П Р О Т О К О Л

 

Гр.МАЛКО ТЪРНОВО, 03.08. 2010 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  трети август 2010г.   в  състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                                       Съдебни заседатели:

 

 

при участие на секретар:Д.Б. ……..…………………………

и прокурора                       …………………                            сложи за разглеждане гр. дело    30  по описа за 2010 год.                                                 докладвано от съдията Москова……………………………………………………………..

На именното повикване в 14.30  часа се явиха:

Ищецът Ж.Ш., редовно уведомен чрез адв.К. не  се явява, не се явява и процесуалният му представител – адв.К..***,се явява ЮК Андонова,   редовно упълномощена.

     По хода на делото.

ЮК:АНДОНОВА: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА ДЕЛОТО.

ЮК.АНДОНОВА: Получили сме  документите и сме запознати с  доклада.Освен представените доказателства други писмени доказателства няма. Смятаме, че е налице хипотезата на  чл. 238 ал. 2 ГПК,поради което  моля да се прекрати делото поради неявяване на ищеца в първото съдебно заседание ,няма  и молба по  делото да се отгледа в негово отсъствие и моля да се присъдят направените от нас разноски за ю.к. възнаграждение. Ако съда не уважи нашето искане за прекратяване на делото,  освен представените писмени доказателства в отговора, моля да бъдат допуснати до разпит водените от нас трима свидетели.

Съдът, като взе предвид направеното искане  от ответната страна  и като съобрази, че: ищецът е редовно призован, не се явява в първото заседание по делото, не е взел становище по отговора на исковата молба и не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие , намери че е налице хипотезата на  чл. 238, ал. 2, пр. 1 ГПК, поради което искането на отвитенкиа за прекратяване на делото  е основателно и  следва да се уважи.

 Мотивиран от горното и на осн. чл. 238,  ал. 2 пр. 1 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. 30/2010 год. на МТРС на осн. чл. 238,ал. 2 пр. 1 ГПК.

ОСЪЖДА Ж.П.Ш. ЕГН ********** ***  да заплати на Държавно горско стопанство „Малко Търново” ЕИК ******със седалище и адрес на управление град Малко Търново,представлявано от директора инж.*********,сумата в размер на 150.00  /сто и петдесет/лв.,представляващаюрисконсулско възнаграждение

Определението подлежи на обжалване пред БОС  с частна жалба  в едноседмичен срок, който за ответната страна тече от деня за съдебното заседание, а за ищеца- от деня, в който му е връчено определението.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45 ч.

 

 

 

                Районен съдия:

 

  Секретар: