Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                гр.Малко Търново                   29.06.2012г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение,  в публичното съдебно заседание, проведено на 28.06.2012 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдия Москова гр.д. № 52/2012 год. по описа на Районен съд – Малко Търново, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е с правно основание чл.50 от СК.
Образувано е по молба на Г.В.А. с ЕГН **********  и Е.А.А. с ЕГН **********,***. Молителите излагат, че са съпрузи от **., като от брака си имат родени  две, ненавършили пълнолетие деца – ** А. с ЕГН ********** и ** ** А. с ЕГН **********. Излагат също, че са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод и със споразумение са уредили своите лични и имуществени отношения помежду си за след развода. Споразумението е подписано от съпрузите и е депозирано за одобрение в съда ведно с молбата за развод.
Поради горното, молят съда да постанови решение, с което да прекрати брака, без да издирва мотивите за това и утвърди постигнатото между тях споразумение, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно чл.50 и чл.51 от СК. Заявяват, че по време на брака нямат придобито недвижимо имущество, нямат претенции към притежаваните от тях банкови сметки, както и към фирмите и дяловете в търговските дружества, които притежава всеки от тях, че са поделили доброволно движимите вещи и нямат взаимни претенции от имуществен характер. Споразумели са се родителските права относно родените от брака деца ** А. с ЕГН ********** и ** ** А. с ЕГН ********** да се предоставят за упражняване на бащата, като се определя следния режим на лични отношения на децата с майка им, както следва : майката има право да взема децата при себе си всяка първа и четвърта събота и неделя от месеца от 08.00 часа събота до 20.00 часа неделя, както и всеки път, когато майката и децата желаят това, но с изрично съгласие на бащата и един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск. Майката се задължава да заплаща месечна издръжка за детето ** чрез неговия баща и законен представител в размер на 70 лева и месечна издръжка за детето ** чрез неговия баща и законен представител в размер на 70 лева,, платими до последното число на месеца, предхождащ месеца, за който се отнася, начиная от 01.06.2012г. до настъпване на законни основание за изменение или прекратяване на издръжката. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име „С**”, като съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. Семейното жилище, находящо се в град ** и собственост на близки на съпругата, занапред няма да се ползва от никой от двамата съпрузи, а бащата и децата ще живеят в с.**, в жилище, което е собственост на бащата.
Заинтересованата страна Дирекция ”Социално подпомагане” е депозирала социален доклад, но не взема становище по постигнатото между съпрузите споразумение относно упражняването на родителските права.
В съдебно заседание по същество молителите поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие. Поддържат споразумението и молят същото да бъде утвърдено.
Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:
Видно от удостоверение № ** за сключен граждански брак молителите са сключили граждански брак на ** г., за което е съставен акт № 1/**. от длъжностно лице по гражданско състояние в село **, като съпругата е приела да носи фамилното име А.. Видно от удостоверение за раждане № **. на община ** и удостоверение за раждане № **. на община ** , съпрузите от брака си имат родени  две, ненавършили към момента пълнолетие,  деца – ** А. с ЕГН ********** и ** ** А. с ЕГН **********.
При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:
Съдът, като взе предвид изложеното и събраните по делото доказателства намира, че са налице предпоставките на чл.50 от СК, което налага извода за основателност на молбата. Действително с оглед изявленията на страните, за тях е налице сериозно и непоколебимо взаимно желание за развод. Представеното и подписано от тях споразумение включва уреждането на всички изискуеми от закона отношения след развода, то е пълно и не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на родените от брака им деца. При това положение, съдът намира, че са налице всички законови изисквания за допускане на развода и счита, че молбата е основателна, без да е необходимо издирване на мотивите на молителите, а постигнатото и представено писмено споразумение следва да бъде утвърдено.
В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод в размер на 40 /четиридесет/ лева, от която 25 /двадесет и пет/ лева платени от молителката  при завеждане на молбата, а останалите 15 /петнадесет/ лева, следва да бъдат заплатени от молителят. Молителката следва да заплати сумата в размер на 100.80 лв. /сто лева и 80ст./, представляваща държавна такса на основание чл.7 т.2 от Тарифата.
Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, Малкотърновският районен съд

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА  сключения на ** г. с акт № 1/**., съставен от длъжностното лице по гражданско състояние в кметство ** БРАК между Г.В.А. с ЕГН **********  и Е.А.А. с ЕГН **********,***, , по взаимно съгласие, на основание чл.50 от СК.
УТВЪРЖДАВА  постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.51 ОТ СК, с което съпрузитеуреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което:
1.   РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца – ** А. с ЕГН ********** и ** ** А. с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на бащата Г.В.А. с ЕГН **********.
2.   ОПРЕДЕЛЯ СЕ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на децата ** А. и ** ** А. с майка им Е.А.А. с ЕГН ***********, както следва: същата има право да взима при себе си децата всяка първа и четвърта събота и неделя от месеца от 08.00 часа събота до 20.00 часа неделя, както и всеки път, когато майката и децата желаят това, но с изрично съгласие на бащата и един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск.  
3.   Майката  Е.А.А. с ЕГН ***********  ще заплаща месечна издръжка за детето си ** А. с ЕГН **********чрез неговия баща и законен представител в размер на 70.00 /седемдесет/ лева, платими до последното число на месеца, предхождащ месеца, за който се отнася, начиная от 01.06.2012г. до настъпване на законни основание за изменение или прекратяване на издръжката.
4.   Майката  Е.А.А. с ЕГН ***********  ще заплаща месечна издръжка за детето си ** ** А. с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител в размер на 70.00 /седемдесет/  лева, платими до последното число на месеца, предхождащ месеца, за който се отнася, начиная от 01.06.2012г. до настъпване на законни основание за изменение или прекратяване на издръжката.
5.  След прекратяването на брака  си Е.А.А. с ЕГН ***********  ще носи предбрачното си фамилно име „С**” и в бъдеще ще се именува Е.А. С** .
6.   Бащата Г.В.А. с ЕГН **********  ще живее заедно с децата си ** А. и ** ** А.  в жилището си, находящо се в село **, **ка област, а семейното жилище, находящо се в град ** и собственост на близки на съпругата, занапред няма да се ползва от никой от двамата съпрузи.
7.   Страните не си дължат взаимно издръжка.
8.    Страните заявяват, че по време на брака си не са придобили недвижими имоти.
9.    Страните заявяват, че  нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.
10.  Страните заявяват, че всички кредити, които са теглили по време на брака и неиздължени до този момент, остават в тежест на този, който ги е получил – по името му и той се задължава да продължи погасяването им до пълното им изплащане.
11.  Страните заявяват, че  нямат взаимни претенции към фирмите и дяловете в търговските дружества, които притежава всеки от тях.
12.  Страните заявяват, че  са поделили извънсъдебно движимите вещи помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер
13.  Страните заявяват, че всеки от тях е получил вещите, които са лични, с извънбрачен произход и собственост на трети лица и нямат взаимни претенции от имуществен характер.
14.  Страните заявяват, че разноските по настоящето дело остават за всеки един от съпрузите така както са направени.       
ОСЪЖДА Г.В.А. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Малко Търново държавна такса в размер на 15.00 лева /петнадесет лева/ на основание чл.6 т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.
ОСЪЖДА Е.А.А. с ЕГН *********** ***, да заплати по сметка на Районен съд-гр.Малко Търново държавна такса в размер на 100.80 лв. /сто лева и 80 стотинки/ на основание чл.7 т.2  от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: