РАЙОНЕН СЪД - ГР.МАЛКО ТЪРНОВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2011г. до 31.03.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 74/2010 Вещни искове ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ИНТЕРКОМ РОУД ЕООД ЕТ РИЧИ-РУМЯНА АТАНАСОВА Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 21.03.2011г.
Мотивиран от горното, съдът
Р Е Ш И :
ОТХВЪРЛЯ предявения от «*** ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.»*** представлявано от управителя на дружеството – З*** Т*** Т*** с ЕГН ********** чрез адв.Г.К.-БАК против *** със седалище и адрес на управление: гр.***, ж.к.”***” ул.”***, представлявано от едноличния търговец –*** *** с ЕГН **********, иск за осъждане на ответника да опразни и върне на ищеца наетия недвижим имот, представляващ помещение с площ от 60.00кв.м., находящ се в гр.*** ***, на ул.”***”.

ОСЪЖДА *** със седалище и адрес на управление: гр.***, ж.к.”***” ул.”***, представлявано от едноличния търговец –*** *** с ЕГН ********** да заплати «*** ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.»*** представлявано от управителя на дружеството – З*** Т*** Т*** с ЕГН **********, сумата от 325 лева /триста двадесет и пет лева/ – съдебно-деловодни разноски.
Решението може да се обжалва пред ***кия окръжен съд в двуседмичен срок, считано от 21.03.2011г.

 
2 Гражданско дело No 79/2010 Облигационни искове ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАЛКО ТЪРНОВО Ж.П.Ш. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 21.03.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че по отношение на Ж.П.Ш. с ЕГН **********,***, към датата на издаването на Заповед № ***. за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК по ч.гр.д. № 68/ 2010г. по описа на РС-Малко Търново, съществува вземане на Държавно горско стопанство «Малко Търново», ЕИК 102004048, със седалище и адрес на управление: гр.Малко Търново, област Бургаска, ул.»Никола Вапцаров» №8, представлявано от инж.****– директор, за сумата от 523.68 лева /петстотин двадесет и три лева и 68 стотинки/ , представляваща обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за 1 месец на основание чл.221 ал.2 от КТ и за сумата в размер 487.25 лева /четиристотин осемдесет и седем лева и 25 стотинки/, представляваща стойността на облеклото за срока на доизносване на основание чл.19 ал.3 от Наредба № ***. за униформеното облекло на работещите в държавната агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена, държавните дивечовъдни станции и учебно-опитни горски стопанства, като ОТХВЪРЛЯ иска по чл.19 ал.3 от Наредба № 1/2007г. за размера над 487.25 лева, като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА Ж.П.Ш. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Държавно горско стопанство «Малко Търново», ЕИК 102004048, със седалище и адрес на управление: гр.Малко Търново, област Бургаска, ул.»Никола Вапцаров» №8, представлявано от инж.****– директор, сумата общо в размер на 245.00 /двеста четиридесет и пет/ лева , представляваща разноски по делото, на основание чл.78 ал.1 и 8 от ГПК.
Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
3 Гражданско дело No 19/2011 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ "СП" ОБЩИНА ЦАРЕВО   Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 11.03.2011г., в законна сила от 21.03.2011г.

НАСТАНЯВА детето Д. Б*** Д***, с ЕГН **********, в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия - П.С.С. ЕГН ********** и Д.Т.С. ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес:*** до настъпването на обстоятелства, обуславящи промяна или прекратяване на мярката за закрила.
РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред БОС в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
След влизане в сила на решението да се изпрати заверен препис до Дирекция “ Социално подпомагане”-гр.Царево.

 
4 Гражданско дело No 20/2011 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ "СП" ОБЩИНА ЦАРЕВО   Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 11.03.2011г., в законна сила от 21.03.2011г.
НАСТАНЯВА детето П*** Б*** Д***, с ЕГН **********, в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия - П.С.С. ЕГН ********** и Д.Т.С. ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес:*** до настъпването на обстоятелства, обуславящи промяна или прекратяване на мярката за закрила.
РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред БОС в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
След влизане в сила на решението да се изпрати заверен препис до Дирекция “ Социално подпомагане”-гр.Царево.


 
5 НОХД No 64/2010 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО С.Й.М. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Определение от 01.03.2011г.
на основание чл.288 т.1 от НПК,
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО НОХД № 64/2010Г. ПО ОПИСА НА РС-МАЛКО ТЪРНОВО.
ВРЪЩА ДЕЛОТО НА РП-МАЛКО ТЪРНОВО за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения.

 
6 НАХД No 3/2011 По ЗГ и ЗЛОД П.И.К. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО " ГРАМАТИКОВО",
С.П.М.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 10.03.2011г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №*** г. на Директор ДЛС – Г***, с което за нарушение на чл.80, ал.14 от ЗГ на основание чл.101, ал.1 от ЗГ на П.И.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв., като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Бургас чрез Районен съд-Малко Търново по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

НП-потвърдено
 
7 НАХД No 4/2011 По ЗГ и ЗЛОД В.Ж.М. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО " ГРАМАТИКОВО",
А.И.Т.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 10.03.2011г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №*** г. на Директор ДЛС – Г***, с което за нарушение на чл.80, ал.14 от ЗГ на основание чл.101, ал.1 от ЗГ на В.Ж.М., ЕГН ********** *** А , е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв., като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Бургас чрез Районен съд-Малко Търново по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
НП-потвърдено
 
8 НОХД No 5/2011 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР МАЛКО ТЪРНОВО С.А.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Присъда от 07.03.2011г., в законна сила от 23.03.2011г.
П Р И С Ъ Д И:
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.Д. роден на ***г***, живущ ***, *** гражд***н, *** образов***е, ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от месец февруари 2010г. до месец декември 2010г. включително, след като е осъден с влязло в сила решение на МТРС №28/25.07.2007г. да издържа своите малолетни деца Ф*** и М*** общо по 60лв. месечно, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на 11 месечни вноски на стойност 660лв., като деянието е извършено повторно – престъпление по чл.183 ал.ІV, вр.ал.І НК, поради което и на осн.чл.183 ал.ІV, вр.ал.І НК, вр.чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
На основ***е чл.42а ал.ІІ от НК, ОПРЕДЕЛЯ следните пробационни мерки:
1/ – задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от шест месеца – 2 пъти седмично;
2/ - задължителни периодични срещи с пробационен служител – за срок от шест месеца;
3/ - безвъзмезден труд в полза на обществото 150 часа – за срок от ЕДНА ГОДИНА,
както и обществено пориц***е, което да се изтърпи чрез поставяне на присъдата на таблото за обявления в Община П***, в продължение на месец.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок пред Окръжен съд - Бургас.


С.А.Д.
Мотиви от 16.03.2011г.
 
9 НАХД No 6/2011 Административни дела Д.Я.Ч. ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО,
Я.Г.В.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 30.03.2011г.
Предвид горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът,

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ наказателно постановление № ***. на зам.кмета на община *** ***, с което на Д.Я.Ч. с ЕГН ********** *** *** на основание чл.36 ал.8 предл.второ от Наредба № 1 за обществения ред на община *** *** е наложена глоба в размер на 500 / петстотин / лева за нарушение на чл.18 ал.2 от същата наредба, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
 
10 НОХД No 14/2011 Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО С.А. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Споразумение от 30.03.2011г., в законна сила от 30.03.2011г.
Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №47/2011г. по описа на РУП гр.М.Търново, постигнато м/у РП-гр.М.Търново представлявана от прокурор Луков и подсъдимия С.А. представляван от адв.Р., съгласно което подсъдимия С.А., се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че на 28.03.2011г. в района на V-та гранична пирамида на ГПУ М.Търново е влязъл през границата на страната без разрешение на органите на властта и не през определените за това места.
За посоченото престъпление по чл.279 ал.І от НК, ОСЪЖДА подс.С.А. със снета по делото самоличност на осн.чл.279 ал.І от НК и чл.54 от НК, на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА.
На осн.чл.66 ал.І от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На преводача П.Н.П. ЕГН:**********, съдът ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ в размер на 15лв.
ОСЪЖДА подс.С.А. *** и в полза на Държавата сумата в р-р на 15лв. представляващи разноски по делото.
От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №14/2011г.С.А.
 
11 НОХД No 15/2011 Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО Т.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Споразумение от 30.03.2011г., в законна сила от 30.03.2011г.
Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №***. по описа на РУП гр.М.Търново, постигнато м/у РП-гр.М.Търново представлявана от прокурор Луков и подсъдимия Т.Д. представляван от адв.Р., съгласно което подсъдимия Т.Д., се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че на 28.03.2011г. в района на V-та гранична пирамида на ГПУ М.Търново е влязъл през границата на страната без разрешение на органите на властта и не през определените за това места.
За посоченото престъпление по чл.279 ал.І от НК, ОСЪЖДА подс.Т.Д. със снета по делото самоличност на осн.чл.279 ал.І от НК и чл.54 от НК, на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА.
На осн.чл.66 ал.І от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На преводача П.Н.П. ЕГН:**********, съдът ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ в размер на 15лв.
ОСЪЖДА подс.Т.Д. *** и в полза на Държавата сумата в р-р на 15лв. представляващи разноски по делото.
От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №15/2011г.

Т.Д.