Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  №                  град   Малко Търново     12.07.2012г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                        ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ
На двадесети юни                                             две хиляди и дванадесета година 
в публично съдебно заседание в следния състав:
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова
Секретар: М.Д.                
Прокурор:                                   
като разгледа докладваното от съдията Мария Москова  гражданско дело номер 20 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

            Предявени са искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т.1, т.2 , т.3 и т.4  от КТ връзка с чл.225 ал.1, чл.224  и чл.222 от КТ.
Производството по делото е образувано  по повод исковата молба на А.М.Д. с ЕГН **********,***, ж.к.*** 1 бл.*** против Териториално поделение «Държавно ловно стопанство «Граматиково»,  ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с.Граматикво, община Малко Търново, представлявано от инж.***директор.
Ищцата твърди, че е била в трудови правоотношения с ответната страна, като е заемала  длъжността «помощник- лесничей»  и че със Заповед № РД 16– 005/05.01.2012г. на директора на ТП»ДЛС»Граматиково» трудовото й правоотношение било прекратено на основание чл. 328, ал.1, т. 2 от КТ – поради съкращаване на щата, считано от 11.01.2012г.- датата на  връчване на заповедта. Счита, че извършеното от работодателя й уволнение е незаконно и не отговаря на визираните в КТ предпоставки.  Твърди, че заповедта за уволнение е незаконосъобразна, тъй като:  не й е връчено предизвестие;  уволнителната заповед е подписана със запетая от лице без представителна власт;   работодателят не е извършил подбор по чл.329 от КТ; не е налице фактическо съкращаване на щата на ТП „ДЛС Граматиково”, не е спазен срока на предизвестието, респективно на обезщетението за неспазено предизвестие определен в КТД; към датата на прекратяване на трудовия договор няма утвърдено от УС на Югоизточно държавно предприятие – град Сливен длъжностно щатно разписание с направените промени, както и поименно щатно разписание; че е опорочена процедурата по чл.333 от КТ относно полученото разрешение от Инспекцията по труда  за съкращението й, че размера на обезщетението за неспазено предизвестие по  чл.220 ал.1 от КТ е неправилно изчислено, както и размера на обезщетението по чл.222 ал.1 от КТ. При тези данни от фактическа страна следвал правният извод, че уволнителната заповед е незаконосъобразна , поради което моли съдът да постанови решение, с което да признае за незаконно и отмени уволнението на ищцата извършено със заповед № РД 16-005/05.01.2012 г. на основание чл. 328, ал. 1 , т. 2 от КТ – поради съкращаване на щата, да я възстанови на  заеманата преди уволнението длъжност, да постанови да бъде поправено  основанието за уволнението й, вписано в трудовата книжка,  да се осъди ответната ТД „ДГС Граматиково”да й заплати сумата от 6797.76 лева, представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 2 от КТ за времето, през което е останала без работа  от 11.01.2012г. до 11.07.2012г., включително, ведно със сумата в размер общо на 1199.01 лева, представляваща разлика в размера на полученото обезщетение за неспазено предизвестие – 549.96 лева и разликата в размера на полученото обезщетение  по чл.222 от КТ – 649.05 лева, ведно със законните лихви, считано от подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане. Ангажира писмени доказателства. Претендира направените по делото разноски, включително и адвокатско възнаграждение.
            В законоустановеният срок по чл.131 от ГПК, от ответната страна ТП Държавно ловно стопанство «Граматиково», с.Граматиково, община Малко Търново, представлявана от директора инж.*** , чрез надлежно упълномощена юрисконсулт ***, е постъпил писмен отговор, с който ответникът е взел становище, че предявените искове  са процесуално допустими, с оглед на това, че исковата молба не е подписана от ищцата, а от друго лице, а по същество – същите са неоснователни и като такива следва да се отхвърлят. Излага подробни съображения, поради които счита,че извършеното уволнение е законосъобразно, в рамките на правомощията на работодателя по смисъла на КТ, и след спазване на процедурата, предвидена в КТ. Предвид изложеното счита уволнителната заповед за законосъобразна и като такава същата не следва да се отменя, а предявените претенции за неоснователни и като такива следва да бъдат отхвърлени. Ангажира писмени доказателства, приложени към писмения отговор.
В с.з. ищцата чрез адв.К. поддържа исковата молба и във връзка със взетото становище от ответната, че подписът в исковата молба не е  положен от ищцата, потвърждава подписа, положен в исковата молба с оглед на авторството.
            В с.з. ответникът чрез ю.к.Томова поддържа писмения отговор и моли исковете да бъдат отхвърлени.
            По делото е назначена и приета СТЕ.
            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност с исканията, възраженията и доводите на страните, , намери за установено от фактическа и правна страна следното:
            От представените по делото писмени документи се установява, че между страните” е съществувало трудово правоотношение, възникнало въз основа на подписан трудов договор № 08/07.07.2005г., по силата на който ищцата е заемала длъжността” специалист по провеждане на процедури по ЗОП” /л.27/  , като с допълнително споразумение № 115/07.11.2008г. ищцата е била преназначена на длъжност „лесничей”.
Във връзка с подадено заявление от ищцата с вх.№ 0529/23.02.2011г. /л.29/ за промяна на трудовия  договор в частта работно място и характер на работата и на основание чл.119 връзка с чл.312 от КТ, с допълнително споразумение № 01/01.04.2011г. ищцата е била преназначена на длъжност „помощник-лесничей” за срок от 01.04.2011г. до 01.10.2011г. с определено място на работа: град ***, ул.”***” № ** – „надомно” /л.30-31/ , като споразумението е регистрирано надлежно в НАП /л.35/. С допълнително споразумение № 77 /01.10.2011г. срокът по чл.312 от КТ е увеличен до 30.11.2011г., а с допълнително споразумение № 92/01.11.2011г. е увеличена и основната работна заплата на 550 лева.
 Видно от приложения към делото договор за управление № РД 13-12/28.06.2011г., сключен между  „Югоизточно държавно предприятие” –град Сливен с ЕИК 201617654, представлявано от инж.*** и инж.***- директор на Териториално поделение /ТП/ ДЛС Граматиково с ЕИК ***, сключен за срок от 5 години, на последния е възложено да организира, ръководи, контролира и представлява  ТП „ДЛС Граматиково”, включително и да сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на съответното поделение , да изготвя и представя в централното управление длъжностното разписание на поделението и да утвърждава поименното щатно разписание на поделението– чл.12 ал.1 т.1, т.6, т.8 б.”б” и т.10   /л.87-94/.
            С цел оптимизация на работата в ТП „ДЛС Граматиково”  и свързаните с целта предстоящи съкращения на длъжности, с писмо изх.№ 959/09.11.2011г. директорът инж.*** в качеството си на работодател е поканил председателят на СО на ТП „ДЛС Граматиково” да започнат преговори относно съкращаване на длъжности , като със същото писмо е дал информация за броя на служителите и броя и вида на длъжностите, които ще бъдат съкратени, както следва: 4 броя служители /л.42/, от които: 1 брой началник ГСУ при заети към момента на тази длъжност 4 броя служители; 1 брой домакин на склад при заети към момента на тази длъжност 1 броя служители; 1 брой помощник-лесничей при заети към момента на тази длъжност 3 броя служители; 1 брой пазач-невъоръжена охрана при заети към момента на тази длъжност 1 броя служители.
 На 09.11.2011г. между работодателят и синдикалната организация в предприятието  са били проведени преговори относно предстоящите съкращения в щата, в резултат на които СО е дала писмено съгласието си, обективирано в  Протокол № 959/09.11.2011г. /л.44/ за съкращаването на 4 броя служители, като правото на подбор и преценка относно конкретните лица е предоставено на работодателя.
С писмо изх. № 973/14.11.2011г. директорът на ТП „ДЛС Граматиково” е изпратил на директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр.Сливен за разглеждане и утвърждаване  длъжностно щатно разписание на ТП „ДЛС Граматиково”, считано от 01.01.2012г. Директорът на Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр.Сливен е утвърдил така представеното му щатно разписание, в което  липсва щатна бройка за длъжността помощник лесничей  и същото е получено с вх.№ 1032 на 28.11.2011г. във ТП „ДЛС Граматиково” /л.46/.
Със заповед № РД 16-122/02.12.2011г. директорът на ТП „ДЛС Граматиково” на основание чл. 329 от КТ, във връзка с одобрено щатно разписание, считано от 01.01.2012г. е започнал процедура по подбор. Видно от същата заповед, след като е съпоставил отговорностите на служителите от подлежащите на съкращение длъжности, нивото на изпълнението на длъжността „началник ГСУ” и „помощник-лесничей” от служителите, които ги заемат, при критерии: квалификация и ниво на възложената работа, и като констатирал, че и тримата служители- т.л.***, т.л.*** и т.л.А.Д., заемащи длъжността „помощник-лесничей” по именното щатно разписание на предприятието към 02.12.2011г. са със средно образование с професионална квалификация „техник-лесовъд” и специалност, но при изпълнението на възложената с длъжностната характеристика работа при ищцата в сравнение с другите две лица били констатирани множество пропуски и неточности, както и незадоволително  ниво на работа в екип на ищцата и многократни й нарушения на трудовата дисциплина /неявяване в посочения час за работа, преждевременно отсъствие от работа/, е извършил подбор, в резултат на който е взел решение да прекрати трудовото правоотношение с ищцата – т.2 от решенията, обективирани в същата заповед/л.47-49/.
С писмо изх.№ 1166/07.12.2011г,  работодателят поканил ищцата да представи информация в седмодневен срок от получаването с оглед закрилата по чл.333 ал.1 от КТ /л.50/,  получено от ищцата на 12.12.2011г., /л.51/. Видно от удостоверение с изх.№ 667/09.04.2012г. отговор от ищцата не е постъпил в периода от 12.12.2011г. -20.12.2012г.
С писмо с изх.№ 1002/12.12.2011г. работодателят е поискал от Инспекцията по труда – град Бургас разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ с оглед на закрилата по чл.333 ал.1 т.1 от КТ- майка на дете до 2-годишна възраст, тъй като видно от приложеното към искането удостоверение за раждане от ***г. серия ТД-2 № 0000000077 на община Бургас, ищцата е майка на *** , роден на ***г. /л.53-54//
С писмо изх.№ 0032-7789/20.12.2011г. Инспекцията по труда –град Бургас е дала писмено разрешение по чл.333 ал.1 т.1 от КТ за прекратяване на
на трудовото правоотношение на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ с ищцата, работеща като „помощник-лесничей” в ТП”ДЛС Граматиково”, като същото е получено от ответната страна и заведено в деловодството с вх.№1310/ 22.12.2011г.
             От представената по делото заповед № РД-14-130/**.12.2011г. на директора на Югоизточно държавно предприятие –Сливен е видно, че на директорът на ТП „ДЛС Граматиково”- инж.*** е бил разрешен платен годишен отпуск в размер на 4 работни дни, считано от 04.01.2012г. до 09.01.2012г., включително, като в същата заповед е отразено, че за периода на разрешения му отпуск, същия ще бъде заместван от инж.***, заемащ длъжността „Зам.директор на ДЛС Граматиково”.
Към датата на издаване на тази заповед, длъжността „Зам.директор на ДЛС Граматиково” е съществувала в утвърденото от директора на ТП „ДЛС Граматиково” поименно щатно разписание, в сила от 01.11.2011г. и е била заета от посоченото в заповедта лице – инж.*** , като тази длъжност съществува и същото лице я заема и в  утвърденото ново поименно щатно разписание, в сила от 01.01.2012 г. (л. 80-82 и л.83-86).
Страните не спорят, а и се признава от ответника в отговора, че на 05.01.2012 г. не титулярът - инж.***, директор на ТП „ДЛС Граматиково”, а инж.***, зам.директор на ТП „ДЛС Граматиково” и оправомощен със заповед № РД-14-130/**.12.2011г на директора на Югоизточно държавно предприятие –Сливен, е подписал представената по делото уволнителна заповед № РД 16-005/05.01.2012 г.  В същата е посочено, че на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предложение второ от КТ поради съкращаване в щата се прекратява трудовото правоотношение с ищцата на длъжност „помощник-лесничей” в ТП „ДЛС Граматиково”, считано от 06.01.2012 г. (л. 5). Тази заповед е връчена на ищцата на 11.01.2012г. 23.12.2009 г., видно от подписа й върху нея, удостоверяващ това, като с връчването й трудовото правоотношение между страните е прекратено писмено именно с тази заповед считано от 11.01.2012 г., което е датата, отразена в нея като момент на прекратяването му (чл. 335, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от КТ). Между страните не е спорно, че след това на ищцата е изплатено от ответника посоченото в тази заповед обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ в размер 583.00 лева за неспазен срок на предизвестие , обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 2009г. в размер на 22 дни по чл.224 ал.1 от КТ в размер на 591.14 лв., обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 2010г. в размер на 31 дни по чл.224 ал.1 от КТ в размер на 832.97 лв. и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 2011г. в размер на 26 дни по чл.224 ал.1 от КТ в размер на 698.62 лв. Между страните не е спорно и че след това на ищцата е изплатено от ответника обезщетение по чл.222 от КТ в размер на 583 лева.
От приетото от съда и неоспорено от страните заключение на вещото лице по назначената от съда ССЕ за спорните между страните: размер на брутното трудово възнаграждение на ищцата през последния отработен месец, въз основа на който е изчислено и  изплатено обезщетението по чл.220 ал.1 от КТ, размера на полагаемия годишен отпуск, въз основа на който е изчислено и изплатено обезщетението по чл.224 ал.1 от КТ, както и претендирания от ищцата размер на обезщетение по чл.225 ал.1 от КТ, се установява, че: 1/  брутното трудово възнаграждение на ищцата за месец декември 2011г. /предхождащ датата на освобождаването/, въз основа на който се изчисляват дължимите обезщетения по КТ,  е в размер на 583.00 лв./петстотин осемдесет и три лева/; 2/ размерът на обезщетението по чл.220 от КТ за неспазено предизвестие е 583.00 лева и същото е изплатено заедно с работната заплата през месец януари 2012г.; 3/ размерът на обезщетението по чл.222 от КТ е 583.00 лева и същото е изплатено по ведомост през месец февруари 2012г.; 4/ размерът на претендираното от ищцата обезщетение по чл.225 ал.1 от КТ за времето през което е останала без работа от 11.01.2012г. до 11.07.2012г. включително, е 3 498.00 лв. / три хиляди четиристотин деветдесет и осем лева/ 5/ размерът на полагаемият годишен отпуск за 2011г., предвид допълнително сключеното споразумение за промяна на характера на работата –„надомна”,  е в размер на 23 работни дни и 6/ допълнителното възнаграждение в размер на 300лв., представляващо ДМС за 2011г., начислено и изплатено на ищцата по ведомост за месец декември 2011г., не представлява възнаграждение с постоянен характер.

ПО ИСКА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА УВОЛНЕНИЕТО ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЯНА НА ЗАПОВЕДТА

При тези установени по делото обстоятелства съдът намери, че уволнението на ищцата е законно. Съгласно разпоредбата на  чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 2 от КТ  работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 от КТ в случаите на съкращаване на щата. Понятието „съкращаване на щата” най-често се свързва с намаляване на бройките определени за отделните длъжности или общото намаляване на работните места. Щатното разписание (списъчния състав) съдържа всички щатни бройки, разпределени в обособените организационни звена съобразно утвърдената структура на предприятието. Съкращаване на щата обаче е налице не само в случаите, когато се намаляват бройките за съответната длъжност или когато всички бройки за нея са заличени, но и в случаите, когато не се съкращава общата численост на персонала или дори тя се увеличава, но се премахват някои длъжности, а се създават нови, които нямат нищо общо с трудовите задължения на премахнатите.
От представените по делото две длъжностни разписания, в сила от 01.11.2011 г. и от 01.01.2012 г., съдът намери, че с влизане в сила на последното е реално съкратена една бройка от съществуващите  до този момент 3 бройки за длъжността „помощник-лесничей” в ТП „ДЛС Граматиково”, като в длъжностното разписание в сила от 01.01.2012г. са останали да съществуват 2  бройки. Тези две разписания са и утвърдени от компетентен орган –директорът  на Югоизточното държавно предприятие –Сливен, към което е ТП  ответникът по делото.
Уволнението на ищцата не е незаконно, въпреки, че уволнителната заповед не е подписана от работодателя й – инж.***, директор на ТП „ДЛС Граматиково”, а от инж.Георрги Георгиев, зам.директор на ТП „ДЛС Граматиково”, определен да го замества по време на разрешения му законоустановен отпуск от директора на Югоизточното държавно предприятие –Сливен със заповед № РД-14-130/**.12.2011г. Вярно е, че страни по трудовото правоотношение са работникът или служителят и работодателят и следователно, само те могат да се разпореждат с него при съблюдаване на регламентацията, дадена в Кодекса на труда( чл. 61, ал. 1 от КТ), а последният не предвижда възможност работодателят (по силата на закона работодателската правоспособност се упражнява от ръководителя на ведомството) да делегира правомощия на други лица или органи, които да изпълняват правата и задълженията му по трудовия договор, включително и това по чл. 328 от КТ за прекратяването му. Това е така с оглед спецификата на трудовото правоотношение. Случай, в които законодателят е дал възможност за делегиране на правомощия, е уреден изрично с разпоредбата на чл. 192, ал. 1 КТ. Само дисциплинарната власт може да се предоставя по силата на изрично упълномощаване от работодателя, а разглежданият случай не е такъв. И в хипотеза на чл. 192, ал. 1 от КТ обаче, упълномощаването трябва да е нарочно (изрично, специално) - за налагане на дисциплинарни наказания в предоставените от работодателя граници, по отношение на кръг от лица и на видове дисциплинарни наказания (така и Р № 1935-2001 г. – III г.о. на ВКС).
За периода от 04.01.2012 г. до 09.01.2012 г. включително, през който на 05.01.2012 г. е издадена и процесната уволнителна заповед, упражняващият работодателската правоспособност горепосочен директор инж.*** е бил в платен отпуск, разрешен със заповед № РД-14-130/**.12.2011г., поради което директорът на Югоизточното държавно предприятие –Сливен със същата заповед и за същия период е оправомощил инж.***, за който в овластителната заповед е отразено, че заема към този момент длъжността „заместник директор на ТП „ДЛС Граматиково”, да го замества. Според утвърдените щатни разписания на длъжностите в ТП „ДЛС Граматиково” и поименните щатни разписания  от 01.11.2011 г. и от 01.01.2012г., длъжността „заместник-директор” съществува в ТП „ДЛС Граматиково” и същата е заемана от инж.***. Подписалият в случая уволнителната заповед горепосочен служител, е заемал длъжността „зам.директора” към момента на издаването й и именно по силата на длъжността и по силата на заповед № РД-14-130/**.12.2011г. е заместил отсъстващият поради отпуск титуляр на длъжността - директор на ТП „ДЛС Граматиково”, подписвайки уволнителната заповед със запетая – начин на подписване, възприет и широко прилаган в държавните и общински администрациите за даване на гласност, че съответният документ не е подписан от лицето, посочено в него поименно като автор, а от друго лице, оправомощено обаче да подписва такива документи. Последното бе установено несъмнено по делото от ответника  и доведе до този извод за законността на уволнителната заповед, тъй като в този случай заместника на отсъстващият титуляр, встъпва и изпълнява по силата на заеманата от него заместническа длъжност всички права и задължения на същата на отсъстващият титуляр,  именно защото го замества по силата на заеманата от него длъжност на негов заместник при отсъствието му. В случая обаче, и съответният работодател на директора го е овластил да упражнява за периода на отсъствието на титулярния директор работодателската му правоспособност със заповедта, с която е разрешил отпуска на титуляра.
Уволнението на ищцата не е извършено в нарушение на чл. 329, ал. 1 от КТ, и доводите на ищцата за противното са неоснователни, тъй като работодателят реално е извършил подбор преди уволнението й. Разпоредбата на чл. 329, ал. 1 от КТ по императивен начин определя случаите, в които подборът е право и по аргумент от същата разпоредба – е задължителен за работодателя. А задължението му за подбор възниква и съществува тогава, когато той съкращава част от бройките за една и съща длъжност в рамките на съответното структурно (а не функционално) обособено звено в рамките на едно и също населено място, какъвто несъмнено е настоящият случай (в този смисъл виж и Р № 502-2009 г. IV г.о., ГК на ВКС). При него след сравнение на предходното щатно разписание, в сила от 01.11.2011 г. и новото щатно разписание на длъжностите в сила от 01.01.2012 г., е видно, че с новото се съкращава 1 от 3-те щатните бройки за длъжността „Помощник -лесничей” в рамките на структурно обособено звено ТП „ДЛС Граматиково”. При това, работодателят несъмнено е бил длъжен да извърши подбор между служителите в ТП „ДЛС Граматиково” заемащи длъжностите “помощник-лесничей”. Така впрочем е постъпил и упражняващият работодателската правоспособност директор на ТП „ДЛС Граматиково”, след като в заповедта си № РД 16-122/02.12.2011г. е включил и ищцата в подбора по чл. 329, ал. 1 от КТ преди уволнението й. В посочената заповед работодателят е обективирал извършената от него процедура по подбор  по чл.329 ал.1 от КТ, като е извършил оценяването  на служителите, заемащи длъжността “помощник-лесничей” по законоустановените в чл. 329, ал. 1 от КТ критерии, както и взетото от него решение за прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата. При това положение се налага извода, че работодателят преди уволнението  на ищцата реално  е извършил процедурата по чл.329 ал.1 от КТ по отношение на всички подлежащи на подбор служител, заемащи длъжността “помощник-лесничей” по законоустановените критерии на чл. 329, ал. 1 от КТ.
Доводите на ищцата, че невръчването на предизвестие за прекратяването на трудовото правоотношение, респективно и неспазването на срока на предизвестието, води до незаконосъобразност на уволнението, са неоснователни. Субективно право на работодателя, разписано в КТ, е дали в посочените от закона случаи да връчи на работника предизвестие или да прекрати трудовото правоотношение без да връчи на работника предизвестие, като във втория случай съгласно разпоредбата на чл.220 от КТ е длъжен да заплати на работника обезщетение за неспазения срок на предизвестието в размер на брутното му трудово възнаграждение, каквото безспорно в конкретния случай е било заплатено.
Неоснователни са и доводите на ищцата, че уволнението е незаконосъобразно поради опорочаване на процедурата по чл.333 от КТ. От събраните по делото писмени доказателства несъмнено се установява, че работодателят е спазил процедурата по чл.333 от КТ  - на 09.11.2012г. е поканил СО на преговори във връзка със предстоящите съкращения с цел оптимизиране на работата, на същата дата е провел преговорите със СО, като даденото съгласие на СО за съкращенията по длъжности и бройки е обективирано в протокол, с писмо изх. № 973/14.11.2011г. е представил новото щатно разписание за разглеждане и одобряване и едва след получаването на на 28.11.2012г. на утвърденото щатно разписание в сила от 01.01.201г. , е поканил ищцата с писмо изх.№ 1166/07.12.2011г,  да представи информация в седмодневен срок от получаването с оглед закрилата по чл.333 ал.1 от КТ /л.50/,  получено от ищцата на 12.12.2011г., /л.51/ и  с писмо с изх.№ 1002/12.12.2011г. е поискал от Инспекцията по труда – град Бургас разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ с оглед на закрилата по чл.333 ал.1 т.1 от КТ- майка на дете до 2-годишна възраст. Едва след даденото  с писмо изх.№ 0032-7789/20.12.2011г. от Инспекцията по труда –град Бургас писмено разрешение по чл.333 ал.1 т.1 от КТ за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ с ищцата, работеща като „помощник-лесничей” в ТП”ДЛС Граматиково”, получено от рабодателя с вх.№1310/ 22.12.2011г., работодателят е пристъпил към издаването на атакуваната уволнителна заповед.
Предвид гореизложеното искът за обявяване на уволнението за незаконно и отмяната му  се явява неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

ПО ИСКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАЕМАНАТА ПРЕДИ УВОЛНЕНИЕТО ДЛЪЖНОСТ

 

            Този иск е конститутивен и с него незаконно уволненият работник упражнява потестативното си право да бъде възстановен на заеманата преди уволнението работа. Този иск е и акцесорен по отношение на този по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ, защото уважаването му предпоставя признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна. В случая уволнението на ищцата е законно и не подлежи на отмяна. Следователно, предявеният от нея иск по чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ за възстановяването й на заеманата преди това уволнение длъжност, също се явява неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

 

            ПО ИСКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕМЕТО, ПРЕЗ КОЕТО Е ОСТАНАЛ БЕЗ РАБОТА ПОРАДИ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ

Този иск е  акцесорен по отношение на този по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ, защото уважаването му предпоставя признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна. В случая уволнението на ищцата е законно и не подлежи на отмяна. Следователно, предявеният от нея иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 225 ал.2  от КТ за заплащане на обезщетение за незаконно уволнение в размер на 6797.76 лева за времето, през което е останала през работа от 11.01.2012гг. до 11.07.2012г. включително, също се явява неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

ПО ИСКА ДА БЪДЕ ПОПРАВЕНО ОСНОВАНИЕТО ЗА УВОЛНЕНИЕТО, ВПИСАНО  В ТРУДОВАТА КНИЖКА

Този иск е  акцесорен по отношение на този по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ, защото уважаването му предпоставя признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна. В случая уволнението на ищцата е законно и не подлежи на отмяна. Следователно, предявеният от нея иск по чл. 344, ал. 1, т.  от КТ за възстановяването й на заеманата преди това уволнение длъжност, също се явява неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

ПО ИСКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СУМАТА В РАЗМЕР ОБЩО НА 1 199.01 лева, представляваща разлика в размера на полученото обезщетение по чл.220 от КТ за неспазено предизвестие – 549.96 лева и разликата в размера на полученото обезщетение  по чл.222 от КТ – 649.05 лева.

От заключението на назначената по делото съдебно – икономическа експертиза, което съдът е приел се установява, че: 1/ брутното трудово възнаграждение на ищцата за месец декември 2011г. /предхождащ датата на освобождаването/, въз основа на който се изчисляват дължимите обезщетения по КТ,  е в размер на 583.00 лв./петстотин осемдесет и три лева/; 2/ размерът на обезщетението по чл.220 от КТза неспазено предизвестие е 583.00 лева и същото е изплатено заедно с работната заплата през месец януари 2012г.; 3/ размерът наобезщетението по чл.222 от КТ е 583.00 лева и същото е изплатено по ведомост през месец февруари 2012г., при което така предявения иск за заплащане на сумата в размер  общо на 1199.01 лева, представляваща разлика в размера на полученото обезщетение по чл.220 от КТ и разлика в размера на полученото обезщетение по чл.222 от КТ , се явявя неоснователен и като такъв следва да се отхвърли

Поради отхвърлянето на иска на ищцата по чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ като неоснователен, акцесорната нему претенция за присъждане и на законната лихва върху дължимото се на ищцата обезщетение от подаване на исковата молба в съда до изплащането му следва да се отхвърли.

Воден от горните мотиви, съдът

Р   Е   Ш   И:

ОТХВЪРЛЯ  предявените от А.М.Д. с ЕГН **********,***, ж.к.*** 1 бл.*** против Териториално поделение «Държавно ловно стопанство «Граматиково»,  ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с.Граматикво, община Малко Търново, представлявано от инж.***директор, искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т.1, т.2 , т.3 и т.4  от КТ връзка с чл.225 ал.1 вр. чл.224  и чл.222 от КТ : да се признае уволнението на ищцата, извършено със заповед № РД 16-005/05.01.2012 г. на основание чл. 328, ал. 1 , т. 2 от КТ – поради съкращаване на щата, за незаконно и да се отмени, да се възстанови ищцата на  заеманата преди уволнението длъжност, да бъде поправено основанието за уволнението й, вписано в трудовата книжка,  да се осъди ответника да й заплати сумата от 6797.76 лева, представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 2 от КТ за времето, през което е останала без работа  от 11.01.2012г. до 11.07.2012г., включително, ведно със сумата в размер общо на 1199.01 лева, представляваща разлика в размера на полученото обезщетение за неспазено предизвестие – 549.96 лева и разликата в размера на полученото обезщетение  по чл.222 от КТ – 649.05 лева, ведно със законните лихви, считано от подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане, като неоснователни.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Окръжен съд-град Бургас в двуседмичен срок, считано  от датата на обявяването му - 12.07.2012г. 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: