Р Е Ш Е Н И Е

 

№                                  2010г.                            гр.*** *** 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

 

***ТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                      ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на двадесети юли                                                                             две хиляди и десета година

в публично заседание в състав:              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова 

секретар М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова  гр.дело № 29 по описа на МТРС за 2010г. и за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството е образувано е по искова молба с правно основание чл.49 СК от Е.Д.Д. ЕГН ********** *** ***против Б.К.Д. ЕГН ********** ***. В молбата се твърди, че страните са сключили граждански брак на ***. в град *** и че от брака имат родени две деца - ***Д. и ***Д.. Твърди се, че е налице фактическа раздяла между страните от ***., че ответника живее в друг град. Твърди се, че брака е лишен напълно от съдържание, липсват необходимите за брачното съжителство уважение, доверие, взаимност и грижа, вина за което има ответника. Твърди се, че ответника често злоупотребявал с алкохол, не работел, упражнявал непрекъснато психическо и физическо насилие над съпругата си, децата били поставени в изключително тежки социални-битови условия. Моли съда да постанови решение, с което да прекрати сключения между страните граждански брак поради дълбоко и непоправимо разстройство, по вина на ответника, да предостави упражняването на родителските права върху непълнолетните деца – ***Д. и ***Д. на майката, да бъде осъден бащата да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 80.00 лв. за ***и в размер на 80.00 лв. за ***, ведно със законната лихва за всяко просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, налагащи прекратяването й или изменението й, определяне на режим на лични отношения на бащата с децата, въстановяване на предбрачното фамилно име на ищцата – ***, както и да бъде осъден ответника да заплати съдебните разноски.

Ответникът Б.К.Д., редовно призован, не се явява и не взема становище.

            Съдът, след като събра необходимите по делото доказателства, намира за установено следното:

От представеното удостоверение за граждански брак ***от ***.., издадено въз основа на акт за граждански брак № 120/***. е видно, че страните са сключили валиден граждански брак на ***. в гр.***. От представените по делото удостоверение за раждане № ***., издадено въз основа на акт за раждане ***. на град *** и удостоверение за раждане № ***., издадено въз основа на акт за раждане ***. на град *** се установява, че имат две непълнолетни деца - ***Д. ЕГН **********  и ***Д. ЕГН **********.

Спорен по делото е въпроса:дълбоко и непоправимо ли е разстроен брака между страните и чия е вината за това.

С оглед изясняване на спорните въпроси, по делото са събрани гласни доказателства. От разпита на свидетелката *** *** - майка на ищцата, се установява, че страните, не живеят заедно  от ***. Свидетелката заявява, че ищцата заедно с двете си деца живее при нея в град *** ***от ***., тъй като битовите условията, в които били поставени да живеят майката и децата преди раздялата били изключително тежки – били принудени да обитават полусрутена къща в село ***, без електричество, без прозорци. Ответникът не давал пари за издръжката на семейството, пиел много и редовно биел съпругата си, дори и в присъствието на свидетелката. Децата гладували, поради което свидетелката често изпращала пари на ищцата. Заявява, че още от самото начало на брака отношенията между страните са били обтегнати.

От социалния доклад на Д”СП”- гр.*** се установява, че ответникът живее в село ***, община *** в наследствено жилище на родителите си, което представлява стара къща в лошо битово и хигиенно състояние. Жилището не разполага с необходимите условия и удобства за отглеждане на малки деца – има течаща вода на двора, няма санитарен възел и баня. Ответникът е безработен, извършва нерегламентирана трудова дейност с непостоянни доходи, в добро здравословно състояние, но прекалява с употребата на алкохол, в резултат на което става агресивен. Социалният работник е дал становище, че ответникът не разполага с подходящи условия и няма необходимия родителски капацитет за отглеждане и възпитание на децата си.

От социалния доклад на Д”СП”- гр.*** се установява, че ищцата заедно с двете малолетни деца живее в град *** ***, в жилище на родителите си, което представлява тристаен апартамент. На децата е осигурена самостоятелна стая, като ползват и другите стаи, в които има създадени удобства за живеене, поддържа се много добра лична и битова хигиена. Ищцата работи на временен трудов договор, доходите й от трудова дейност са в размер на 260.00 лева месечно, получава и месечни помощи за деца в размер на 70.00лева месечно. Децата са записани и редовно посещават детска градина. Становището на социалния работник е упражняването на родителските права спрямо малолетните деца да бъде предоставено на майката, която е в състояние да продължи да отглежда и възпитава децата си.

 Съдът приема, че отношенията между съпрузите са дълбоко и непоправимо разстроени и че те не биха могли да съжителстват заедно. Индиция за влошените отношения е и дългата фактическа раздяла, липсата на уважение и доверие.

 Съдът намира,че от събраните доказателства се установява, че бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен и не може да бъде заздравен, поради което следва да бъде прекратен с развод на осн.чл.49, ал.1 СК. Съдът намира, че вина за това негативно състояние има ответника, който с  поведение е станал причина за отчуждението между съпрузите.

По отношение на упражняването на родителските права, съдът намира, че упражняването на родителските права следва да се предоставят на майката. Следва на бащата да се предостави подходящ режим за общуване с децата, установен с трайната съдебна практика: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

Относно дължимата издръжка, съдът съобрази разпоредбата на чл.143, ал.1 от СК, съгласно която родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.Съгласно разпоредбата на чл.142, ал.1 от СК  размерът на издръжката, която родителят дължи на ненавършилите пълнолетие деца се определя в зависимост от нуждите на децата и  от възможностите на родителя. Съгласно разпоредбата на чл.142, ал.2 от СК минималната издръжка на детето е 1/4 от МРЗ за страната.

 Безспорно е, че с увеличаване на възрастта на детето нарастват и нуждите му от храна, облекло и др., което налага увеличаване на средствата за задоволяване на материалните  и духовни потребности. Необходимо е обаче, съгласно текста на закона, освен нуждите на детето да се вземат предвид и възможностите на родителите.

По делото са представени доказателства относно доходите на родителите. Независимо, че бащата официално е безработен, съдът приема, че същият е в работоспособна възраст, реализира и нетрудови доходи,макар и с непостоянен характер и предвид факта, че майката полага непосредствените грижи за децата, съдът приема, че бащата следва да бъде осъден да заплаща месечна издръжка в размер на 60.00 лв. за ***и в размер на 60.00 лв. за ***, ведно със законната лихва за всяко просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, налагащи прекратяването й или изменението й.

По отношение на фамилното име, съдът счита, че следва да се възстановява предбрачната фамилия на ищцата- ***.

            Следва ответникът да бъде осъден да заплати доп.д.т. в размер на 25лв.,  172.80лв. такса върху издръжката и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист по сметка на РС-*** ***, както и 525лв. в полза на ищцата за направени от нея разноски по делото.

            Водим от горното,съдът

 

Р          Е          Ш         И :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на осн.чл.49 ал.1 от СК гражданския брак, сключен между Е.Д.Д. с ЕГН ********** и Б.К.Д. с ЕГН ********** ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака им.

ВИНА за дълбокото и непоправимо разстройство на брака има  мъжа.

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА над непълнолетните деца ***Д. с ЕГН **********  и ***Д. с ЕГН ********** на майката Е.Д.Д. ЕГН ********** ***, к/с «***ОПРЕДЕЛЯ  на бащата Б.К.Д. с ЕГН ********** режим на лични отношения и контакти с децата ***Д. с ЕГН **********  и ***Д. с ЕГН **********  както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

ОСЪЖДА бащата Б.К.Д. ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетното си дете ***Д. с ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 60 /шестдесет/ лева и на непълнолетното си дете ***Д. с ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 60 /шестдесет/ лева, чрез тяхната майка Е.Д.Д. ЕГН ********** *** ***, до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно с законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

ПОСТАНОВЯВА след развода жената да носи предбрачното фамилно име-***.

 ОСЪЖДА Б.К.Д. ЕГН ********** *** да заплати на Е.Д.Д. ЕГН ********** *** ***, сумата в размер на 525.00 / петстотин двадесет и пет/ лв., направени разноски по делото.

            ОСЪЖДА Б.К.Д. ЕГН ********** *** , да заплати по сметка на РС-*** ***, сума в размер на : 25лв.- допълнителна ДТ,  172.80лв. - такса върху определената издръжка и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

            Решението може да се обжалва пред ОС – *** в двуседмичен срок от получаване обявлението до страните,че е изготвено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: