Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

                                                                

                                                гр.Малко Търново,                      24.08.2010г.

       

 

                  Днес, 24.08.2010г., Мария Москова – съдия-докладчик по НАХД № 31/ 2010г. по описа на РС-Малко Търново, наказателен състав, като се запознах с постановление от 23.08.2010г. на Борис Луков – прокурор при РП-Малко Търново, внесено в съда ведно с ПД № 132/2010г. на РУ на МВР – Малко Търново с предложение за приложение на чл.78 а НК  относно обв.М.Г.Д., извършил престъпление по чл.235 ал.6 вр.ал.1 НК, констатирах следното:

Намирам, че са налице условията  на чл.377 от НПК, за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора, предвид липсата на предпоставките на чл.78а от НК за приложението на този институт. Съгласно цитираната разпоредба, производството по делото може да протече по този ред, ако са налице всички визирани предпоставки в чл.78а от НК.

В случая, видно от справката за съдимост, приложена по ПД № 132/2010г.  обвиняемият М.Г.Д. е осъждан за престъпления от общ характер както следва : с присъда от 03.06.1996г. по НОХД № 11/1996г. на РС-Средец, в сила от 11.06.1996г.; с присъда от 14.11.2000г. по НОХД № 90/2000г. на РС-Средец, в сила от 30.11.2000г.; с присъда от 29.10.2001г. по НОХД № 63/2001г. на РС-Средец , в сила от 14.11.2001г.; с присъда от 05.07.2002г. по НОХД № 48/2002г. на РС-Средец, в сила от 07.08.2002г. и споразумение от 11.03.2004г. по НОХД № 27/2004г. на РС-Средец, в сила от 11.03.2004г. и не е реабилитиран.

От материалите по ПД № 132/2010г. на РУ на МВР – Малко Търново се установява, че причинените имуществени вреди от престъплението не са възстановени на собственика - юридическото лице  Община Малко Търново.

 Горното изключва в конкретния случай приложението на института на чл.78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за престъплението по  чл.235 ал.6 вр.ал.1 НК .

                Предвид изложените съображения, съдът намира, че съдебното производство следва да се прекрати и делото да се върне на прокурора за реализиране на отговорността на обв.М.Г.Д. по общия ред, предвид липсата на предпоставките на чл.78а от НК.

                  Предвид гореизложеното и на основание чл.377от НПК

 

Р  А  З  П О Р  Е  Ж  Д  А    :

 

        ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 31/2010г. по описа на РС – Малко Търново.                   

                 ВРЪЩА  делото на РП-Малко Търново.

                     Разпореждането  не подлежи на жалба или протест.

 

                                                                   Районен съдия :