РАЙОНЕН СЪД - ГР.МАЛКО ТЪРНОВО
Справка за влезлите в законна сила дела 
за периода от 21.06.2012г. до 30.06.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 16/2012, I състав

Искове по СК

А.С.Й.

С.З.К.

Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА 

Определение от 19.06.2012г., в законна сила от 27.06.2012г.
На осн.чл.232 от ГПК,
Съдът, 
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящето дело, поради оттегляне на иска от ищеца, и оттегляне на насрещния иск от ответницата.
Разноските по делото остават за страните така, както са направени.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в 7дневен срок пред Бургаски окръжен съд.


 

2

Гражданско дело No 52/2012, II състав

Развод по взаимно съгласие

Г.В.А.,
Е.А.А.

СОЦИАЛНА СЛУЖБА МАЛКО ТЪРНОВО

Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА 

Решение от 29.06.2012г., в законна сила от 29.06.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, Малкотърновският районен съд

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА сключения на ** г. с акт № 1/**., съставен от длъжностното лице по гражданско състояние в кметство ** БРАК между Г.В.А. с ЕГН ********** и Е.А.А. с ЕГН **********,***, , по взаимно съгласие, на основание чл.50 от СК.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.51 ОТ СК, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което:
1. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца – ** А. с ЕГН ********** и ** ** А. с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на бащата Г.В.А. с ЕГН **********.
*. ОПРЕДЕЛЯ СЕ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на децата ** А. и ** ** А. с майка им Е.А.А. с ЕГН ***********, както следва: същата има право да взима при себе си децата всяка първа и четвърта събота и неделя от месеца от 08.00 часа събота до 20.00 часа неделя, както и всеки път, когато майката и децата желаят това, но с изрично съгласие на бащата и един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск. 
3. Майката Е.А.А. с ЕГН *********** ще заплаща месечна издръжка за детето си ** А. с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител в размер на 70.00 /седемдесет/ лева, платими до последното число на месеца, предхождащ месеца, за който се отнася, начиная от 01.06.2012г. до настъпване на законни основание за изменение или прекратяване на издръжката. 
4. Майката Е.А.А. с ЕГН *********** ще заплаща месечна издръжка за детето си ** ** А. с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител в размер на 70.00 /седемдесет/ лева, платими до последното число на месеца, предхождащ месеца, за който се отнася, начиная от 01.06.2012г. до настъпване на законни основание за изменение или прекратяване на издръжката.
5. След прекратяването на брака си Е.А.А. с ЕГН *********** ще носи предбрачното си фамилно име „С**” и в бъдеще ще се именува Е.А. С** .
6. Бащата Г.В.А. с ЕГН ********** ще живее заедно с децата си ** А. и ** ** А. в жилището си, находящо се в село **, **ка област, а семейното жилище, находящо се в град ** и собственост на близки на съпругата, занапред няма да се ползва от никой от двамата съпрузи. 
7. Страните не си дължат взаимно издръжка.
8. Страните заявяват, че по време на брака си не са придобили недвижими имоти.
9. Страните заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.
10. Страните заявяват, че всички кредити, които са теглили по време на брака и неиздължени до този момент, остават в тежест на този, който ги е получил – по името му и той се задължава да продължи погасяването им до пълното им изплащане.
11. Страните заявяват, че нямат взаимни претенции към фирмите и дяловете в търговските дружества, които притежава всеки от тях.
12. Страните заявяват, че са поделили извънсъдебно движимите вещи помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер
13. Страните заявяват, че всеки от тях е получил вещите, които са лични, с извънбрачен произход и собственост на трети лица и нямат взаимни претенции от имуществен характер.
14. Страните заявяват, че разноските по настоящето дело остават за всеки един от съпрузите така както са направени.
ОСЪЖДА Г.В.А. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Малко Търново държавна такса в размер на 15.00 лева /петнадесет лева/ на основание чл.6 т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.
ОСЪЖДА Е.А.А. с ЕГН *********** ***, да заплати по сметка на Районен съд-гр.Малко Търново държавна такса в размер на 100.80 лв. /сто лева и 80 стотинки/ на основание чл.7 т.2 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 

3

Гражданско дело No 63/2012, I състав

Развод по взаимно съгласие

 

Г.Е.М.,
А.Х.М.

Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА 

Определение от 20.06.2012г., в законна сила от 29.06.2012г.


ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 63/2012г. по описа на Районен съд – град Малко Търново.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – град Средец.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – град Бургас в едноседмичен срок от връчването му на молителите.