П Р О Т О К О Л

гр. Малко Търново, 30.08.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  тридесети август две хиляди и шестнадесета година  в  състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

                                                  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар    К.М.           

и прокурора     Райко Стоянов        

сложи за разглеждане НОХ дело № 208  по описа за 2016 год.                                          

докладвано от съдията Дойков

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

  

За МТРП - прокурор Стоянов.        

          Подсъдимият Б.И.П., редовно уведомен , се явява с адв.Е.Т., редовно упълномощена.

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на подсъдимия:

Б.И.П. с  ЕГН: **********, роден на ***г***, основно образование,не  женен, осъждан,  работи временно.

СЪДЪТ разяснява на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК, да направят отводи на съда и съдебния секретар, както и да направят искания по реда на съдебното следствие.

Прокурорът: Няма да правя отводи на съда, и секретаря.

Адв. Т.: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Обвиняемият Б.И.П.: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

 

Съдът

 

    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

 

ДОКЛАДВА внесеното на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение за решаване на делото.

 

Прокурора: Поддържам внесеното споразумение с подсъдимия и неговия защитник, и моля да го одобрите , същото не противоречи на закона и морала.

Адв.Т.: Поддържам споразумението. Моля да го одобрите. Обвиняемият: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по незабавно  производство № 175/2016 год. по описа на ГПУ Малко Търново, пр. пр. №318 / 2016 г. по описа на МТРП.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

 

На основание чл. 382 , ал.4 от НПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ЗАПИТВА подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, включително и с направената промяна, съгласен ли е с тях, и ще го подпише ли доброволно.

 

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците на споразумението, съгласен съм с тях, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Подписал съм споразумението доброволно.

 

Съдът на основание чл. 382, ал.6 от НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ВПИСВА в съдебния протокол текста на споразумение за решаване на БП № 133/ 2016г. на РУ МВР Малко Търново , пр. пр. № 303/2016г. на РП М. Търново, с което

Подсъдимият Б.И.П.  се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това,  че на 19.08.2016г.  около 23.20 часа на главен път І-9 на разклона за  местността “П. нива” е управлявал моторно превозно средство-лек автомобил,марка “Опел”,модел”Корса” с рег. № *** **, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с НП №15-4635-000093/11.06.2015година на Началник група към ОД МВР Бургас , РУ МВР Приморско , влязло в законна сила  на 14.12.2015година  за управление на МПС без съответното  свидетелство- престъпление  по чл.343в, ал. 2 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.343в, ал. 2 от НК, на  подсъдимия се налага наказание при условията на чл. 55,ал.1, т.1  и   чл.55, ал.3 от НК, а именно  лишаване от свобода за срок  от 11 месеца.

На основание чл.66,ал.1 от НК изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от  3 години.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага кумулатишно предшиденото по – леко наказание „глоба“

 

Разноски по делото – няма. Щети от престъплението – няма.

Подсъдимият Б.И.П.  ДЕКЛАРИРА, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, както и, че е уведомен, че в случай на одобряване на споразумението за решаване на делото, същото има последиците на влязла в сила присъда.

 

 

          Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                       

/Райко Стоянов/

 

ЗАЩИТНИК:                                                    

/адв.Е.Т. /

 

ПОДСЪДИМ:

/Б.И.П. /       

 

                                            

Адв.Т.: Уважаеми господин председател, с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършеното престъпление. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания, също така и не противоречи на морала.

Подсъдимият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

          Срещу подсъдимия е повдигнато обвинение за престъпление, за което Законът допуска реализиране на наказателната отговорност по съкратен ред - чрез споразумение. Постигнатото между страните споразумение е пълно – съдържа съгласие по всички въпроси, посочени в разпоредбата на чл. 381, ал.5 от НПК. Споразумението не противоречи и на Морала, поради което следва да бъде одобрено, а производството по делото прекратено.

По горните съображения и на основание чл. 382, ал.7 от НПК съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия Б.И.П.  и  неговия защитник адв.Е.Т. с което подсъдимият Б.И.П.  с  ЕГН: с  ЕГН: **********,*** живущ ***, основно образование,не  женен, осъждан,  работи временно, се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че: : На 19.08.2016г.  около 23**, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с НП №15-4635-000093/11.06.2015година на Началник група към ОД МВР Бургас , РУ МВР Приморско , влязло в законна сила  на 14.12.2015година  за управление на МПС без съответното  свидетелство - престъпление по чл.343в, ал. 2 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.343в, ал. 2 от НК, на  подсъдимия се налага наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.1 и  чл.55, ал.3 от НК, а именно лишаване от свобода за срок  от 11/ЕДИНАДЕСЕТ/ месеца.

На основание чл.66,ал.1 от НК изтърпяването на наложеното наказаниелишаване от свобода се отлага за срок от  3/ТРИ/ години.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага кумулатишно предшиденото по – леко наказание „глоба“

 

Разноски по делото – няма. Щети от престъплението – няма.

На осн.чл.24 ал.З от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 208/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Протокола изготвен в с.з, което приключи с.з. в 14.15часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Секретар: