Р. -Да се даде ход на делото.

Подсъдимия-Да се даде ход на делото.

     Съдът, като намери че няма процесуални пречки за разглеждане на делото,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

     Сне самоличността на подсъдимия:

     Д*** Е.Б. роден на ***г*** ***, постоянен адрес ***, ***работи ***, ***, неосъждан, ЕГН:**********.

     Съдът докладва постъпилото от РП *** *** споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 НПК, и дава възможност на страните да изразят становищата си.

     Прокурора- Поддържам така внесеното споразумение, като непротиворечащо на закона и морала.

     Адв.Р.-Поддържам така внесеното споразуумение и моля да бъде разгледано.

     Съдът прочита текста на споразумението:

Подсъдимият Д*** Е.Б. Се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на ***на кръстовището на ул.”***” и ул.”***” в гр.*** *** управлявал МПС – мотоциклет ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.60 на хиляда промили алкохол установено по надлежния ред с химическа експертиза №442/02.06.2010г. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас – престъпление по чл.343б ал.І от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия Б. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

     За посоченото в т.1 престъпление по чл.343б ал.І от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК – ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: -

- задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца, при явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 пъти седмично;

     - периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца;

     - ограничение в свободното придвижване изразяващо се в забрана да посещава заведение „Белите къщи”в гр.*** ***, за срок от шест месеца.

     Щети от деянието няма.

     Разноски по делото в размер на 30.00лв.се възлагат в тежест на подсъдимия.

     На осн.чл.343г от НК, подсъдимият Б. се Лишава от право да управлява МПС, за срок от 4 месеца, като на осн.чл.59 ал.ІV от НК, се приспадне времето през което подсъдимия е бил лишен от това му право по административен ред, считано от 16.06.2010г.

 

 

                                                                                                                            

Подсъдимият Б.: Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Подсъдим:

                                      /Д*** Б./

 

     Съдът, след като извърши проверка на така внесеното споразумение, намери, че същото съответства с процесуалните критерии в НПК, но противоречи на морала, поради което и на осн.чл.382 ал.V от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

     Предлага на страните следните промени в споразумението, а именно:

„Задължителната регистрация по настоящ адрес на подсъдимия да бъде за срок от една година”

„Периодичните срещи на подсъдимия с пробационния служител да бъдат за срок от една година”

„Лишаването от право да управлява МПС на осн.чл.343г от НК, да бъде за срок от една година и два месеца”.

 

                Дава възможност на страните да обсъдят така предложените от съда промени в споразумението.

 

     Прокурора: Представям Ви в писмен вид споразумението, като взехме предвид предложените промени постигнахме съгласие и същото е подписано.

Адв.Р.-Поддържам промяната в споразумението и моля да бъде одобрено като непротиворечащо на закона и морала.

     Подсъдимия: Поддържам внесеното споразумение в този вид.Доброволно съм го подписал.

     Съдът, с оглед сключеното споразумение за решаване на делото намира, че същото съответства с процесуалните критерии в НПК и следва да бъде разгледано по същество, поради което на осн.чл.384,вр.чл.381 и сл.НПК,

 

 

Определи:

                 ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, постигнато между подсъдимия Д*** Е.Б. роден на ***г*** ***, постоянен адрес ***, ***работи ***, ***, неосъждан, ЕГН:********** и неговия защитник адв.Р. – БАК, от една страна и от друга страна Държавното обвинение представлявано от прокурор Стоянов, съгласно което:

Подсъдимият   Д*** Е.Б. роден на ***г*** ***, постоянен адрес *** ***работи ***, ***,  неосъждан, ЕГН:**********, е ВИНОВЕН за това, че на ***на кръстовището на ул.”***” и ул.”***” в гр.*** *** управлявал МПС – мотоциклет ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.60 на хиляда промили алкохол установено по надлежния ред с химическа експертиза №442/02.06.2010г. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас – престъпление по чл.343б ал.І от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия Б. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

     За посоченото престъпление по чл.343б ал.І от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК – ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: -

- задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ЕДНА ГОДИНА, при явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 пъти седмично;

     - периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА;

     - ограничение в свободното придвижване изразяващо се в забрана да посещава заведение „Белите къщи”в гр.*** ***, за срок от шест месеца.

     Щети от деянието няма.

     Разноски по делото в размер на 30.00лв. да бъдат заплатени  от подсъдимия на осн.чл.189 ал.ІІІ от НПК.

     На осн.чл.343г от НК, подсъдимият Б. се Лишава от право да управлява МПС, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн.чл.59 ал.ІV от НК, се приспадне времето през което подсъдимия е бил лишен от това му право по административен ред, считано от 16.06.2010г.

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е:

 

 

ПРОКУРОР:                             ЗАЩИТНИК:                                                    

/Райко Стоянов/                         / Д.Р. /

                                                                                            

                                      Подсъдим:

                                      /Д*** Б./ 

На осн.чл.382 ал.VІ от НПК в съдебния протокол се вписа съдържанието на окончателното споразумение което се представи за подпис на прокурора , защитника и подсъдимия.

    

На основание чл.24 ал.ІІІ НПК,Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД №33/2010г. по описа на МТРС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                                                                    

 

Приключи с.з. в 11.3

Протокола изготвен в с.з.

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  Секретар: