М О Т И В И към НОХД №53/2016 г.

 

          Съдебното производство по делото е образувано по обвинителен акт на МТРП срещу С.Б.Д. с ЕГН **********, с л.к. № **, с постоянен адрес ***, неосъждан, Б.Л.П. с ЕГН **********, с л.к. № ** г., живеещ в **, неосъждан, К.Щ.М. с ЕГН **********, с л.к. № **, живеещ в **, реабилитиран, с обвинение по чл.281 НК.

 

          Защитата на подсъдимите  направи искане за разглеждане на делото по правилата на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т.1 от НПК. Искането бе уважено от съда и съдебното следствие се проведе съгласно разпоредбите на глава ХХVІІ от НПК.

           В съдебно заседание представителя на МТРП поддържа обвинението и пледира за налагане на наказание по отношение и на тримата подсъдими по реда на чл.78А от НК.

Защитата на подсъдимите в съдебно заседание пледира подсъдимите да бъдат оправдани и алтернативно за приложение на чл.78А от НК.

Подсъдимите не признават вината си, не съжаляват за извършеното престъпление и молят съда да бъдат оправдани.

Съдът след като се съобрази със събраните на досъдебното и  съдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установено следното:

 

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

Свидетелите ** - и двамата командировани гранични полицаи към ГПУ М. Търново, били наряд от 20,30 часа на 8 септември 2015 г. до 8,30 часа на следващия ден 9 септември 2015 г. На 9 септември т.г. около 8,00 часа двамата били в района, където носели службата си - моста до с. **. Тогава забелязали пет лица да се движат от държавната граница в посока към вътрешността на страната. Понеже и петте лица отговаряли на рисковия профил за нарушители на границата, то свидетелите спрели петимата и при опит да проведат разговор с тях, установили, че никой от тях не знае български език. По техни сведения били сирийски граждани, без документи за самоличност.

Бежанците с жестове посочили на полицаите, че на около 200 м пред тях има по- голяма група, също бежанци. ** веднага тръгнали напред и действително на около 200 м в един черен горски път на около 50 м от главния път видели три леки автомобила и хора около тях. Наближили и видели автомобилите: ** на цвят с per. № ** **. Лекият автомобил ** бил с работещ двигател, а в него са били качени четирима мигранти мъже. Другите два автомобила били с изгасени двигатели, като в **-то били качени на задната седалка четирима мъже и една жена, а в багажника още двама мъже и една жена. В ** е нямало качени и седнали лица бежанци, но на един метър от колата се намирали двама мигранти, които чакали реда си да се натоварят.

За установената група сирийци ** веднага уведомили мл. инспектор ** и всички били отведени в ГПУ М. Търново. Били установени водачите на колите: подсъдимите Б.Л.П. - на л.а. **; С.Б.Д. - на л.а. ** Х5 и К. Щ** М. - на л.а. **.

Видно от прочетените и приобщени по реда на чл.283 НПК писмени доказателства-протоколи за разпит на  свидетели иракските граждани **, **, ** също от ** те единодушно свидетелстват, че са били преведени през границата на страната от Р ** от неизвестни за тях лица, две на брой. Те се ориентирали по GPS за пътя и водили група от близо 30 души около 4 дена през гората. Накрая стигнали до едно място, от което се виждало асфалтов път, бежанците заспали, а каналджиите си тръгнали обратно за Т**я.

На другия ден - 9 септември 2015 г. - те всичките тръгнали по асфалта и махали на преминаващите МПС да спрат и да ги вземат. Минал един джип, тъмен на цвят, почти черен, те го спрели и на английски език помолили шофьора да ги закара до С** срещу пари. Шофьорът не говорел английски, но ги разбрал, кимнал с глава и се обадил по телефона; с жест им посочил да се качват в колата. В джипа се качили около 10 души, останалите били на пътя. След около 10 минути пристигнали още две коли -едно светлосиво ** и един тъмносин **. Бежанците се разпределили по колите, пътували около пет минути и спрели, защото някакви сирийци искали да слязат. Точно тогава ги намерили двамата гранични полицаи.

Видно от показанията на св. ** от ГПУ М. Търново, прочетени и приобщени по реда на чл.283 от НПК, който е провел беседа с К.М., М. е заявил пред Г**, че някаква непозната жена му се обадила по телефона на 8 септември 2015 г. и му предложила по 200 лв. на човек да превози група бежанци от границата към вътрешността. Обяснила, че между с. ** и разклона за с. ** се намира група от мигранти и тя трябва да бъде превозена. Същия ден М. заедно с неговите приятели Д. и П. отпътували за П**, преспали там и на 9 септември тръгнали към посоченото място.

Подсъдимите не дават обяснения както по време на ДП така и по време на съдебното следствие.Но подсъд.Д.,в последната си дума прави признание,че чужденците са били по малко от 30м. в колата му,когато ги заловили полицаите.Законът не въвежда като основание за извършено престъпление времето през което са превозени бежанците.Освен това видно от свидетелските показания,колите са спрели за да слязат една част от чужденците,което показва,че ако те не била слезли ,подсъдимите щеше да ги превозят към вътрешността на страната.

Така описаната и приета от съда фактическа обстановка се потвърждава частично от признанията на подсъд.Д.,св. показания приобщени по реда на чл.283 НПК,както и останалите писмени доказателства.

 

       

       ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

      При така изяснената фактическа обстановка подсъдимите С.Б.Д. с ЕГН **********, с л.к. № **, с постоянен адрес ***, неосъждан, Б.Л.П. с ЕГН **********, с л.к. № ** г., живеещ в **, неосъждан, К.Щ.М. с ЕГН **********, с л.к. № **, живеещ в **, реабилитиран, са  осъществили от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.281 НК,за това,че на 9 септември 2015 г. около 8,00 часа на черен горски път на около 50 м от главен път 1-9 до разклона за с. ** в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, тримата подсъдими действайки като извършител в съучастие , с цел да набавят за себе си имотна облага в размер на 200 лв. за човек противозаконно подпомогнали група от хора деветнадесет души чужди граждани **, ** ** **, ** ** ** - да пребивават в страната в нарушение на закона, като подпомагането се е изразило в товарене и транспортиране в МПС .

           Съставът на престъплението по чл.281 от НК има следните елементи – „цел да набави за себе си или за другиго имотна облага”, „подпомага чужденец да пребивава или преминава в страната в нарушение на закона, като е на лице допълнително условие-подпомагането  трябва да е противозаконно,да не е свързано с хуманитарна цел.

           От субективна страна деянието по чл.281 от НК може да бъде извършено умишлено и то само при пряк умисъл. Това е така защото, за да бъде реализиран състава на престъплението е необходимо да е налице „ специална цел за набавяне на имотна облага”. Това означава, че деецът следва да цели съответната облага, което означава, че следва да е искал настъпването на общественоопасните последици по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. Наличието на „цел за набавяне на имотна облага” не е част от осезаемия мир, и в този смисъл единствен вариант на пряко доказване на престъплението по чл.281 от НК както съдът посочи при описване на фактическата обстановка в мотивите си е чрез самопризнание на дееца,което се доказва от показанията на св.М.. Това означава деецът да заяви в обясненията си, че е имал цел да набави имотна облага за себе си или другиго. При липса на самопризнание специалната цел, а от там и целия състав на престъплението по чл.281 от НК се доказва по косвен път. Това означава, че следва по делото да са налице доказателства /съвкупност от доказателства/, които да водят до единствения извод, че подсъдимият е имал специална цел, и освен това следва доказателствената съвкупност да изключва всички други възможни варианти и хипотези внасящи съмнения в извършването на престъплението. Това означава в случая, че от доказателствата по делото следва да се стига до един възможен извод, а именно, че подсъдимите при действията си са имали цел за набавяне на имотна облага по смисъла на чл.281 от НК и на второ място пак от доказателствата по делото да се изключват всички други възможни версии. Подсъдимите са имали и специалната цел, представляваща елемент от субективната  страна на престъплението, – да набавят за себе си или за другиго  имотна облага. Сама по себе си имотната облага е всяко благоприятно изменение в имуществената сфера на дееца, която може да се изрази в увеличаване на имуществото, в предотвратяване нанасянето на щети, в осигуряване обезпечаване на имущество. Не е необходимо целта да е реализирана действително,какъвто е настоящият случай. Това се доказва от самопризнанията на подсъд.М.,който в съдебно заседание заявява друго,но съдът приема това което е заявил при разговора със св.Г**. Поради което съдът намира,че е налице  първият елемент от състава на престъплението по чл.281 от НК-„специална цел за набавяне на имотна облага”.Съдът намира ,че е налице и другия елемент от състава на престъплението по чл.281 НК- подпомага чужденец да пребивава или преминава в страната в нарушение на закона. По смисъла на чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) от Закона за чужденците: „Чужденец по смисъла на този закон е всяко лице, което не е български гражданин”.Категорично е доказано от доказателствата по делото ,че лицата намиращи се в автомобилите са чужденци. Пребиваването на чуждите граждани е било в нарушение на закона / чл. 22, ал.1, т.1, вр. чл. 9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България/ и подсъдимите противозаконно са ги  подпомогнали. Съгласно разпоредбите на параграф 1,т.3, т.3а и т.3б от  ДР на Закона за чужденците в Р. Б. „редовен документ или заместващ документ е този, който е издаден по законовоустановения ред на съответната държава, в който може да бъде положена виза и който дава право на чужденеца да се завърне в държава, от която влиза, в държавата на произход или трета държава, снимката в него позволява установяване на самоличността на притежателя му, не съдържа преправки, зачертавания, добавки и други в данните, няма следи от подмяна на снимката, положените печати са ясни, изображението на снимката съвпада с образа на притежателя и срокът му на валидност не е изтекъл. Разрешение за пребиваване е всяко разрешение от компетентните органи на МВР в съответствие с единния формат, установен с Регламент ЕО№1030/2002г. на Съвета на Европа  от 13.06.202г. относно единния формат на разрешенията за    пребиваване на граждани в трети страни.  В този смисъл и тримата подсъдими са съзнавали, че подпомагат с посочените действия, незаконно пребиваващи в Б. чужди граждани.

 

 

 

 

                              ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

              Тъй като и тримата подсъдими са носъждани-подсъд.Д. и П. са неосъждани,а подсъд.М** е реабилитиран на основание чл.88,ал.4 от НК то съдът им наложи наказания при условията на чл.78А от НК.

 

При индивидуализацията на наказанията следващо се на подсъдимите,  съдът прецени следното:

Причини за извършване на деянието според съда са ниската правна култура на подсъдимите и незачитане на установения правов ред.

Степента на обществена опасност на деянието  е висока-и тримата подсъдими са подпомогнали противозаконно голям брой чужди граждани да пребивават на територията на РБ.

Смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства –и тримата са неосъждани.

Поради което съдът наложи и на тримата подсъдими наказание при условията на чл.78А от НК-глоба в размер на по хиляда лева за всеки един от тримата поотделно.

 

         

С оглед изхода от настоящия съдебен процес и на основание чл. 189 ал. 3 от НПК, съдът осъди подсъдимите да заплатят направените в хода на производството разноски в размер на 322.36 лева разноски по делото.

По отношение на веществените доказателства по делото,същите след влизане на присъдата в сила следва да бъдат върнати на собственика.

 

            Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: