П Р О Т О К О Л

 

              Гр.***29.09.2010г.

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на         29.09.2010г.   в  състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                                       Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора  ***,       сложи за разглеждане НОХД №36  по описа за 2010год.,                                                 докладвано от съдията Мария Москова

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

            За МТРП, редовно призована, се явява прокурор ***.

     Подсъдимият П.М.С., редовно призован, се явява лично, ведно с адв.Д.Р., редовно упълномощена от него.

     Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор-Да се даде ход на делото.

Адв.Р. -Да се даде ход на делото.

Подсъдим-Да се гледа делото.

     Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

     Сне самоличността на явилия се участник:

Подсъдим: П.М.С. роден на ***г***, п.а.гр.***, настоящ адрес *** к******гражданин, *** образование, ***, не работи, ***, ЕГН:**********.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура ***споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

     Прокурор: - Поддържам така внесеното споразумение, като непротиворечащо на закона и морала.

     Адв.Р.-Поддържам така внесеното споразуумение и моля да бъде разгледано.

     Съдът намира, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, поради което

     Съдът

     ОПРЕДЕЛИ:

     ОТКРИВА производство по одобряване на постигнатото споразумение.

     Подсъдим П.С.: Моля да одобрите споразумението.

     Адв.Р.: Моля да одобрите споразумението.

     На осн.чл.382 ал.V от НПК, съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

     Съдът на осн.чл.382 ал.ІV от НПК, поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим П.С.: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него.Споразумението подписах доброволно.

Съдът на осн.чл.382 ал.VІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСА  в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес 29.09.2010г. между прокурор ***и адв.Д.Р., действаща като защитник на подсъдимия, и подсъдимия П.М.С. се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа правна страна, че подсъдимият П.М.С., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2010г. около 10.00часа на кръстовището на ул.”Петрова нива” и ул.”Илинденска” в с.***, община ***управлявал МПС – лек автомобил марка ***модел “Панда” с рег.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2.56 на хиляда алкохол, установено по надлежния ред с химическа експертиза №***. на БНТЛ, след като е осъден с влязла в сила присъда №***за друго такова престъпление – престъпление по чл.343б  ал.ІІ от НК.

     За извършеното престъпление по чл.343б ал.ІІ от НК, страните се съгласяват на подсъдимия П.М.С., ЕГН:********** да бъде наложено наказание при условията на чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК, във вр. с чл.42а, ал.ІІ т.1,2 и 6, във вр. с ал.ІІІ т.1 и 3 и чл.42б от НКПРОБАЦИЯ, а именно:

А/ Задължителна регистрация по настоящ адрес *** к***за срок от една година, при явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 пъти седмично;

     Б/ Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;

     В/ безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100часа годишно, за срок от една година.

                Щетите  от деянието са възстановени. 

     На осн.чл.343г от НК, на подсъдимия П.М.С., ЕГН:**********, се налага наказание при приложение разпоредбите на чл.37 т.7 от НК, а именно – Лишаване от право да управлява МПС, за срок от две години и два месеца.

На осн.чл.59 ал.ІV от НК, се зачита времето на лишаване по административен ред от право да управлява МПС - считано от 12.07.2010г.

Направените по делото разноски – 30/тридесет/лева ще бъдат заплатени от подсъдимия по сметка на Районен съд ***.

 

 

ЗАЩИТНИК:                             ПРОКУРОР:

/адв.Д.Р. /                       /Р.С***/

                                                                                            

ПОДСЪДИМ:

/П.С./   

 

     Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

    

ПОДСЪДИМ:

/П.С./  

 

Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо      отговаря на изискванията на закона – чл.382 ал.VІІ от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия да бъде прекратено.

Ето защо и на осн.чл.382 ал.VІІ от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

                ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор ***, защитника адв.Д.Р., по силата на което подсъдимият П.М.С. роден на ***г***, п.а.гр.***, настоящ адрес *** к******гражданин, *** образование, ***, не работи, ***, ЕГН:**********,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2010г. около 10.00часа на кръстовището на ул.”Петрова нива” и ул.”Илинденска” в с.*** управлявал МПС – лек автомобил марка ***модел “Панда” с рег.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2.56 на хиляда промили алкохол, установено по надлежния ред с химическа експертиза №***. на БНТЛ, след като е осъден с влязла в сила присъда №***за друго такова престъпление – престъпление по чл.343б  ал.ІІ от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.343б ал.ІІ от НК, налага  на подсъдимия П.М.С. ЕГН:********** със снета по-горе самоличност  на основание 343б ал.ІІ, във вр. с чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК, във вр. с чл.42а, ал.ІІ т.1,2 и 6, във вр. С ал.ІІІ т.1 и 2 и чл.42б от НК, наказание – ПРОБАЦИЯ, а именно:

А/ Задължителна регистрация по настоящ адрес *** к***за срок от една година, при явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 пъти седмично;

     Б/ Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;

     В/ безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно, за срок от една година.

                Щетите  от деянието са възстановени. 

     На осн.чл.343г от НК, на подсъдимия П.М.С., ЕГН:**********, налага наказание при приложение разпоредбите на чл.37 т.7 от НК, а именно –Лишаване от право да управлява МПС, за срок от две години и два месеца.

На осн.чл.59 ал.ІV от НК, зачита времето на лишаване по административен ред от право да управлява МПС - считано от 12.07.2010г.

Осъжда направените по делото разноски в размер на  30/тридесет/лева да бъдат заплатени от подсъдимия П.М.С. със снета по-горе самоличност, по сметка на Районен съд ***.

Прекратява производството по НОХД №36/2010г. по описа на МТРС.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383 ал.І от НПК.

 

Приключи с.з. в 10.3

Протокола изготвен в с.з.

 

    

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: