П Р О Т О К О Л

 

гр.Малко Търново  27.06.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито публично съдебно заседание на   дванадесети  седми  две хиляди и шестнадесета година   в  състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:Пламен Дойков                                                                 Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..………….К.М****.…………………………

и прокурора      Борис Луков                                                      сложи за разглеждане

НЧД  № 141   по описа за 2016 год.              

докладвано от съдията Дойков   ……………………………………………………………..

На именното повикване в 13.00 часа се явиха  : …… ……………………………

 

         За Районна прокуратура Малко Търново – прокурор  Луков.

         Обвиняемият А.Ш. се явява доведен от ОД”Охрана”Бургас.

         Явява се адв.М.П., назначен служебен защитник на обвиняемия Ш..

Явявя се Д.М.    - преводач от кюрдски на български и от български на кюрдски език.

СЪДЪТ, като отчете факта, че обвиняемият А.Ш.  е чужд гражданин и не владее български език, намери, че на същия следва да се назначи по настоящето дело преводач, който да извърши устен превод от  кюрдски на български език и от българки на кюрдски език.

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА  Д.М.  за преводач по настоящето дело, който да извърши  устен превод от  кюрдски  на български език и от българки на кюрдски език, като му определя възнаграждение в размер на 30 лв. платими от бюджета на съда.

Съдът снема самоличността на преводача:

Д.М., ЕГН:**********, ,притежаващ л.к. №*******,с постоянен адрес:***, български гражданин, женен, неосъждан, без отношения с обвиняемия.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.П.:  Да се даде ход на делото.

Обвиняемият А.Ш.   /чрез преводача/:  Да се даде ход на делото. Желая да бъда защитаван от адв.П..

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Прокурора: ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, това което съм записал в мярката  го поддържам,  внесено в съдебно заседание.  Моето искане е лицето да бъде задържано с МНО „Задържане под стража” най-малкото докато се установи неговата самоличност отделно са предпоставките по чл.63 ал.1 НПК.

 Сне се самоличността на обвиняемия /чрез преводача/:

А.Ш. –мъж,роден на ***г.,в гр.**,турски гражданин, без документи за самоличност неженен,работи майстор сладкар.

Прокурора: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря. Нямам искания, няма да соча доказателства.

Адв.П.: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря. Нямам искания, няма да соча доказателства.

Обвиняемият А.Ш. /чрез преводача/ - Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря. Нямам искания, няма да соча доказателства.

Съдът по доказателствата,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства съдържащи се в досъдебно производство  №84/2016г.по описа на ГПУ Малко Търново.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество.

ПРОКУРОРА: моля да уважите искането което съм представил пред Вас най-малкото ,че е необходимо време за доразследване и да изясним кой е всъщност е той.  Противно означава да преминем към варианта задочно производство което е изключително бавно в времето. Моля да уважите искането както съм го представил.

Адв.П.: С оглед изнесените от прокуратурата факти и с оглед закона предоставям на съда .

 Обвиняемият А.Ш. /чрез преводача/:  разбирам в какво съм обвинен от прокуратурата,че съм преминал границата на Р.България. разбирам какво е производството днес. Признавам се за виновен. Моля да бъда върнат в Р.Турция.

Съдът счете ,че производството е изяснено от фактическа страна и ще се произнесе с определение в 13:50часа.

 

Производството е по реда на чл.64, ал.1 от НПК. Постъпило е искане от РП-Малко Търново за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” на турския гражданин А.Ш. – мъж, роден на ***г.в гр.,турски гражданин, без документи за самоличност-според представеното от обвинението като данни обективирани в постановлението за привличане на обвиняемо лице от 24.06.2016г.

В съдебно заседание прокурорът поддържа искането като сочи, че са налице кумулативно предвидените предпоставки на чл.63, ал.1 от НПК за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

Защитникът на обвиняемия  адв.П. предоставя на съда вземането на мярката за неотклонение.

Обвиняемият заявява, че  се признава за виновен. Моли съда да бъде върнат в Р.Турция.

  СЪДЪТ, обсъждайки доводите на страните и данните по делото намира искането на РП – Малко Търново  за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” по отношение на обвиняемия А.Ш. за основателно.

Съгласно чл. 63 ал. 1 НПК, мярка за неотклонение “Задържане под стража се взема, когато е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършител на  престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, и доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Досъдебното производство е било образувано срещу обвиняемия А.Ш. за престъпление по чл.279 ал.1 от НК. Видно от писмените доказателства по делото същият е неосъждан.

Събраният до настоящия момент доказателствен материал по делото в неговия обем и относимост позволява да се направи обосновано предположение, че  обвиняемият е автор на престъплението, за извършването на което е обвинен. Това се потвърждава от показанията на свидетеля от досъдебното производство-Д** С** Д** и се подкрепя от останалия доказателствен материал, включително и обясненията на обвиняемия. Следва да се отбележи, че производството по чл.64 от НПК оценъчния критерий на съда се свежда до обоснованост на подозряност на авторство на деянието, тоест степента на доказване предположението, като предпоставка на задържането, в тази фаза на процеса е значително по-ниска от същата, необходима на съда да постанови осъдителна присъда. Ето защо оценявайки всички събрани по делото доказателства  съдът намира, че степента на доказване предположението за авторство на деянието по което е повдигнато обвинение с посочената квалификация е достатъчна, за да обоснове вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Следователно е налице първата хипотеза на чл.63 ал.1 НПК - налице е обосновано предположение.

Въпреки, че за деянието по чл.279 ал.1 от НК е предвидено наказание до пет години ЛОС и същото не е тежко по смисъла на НК, то за същото деяние се предвижда наказание ЛОС, поради което съдът намира, че е налице и втората алтернатива на чл.63 ал.1 от НПК – деянието е наказуемо с ЛОС.

  Съдът намира, че обвиняемия е турски гражданин и поради липсата на постоянен адрес в България има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление.От друга страна наличието на  последно изложените предпоставки се засилва и от факта,че няма абсолютна  категоричност данните за личността на обвиняемия което налага извършването на други следствени действия в тази насока.Най малката индикация за това е факта ,че същия не сочи точна година на раждането си пред разследващия орган и пред съда,като в първия случай това е 1997г а с.з. е посочил 1996г.

В тази връзка опасността същият да се укрие е реално, а липсата абсолютно и категорично установяване на самоличността му е предпоставка за осуетяване на наказателното производство.

Съобразявайки горните обстоятелства МТРС намира, че са налице изискуемите по чл.63, ал.1 от НПК законови предпоставки по отношение на обвиняемия А.Ш. да бъде взета мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

 

С оглед горното и на основание чл.64, ал.4 от НПК, Районен съд-Малко Търново

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВЗЕМА мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” спрямо А.Ш. – мъж, роден на ***г. в гр.,турски гражданин, без документи за самоличност - обвиняем по ДП № 84 / 2016 г. по описа на ГПУ Малко Търново,  ДП № 220/ 2016 г. по описа на МТРП.

 

Обвиняемият А.Ш. да бъде настанен в Следствен арест – Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на незабавно изпълнение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в тридневен срок пред Окръжен съд-Бургас, считано от днес.

НАСРОЧВА  делото в случай на жалба и протест пред въззивния съд на 01.07.2016г. от 14:00 ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.

 

Определението бе обявено в присъствието на страните в 13.50 часа  и в присъствието на преводач.

        

Обвиняемият заяви чрез преводача, че не желае писмен превод на определението.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието завърши в  13.55 часа.

 

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       

                                                                  Секретар: