МОТИВИ към ПРИСЪДА № 56/12.11.2013г., постановена по НОХД № 149/2013г. по описа на РС-Малко Търново

 

         РП-Малко Търново е предявила обвинение против В.Й.Х. за престъпление по чл.183 ал.1  от НК.

         В съдебно заседание прокурорът  поддържа обвинението, като счита, че събраните по делото доказателства установяват по безспорен начин факта на неизпълнение задължението за издръжка от страна на подсъдимия в размер на повече от две месечни вноски и пледира да бъде признат за виновен, като му се наложи наказание пробация, при условията на чл.54 от НК.

         Подсъдимият, също редовно призован, участва лично в с.з., като признава вината си и изразява съжаление за стореното. Като причина за извършване на деянието сочи обстоятелството, че през инкриминирания период от време е погасявал парични задължения на други свои близки роднини, а към настоящия момент е безработен.

         От доказателствата по делото се установява следната фактическа обстановка:

         Подсъдимият Х. и св.О. са живели на семейни начала от 2004г. до 2012г., като от съвместното си съжителство има роден едно дете -  малолетния Д*** В*** Х. – род.на ***г. Съгласно съдебната спогодба, сключена между страните и одобрена от съда  с  определение  от 28.11.2012г. по гр.д. № 95/2012г. на РС-Малко Търново, влязло в сила на 28.11.2012г., подсъдимият бил осъден за заплаща  месечна издръжка в размер на 80 лева за детето Д*** на св.О., в качеството й на майка и законен представител на детето  им Д***. В хода на съдебното следствие се събраха безспорни доказателства, че след влизане в сила на съдебната спогодба подсъдимият Х.  е заплатил общо сумата в размер на 280.00 лева, както следва: на 27.12.2012г. -70.00 лева; на 08.03.2013г.-90.00 лева; на 18.05.2013г. – 40.00 лева; на 20.05.2013г. -20.00 лева; на 26.07.2013г.-20.00 лева; на 01.08.2013г. – 20.00 лева и на 09.08.2013г. -20.00 лева.  По този начин подс.Х. е изпълнил задължението си да заплаща издръжката в пълния размер  на 80.00 лева месечно на малолетното си дете Д***, но със забава,  за периода от месец декември 2012г. до месец февруари 2013г. и частично – в размер на 40.00 лева, за месец март 2013г. Безспорно по делото се установи, че подс.Х. не е изплащал издръжката в размер на 80.00 лева месечно  или общо в размер на 520.00 лева на детето си Д*** за периода от месец март 2013г. до месец септември 2013г.

Видно от справката за съдимост на подсъдимия, към момента на извършване на горното деяние същият не е бил осъждан за друго такова престъпление.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена от обясненията на подсъдимия, от показанията на свидетелката О., както и от писмените доказателства по делото, които преценени поотделно и в тяхната съвкупност са последователни, логични и безпротиворечиви.

         При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

         Както от обективна, така и от субективна страна подс.Х. е извършил престъпление по чл.183 ал.1 от НК, тъй като, в гр.Малко Търново, след като с влязла  в законна сила съдебна  спогодба по гр.д.№ 95/2012г. на РС-Малко Търново е бил осъден да издържа свой низходящ – малолетното си дете Д*** В*** Х. – род.на ***г., като заплаща на св.С.О.   в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете, месечна издръжка в размер на 80.00 лева месечно, съзнателно не е изпълнил това си задължение в размер на повече от две месечни вноски на обща стойност 520.00 лева, а именно – шест месечни вноски по 80.00  лева  и частично една месечна вноска в размер на 40.00 лева,  за периода от месец март 2013г. до месец септември 2013г., включително.

         В случая безспорно е налице извършено от подсъдимия съставомерно деяние по посочения текст на наказателния закон. Авторството на деянието и броят на неплатените вноски се установяват, както от гласните доказателства по делото, така и от писмените такива.

         Изпълнителното деяние по чл.183 от НК е осъществено чрез бездействие и се изразява в неплащане на две или повече месечни вноски от присъдена на низходящ на подсъдимия издръжка. В конкретният случай подс.Х. не е изпълнил задължението си за плащане издръжка на детето си Д*** за шест  месеца и половина, като общата дължима сума е в размер на 520.00 лв. Касае се за престъпление на просто извършване, тъй като за съставомерността на деянието не е необходимо настъпването на вредоносен за издържаното лице резултат. Счита се, че обществените отношения са увредени с неплащането на повече от две месечни вноски за издръжка, тъй като издръжката цели да задоволи нуждите на издържания за съответния период, и се дължи в началото на всеки месец, т.е., бездействието или частичното престиране на дължимата сума  със значителна забава, се счита за неизпълнение на задължението.

         От субективна страна подсъдимият Х. е действал с пряк умисъл. Същият е знаел, че съгласно влязлата в сила съдебна спогодба  по гр.д. № 95/2012г. на РС-Малко Търново, дължи на детето си Д***  месечна издръжка в размер на 80.00 лева, съзнавал е, че през целия инкриминирания период не предприема никакви действия по изпълнение на задълженията си, че последните възлизат на повече от две месечни вноски и пряко е целял това. От показанията на подс.Х., събрани в хода на съдебното следствие, безспорно се установи, че въпреки, че подсъдимият е имал финансовата възможност да изпълни задължението си да заплаща в срок дължимата месечна издръжка на сина си Д***, същият решил съзнателно да не изпълни това си задължението си, като вместо него предпочел да   погасява парични задължения на други свои близки роднини.

         ОТНОСНО НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ НА ПОДСЪДИМИЯ.

         За извършеното от подсъдимия Х. престъпление законът предвижда две алтернативни наказания – лишаване от свобода или пробация. В тези рамки, съдът му наложи наказание по по-леката алтернатива на предвиденото в закона – пробация, с конкретни  пробационните мерки: 1. задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от  шест месеца, с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител два пъти седмично; 2. задължителни периодични срещи с пробционен служител за срок от шест месеца; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа за срок от една година. Съдът предприе санкциониране на подсъдимия Х. по по-леката алтернатива на санкцията, след като отчете за смекчаващи отговорността му обстоятелствата -  проявената критичност към извършеното и демонстрираното желание да изпълнява задължението си за издръжка, макар и нередовно, и в двете фази на процеса дава подробни обяснения, с което в значителна степен е допринася за разкриване обективната истина по делото, обективното му задължение да издържа освен Д*** и другите си  три законни деца – Х*** на 17год.; Й*** на 14год. и  Ф*** на 2 месеца, както и това, че към настоящия момент е безработен. Видът и размера на пробационните мерки са съобразени с целите по чл.36 НК и преди всичко-поправянето и превъзпитанието на подсъдимия, с характера на засегнатите обществени отношения - задълженията да осигурява средства за нормалното съществуване на издържаните деца, поради което спрямо подсъдимия е оправдано определяне срока на пробационните мерки към законовия минимум.

         Разноски по делото не са направени, поради което такива не бяха присъдени в тежест на подсъдимия, независимо от изхода му.

         По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: