МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА7 ОТ 13.09.2010 Г. ПО НОХД № 18/2010 г***ОНЕН СЪД – *** ***

 

          Производството е образувано по повод внесен за разглеждане обвинителен акт на МТРП срещу  Х***ор ***» бл.5 вх.1 ет.1 ап.1, с обвинение за това, че на 18 октомври 2009г. около 00,30 часа в механа «***» в гр***ни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като е нанесъл побой над С.Р.К. – престъпление по чл.325 ал.1 от НК.

            Представителят на държавното обвинение в съдебно заседание поддържа повдигнатото обвинение и пледира за реализиране на наказателната отговорност спрямо подсъдимия.

            По делото е конститутиран пострадалият С.Р.К. като частен обвинител и граждански ищец. Приет е предявеният за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск за заплащане на обезщетение за причинените му неимуществени вреди  в размер на 1000.00 / десет хиляди / лева, ведно със законната лихва от датата на твърдяното престъпление - 18.10.2009 година до окончателното изплащане на сумата, ведно с обезщетението за забава в размер на законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на цялата сума. В с.з. поддържа повдигнатото обвинение и предявения граждански иск.

Подсъдимият ***редовно призован, се явява лично и с редовно упълномощен адвокат Ст.К., дава обяснения за случилото се, не се признава за виновен. Твърди, че не е отишъл в механата с намерение да предизвика конфликт. Адвокатът пледира за оправдателна присъда, като излага подробни съображения, че деянието на обвиняемия не е доказано по категоричен начин, нито от обективна, нито от субективна страна.

По делото бяха събрани писмени доказателства, събрани бяха и гласни доказателства - изслушани бяха обясненията на подсъдимия, разпитани бяха свидетелите - С.К., Ж.Х., К.И., В.Н., С.К., Г.К.. На основание чл.281 ал.3 във вр. с ал.1 от НПК са прочетени показанията на свидетеля А.***дадени на досъдебното производство /л.16 от ДП № ***/2009г./  и на свидетеля К.Д., дадени на досъдебното производство /л.15 от ДП № ***/2009г./ .

Въз основа на събраните доказателства и след тяхната преценка, съдът установи от фактическа страна следното:

Подсъдимият Х.Н.******, *** гражданин, ***, ***, със *** образование, роден на ***г*** ***.

На 17 октомври 2009г. св.Ж.Х. празнувал с компания рожденния си ден в заведение- кафе”Електрониката” в гр.*** ***. В компанията му бил и подс.***Късно вечерта св.Ж.Х. и подс.***решили да се преместят на друго място и да продължат да празнуват, и за това отишли  в механа „***те” в гр.*** ***.  В механата същата вечер имало дискотека, подс.***св.Ж.Х. си поръчали по една бира, оставили питиетата на масата при диджея, където вече бил св. А.***и започнали да танцуват на дансинга. Към 23.30 часа в механата влезли и св.С.К. с приятеля си ***, поръчали си по една бира и седнали на друга маса в компанията на св.Г.К. и св.С.К.. Почти всички посетители в заведението се познавали помежду си, поради което всеки ходел до съседни маси или до дансинга, където се поздравявали или разговаряли. Подс.***с празнично настроение и танцувайки, обикалял по дансинга и се отбивал по съседните маси, за да се види със свои познати. Около 00.15 часа на 18 октомври 2009г***ки, подс.***приближил до масата, където седял св. К. и компанията му, и повел разговор със ***. Последвала размяна на реплики между св.К. и подс.***Словесният конфликт между подс.***пострадалия К***но сдърпване, което продължило в рамките на 5 минути. Намесили се и други посетители на заведението, като всеки от тях се опитвал да ги разтърве  Инцидентът бил преустановен от намесилия се активно св***то избутал и изблъскал в различни посоки подс.***св. К., както и от непосредствено притеклия се св.Ж.Х., като последния след преустановяването на инцидента отвел настрани подс.***Св. К. прекосил заведението и отишъл до тоалетната, за да си измие лицето, тъй като имал по него кръв. На излизане от тоалетната, минал покрай бар-плота , където подс.***бил седнал и отново си разменили реплики, след което всеки от тях се отправил към масата си. Всички младежи в заведението продължили да се веселят. Св. К. постоял още ***, след което напуснал заведението и отишъл до РУ на МВР-*** ***, където подал писмено съобщение за инцидента до дежурният служител/л.9 от ДП № ***/2009г./, в резултат на което била изпратена проверка.

На другия ден – 19.10.2009г. св. К. посетил отделение по съдебна медицина при „МБАЛ-***”, където бил прегледан от д-р *** и му било издадено приобщеното като доказателство по делото съдебномедицинско удостоверение № ***. /л.7 от ДП № ***/2009г./, в което се сочи, че е получил оток с кръвонасядане по лицето, а именно – кръвонаседнал долен клепач на лявото око с раничка 5 м***червеникави кръвонасяданияна лявата ябълчна област , драскотини с тънка коричка и рана  на кожата – 1 с***дясната ушна мида. От посочените увреждания са причинени болки и страдания. Уврежданията е възможно да са получени по време и място, както съобщава пострадалия, а именно:  в резултат на удари с ръце и сборичкване  с други две лица.

Горната фактическа обстановка се доказва по безспорен начин от писмените доказателства по делото и събраните гласни доказателства -показанията на св.Ан.***прочетени със съгласието на защитата на подсъдимия и приобщени към делото  : „ Към 00.30 часа видях от дансинга, че Х.***някакво друго момче са се сдърпали ... отидох да видя какво става и започнах да ги разделям, за да не се бият ...разделих ги и всеки си седна по местата”; показанията на св.Ж.Х.: „видях, че всички са се струпали до една маса, на която седеше С. и видях как С. как удари Х. ... намесиха се много хора, аз – също, разтървахме ги чрез издърпване”, показанията на св.К.И.: „на бара видях, че беше ударен С., имаше кръв ... като стана боя, не можах да видя кой се бие, не видях да се бие Х. пред мен ... не съм видяла ***го удря, пред мен Х. не е удрял С.”, показанията на св.Ст.К.: ”С. и *** бяха един до друг*** нанесе...,видях, че замахна, но не видях, че удари” , показанията на Г.К.: „когато влязах, видях С. на бара и Х. беше там и се караха и се дърпаха..., поведението на ***празнично,...нормално е да обикаляш и други маси, нормално е, познаваме се всички”. Съдът изцяло възприема показанията на горепосочените свидетели като безпристрастни, логически последователни и коренспондиращи със събраните по делото писмени  доказателства. В тази насока са и частично показанията на св.К.Д., прочетени със съгласието на защитата на подсъдимия и приобщени към делото     / л.15 от ДП № ***/2009г./, частично и обясненията на подсъдимия, частично и показанията на пострадалия, частично и показанията на св.В.Н., събрани в хода на съдебното следствие, предвид депозираната нарочна писмена молба от същия и изявлението му в хода на съдебното следствие, че се отказва от показанията си, дадени на досъдебното производство / л.19 от ПД № ***/2009г./ като неистински поради влошени отпреди взаимоотношения с подсъдимия.

При така установеното, съдът намира следното:

Подсъдимият ***привлечен за извършено престъпление по чл*** над С.Р.К.. Съгласно разпоредбата на чл.325 ал.1 от НК основният признак на деянието, чрез което се осъществява престъплението хулиганство са непристойни действия***ни действия, деецът следва да демонстрира грубо нарушение на обществения ред и явно неуважение към обществото. Престъплението хулиганство е налице само тогава, когато и двата признака са налице - когато деецът чрез действията си е изразил брутална демонстрация против установения ред и е нарушил важни държавни, обществени или лични интереси или съществено е засегнал нормите на нравствеността, както и когато едновременно с това, чрез действията си деецът е изразил открито висока степен на неуважение към личността. Следва още да се отбележи, че деецът трябва да съзнава всички тези признаци на състава, т***ствията си да е целял или да е допускал грубо да наруши обществения ред и да изрази явно неуважение към обществото.

В настоящия казус, с оглед изложената по-горе фактическа обстановка, съдът намира, че поведението на подсъдимия не осъществява състава на престъпление по чл.325 ал.1 от НК , както от обективна, така и от субективна страна.

Установено е изпълнително деяние - на 18.10.2009 г. около 00,30 часа в механа «***» в гр.*** *** подсъдимият ***извършил непристойни действия – сдърпал се е със свидетеля С.К..

Сдърпването  е преустановено много бързо в рамките на няколко минути, не се установи подсъдимият да е нападнал свид. К. и да му е нанесъл удар демонстративно пред всички посетители в механата. Напротив свидетелските показания сочат, че двамата младежи са си разменили взаимно реплики, сдърпали са се, инцидентът е бил прекратен почти веднага, щом св.***св.Ж.Х. и други лица  дошли да видят какво се случва при масата на св.К. и ги разтървали, като ги издърпали и изблъскали в различни посоки. Съдът не кредитира показанията на свидетеля К., че подсъдимият ***е нанесъл удари с ръка в лицето като противоречиви и некореспондиращи с показанията на останалите свидетели. Нито един от свидетелите не е възприел нанасянето на инкриминирания удар от страна на ***нито обстоятелството кой е започнал сдърпването. Предвид изложеното, съда намира за недоказано обвинението на прокуратурата, че подсъдимият е нанесъл удар на св. К., довел като резултат до причиняване на уврежданията на св.К.. Същите  са съществували обективно, но не са доказани в съдебното следствие да са причинени от подс.***Липсват доказателства по делото, че с поведението си подс.***целял да наруши обществените порядки и да демонстрира явно и грубо неуважение към обществото. Не бяха наведени и никакви доводи, подкрепящи субективния елемент на престъплението, предвид което, съда счита, че обвинението и в тази си част е недоказано. На база събраните по делото доказателства, съдът намира, че подсъдимият не е целял публичност и явна демонстрация на надмощие и пренебрежително отношение към св.К.. Ето защо, при така установеното не може да се приеме, че е налице умисъл от страна на подсъдимия ***хулиганство, т. е., че е налице желание или допускане от дееца, че с поведението си грубо нарушава общественият ред и демонстрира явно неуважение към обществото (така и Р № 432/15.11.1972г. по н.д. № 413/1972г. 2-ро н.д./. В представеното съдържание на действията на подсъдимия не е било формирано никакво решение за извършване на непристойни действия, с които да изрази явното си неуважение към обществото.

На второ място,  не се събраха категорични доказателства, а и липсва твърдение на прокурора, които да сочат на наличие на грубо нарушение на обществения ред, както и обществото е било възмутено от поведението на подсъдимия. Показанията на всички свидетели, включително и на св.К. сочат, че инцидентът е бил преустановен много бързо в рамките на няколко минути.  Управителката на заведението не отрича факта, че там често се случват подобни инциденти. Фактът, че посетителите на заведението продължили да се веселят, и никой не е коментирал случилото се, налага извода, че инцидентът не ги е притеснил особено.

По тези съображения, съдът намери, че не са налице необходимите признаци от състава на престъплението хулиганство по чл.325 ал.1 от НК призна подсъдимия Х.Н.***за невинен в  това, че на  18 октомври 2009г. около 00,30 часа в механа «***» в гр***ни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като е нанесъл побой над С.Р.К., поради което го оправдава по обвинението за престъпление по чл.325 ал.1 от НК.

 По силата на чл.102 т.1 от НПК в наказателното производство подлежат на доказване извършеното престъпление и участието на обвиняемия / в настоящето производство – подсъдим/ в него, като по силата на чл.103 ал.1 от НПК тежестта да се докаже обвинението по дела от общ характер лежи върху прокурора и разследващите органи*** обвинението, повдигнато на подсъдимия ***е доказано по несъмнен начин. В хода на настоящето производство се установи по един категоричен  и небудещ съмнение начин, че деянието на подсъдимия не съставлява престъпление, поради което и на основание чл.304 от НПК призна подсъдимия ***невинен и го оправда.

  На основание чл.307 от НПК съдът се произнесе и по приетия  за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск от С.Р.К. проти Х.Н.***заплащане на обезщетение за причинените му неимуществени вреди  в размер на 1000.00 / десет хиляди / лева, ведно със законната лихва от датата на твърдяното престъпление - 18.10.2009 година до окончателното изплащане на сумата, ведно с обезщетението за забава в размер на законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на цялата сума, като отхвърли изцяло същия като неоснователен и недоказан***онен съдия: