П Р О Т О К О Л

                             гр.МАЛКО ТЪРНОВО  30.08.2016г.

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  тридесети август  две хиляди и шестнадесета  година в  състав:

 

Председател: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

                             Съдебни заседатели:

при участие на секретар К.М.         и         прокурор   Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  № 205  по описа за  2016 год.

докладвано от съдията Дойков

          На именното повикване в   13:25  часа се явиха:

За МТРП - прокурор  Стоянов.

          Обвиняемият А.С., редовно призован, се явява лично, доведен от ОД “Охрана” – Бургас.

          Явява се адв. Е.Т. ***, сл.защитник от ДП.

          Явява се преводача Д.М..

          Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език, по делото следва да бъде назначен преводач, който да превежда от български на кюрдски език и от кюрдски на български език.

Адв.Т.: Съгласна съм да назначите Д.М.  за преводач.

Прокурора: Да се назначи за преводач Д.М..

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Д.М. в качеството на преводач по делото, който следва да извърши устен превод от български на кюрдски и от кюрдски на български език, като определя възнаграждение в размер на  40 лв.

Снема самоличността на преводача:

Д.М. ***, заклет преводач от български език на кюрдски и обратно, български гражданин, неосъждан, без отношения с обвиняемия.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290, ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

Обвиняемият /чрез преводача/: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемия /чрез преводача/:

А.С. - мъж, роден на *** година в гр. Е** - И***, иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, начално образование, бояджия, женен, неосъждан.

СЪДЪТ разяснява на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК, да направят отводи на съда и съдебния секретар, както и да направят искания по реда на съдебното следствие.

Прокурорът: Няма да правя отводи на съда, и секретаря.

Адв. Т.: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Обвиняемият А.С. : Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на делото с обвиняемия А.С.  и неговия защитник адв.Т. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият  А.С.  се признава за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 279,  ал. 1, предл. 1 от НК, а именно в това, че:

На 27.08.2016 година в района на 44 гранична пирамида, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ – Малко Търново, на територията на Община Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279,  ал. 1, предл. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 279,  ал. 1, предл. 1 от НК,  на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 54, ал. 1 от НК – лишаване от свобода за срок от 4 месеца и глоба в размер на 100 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага при изпитателен срок от 3 години.

Разноски по делото – 30 лв. се възлагат в тежест на обвиняемия.

Веществени доказателства – няма.

Имуществени вреди - няма причинени.

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                    

 /Райко Стоянов/                                                  /адв.Е.Т./                                                                                             

 

                                                                         Обвиняем :

                                                                              / А.С.  /

 

                                                Преводач:                                                                                                   / Д.М. /

 

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по незабавно  производство № 174/2016 год. по описа на ГПУ Малко Търново, пр. пр.316 / 2016 г. по описа на МТРП.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

Адв.Т.: Уважаеми г-н председател, моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала. Подписано е доброволно, по тази причина моля да бъде одобрено.

СЪДЪТ запитва обвиняемият дали разбира обвинението, признава ли се за виновен, доброволно ли е подписал споразумението, съгласен ли е с наказанието.

Обвиняемият/чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на кюрдски. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда. Наясно съм със смисъла на условната присъда.

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382, ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НП  № 174 / 2016 год. по описа на ГПУ Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, обвиняемия А.С. представляван от неговият защитник адв.Е.Т., съгласно условията на което, обвиняемият А.С.   - мъж, роден на *** година в гр.Е** - И* иракчанин, иракски гражданин, без документи за самоличност, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че:

На 27.08.2016 година в района на 44 гранична пирамида, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ – Малко Търново, на територията на Община Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279,  ал. 1, предл. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 279,  ал. 1, предл. 1 от НК на  обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 54, ал. 1 НК,  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4/ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието се отлага за изпитателен срок от 3/ТРИ/ ГОДИНИ, както и глоба в размер на 100/сто/ лева.

          Разноските по делото в размер ОБЩО на  70/седемдесет/ лв. на основание чл.189, ал. 3 от НПК, се възлагат в тежест на обвиняемия.

Веществени доказателства – няма.

Имуществени вреди - няма причинени.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл. 24, ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №                             205/2016 г.

Обвиняемият/чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на кюрдски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Не желая писмен превод на документите.

Препис от споразумението да се предостави на  ОД “Охрана”-Бургас  и ГПУ- Малко Търново.

Приключи с.з. в 13:35 часа

Протокола изготвен в с.з.     

                                                                                                                  

СЪДИЯ:

 

 

                                                          Секретар: