РАЙОНЕН СЪД - ГР.МАЛКО ТЪРНОВО
Справка за свършените дела 
за периода от 21.06.2012г. до 30.06.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 52/2012, II състав

Развод по взаимно съгласие

Г.В.А.,
Е.А.А.

СОЦИАЛНА СЛУЖБА МАЛКО ТЪРНОВО

Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА 

Решение от 29.06.2012г., в законна сила от 29.06.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, Малкотърновският районен съд

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА сключения на ** г. с акт № 1/**., съставен от длъжностното лице по гражданско състояние в кметство ** БРАК между Г.В.А. с ЕГН ********** и Е.А.А. с ЕГН **********,***, , по взаимно съгласие, на основание чл.50 от СК.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.51 ОТ СК, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което:
1. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца – ** А. с ЕГН ********** и ** ** А. с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на бащата Г.В.А. с ЕГН **********.
*. ОПРЕДЕЛЯ СЕ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на децата ** А. и ** ** А. с майка им Е.А.А. с ЕГН ***********, както следва: същата има право да взима при себе си децата всяка първа и четвърта събота и неделя от месеца от 08.00 часа събота до 20.00 часа неделя, както и всеки път, когато майката и децата желаят това, но с изрично съгласие на бащата и един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск. 
3. Майката Е.А.А. с ЕГН *********** ще заплаща месечна издръжка за детето си ** А. с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител в размер на 70.00 /седемдесет/ лева, платими до последното число на месеца, предхождащ месеца, за който се отнася, начиная от 01.06.2012г. до настъпване на законни основание за изменение или прекратяване на издръжката. 
4. Майката Е.А.А. с ЕГН *********** ще заплаща месечна издръжка за детето си ** ** А. с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител в размер на 70.00 /седемдесет/ лева, платими до последното число на месеца, предхождащ месеца, за който се отнася, начиная от 01.06.2012г. до настъпване на законни основание за изменение или прекратяване на издръжката.
5. След прекратяването на брака си Е.А.А. с ЕГН *********** ще носи предбрачното си фамилно име „С**” и в бъдеще ще се именува Е.А. С** .
6. Бащата Г.В.А. с ЕГН ********** ще живее заедно с децата си ** А. и ** ** А. в жилището си, находящо се в село **, **ка област, а семейното жилище, находящо се в град ** и собственост на близки на съпругата, занапред няма да се ползва от никой от двамата съпрузи. 
7. Страните не си дължат взаимно издръжка.
8. Страните заявяват, че по време на брака си не са придобили недвижими имоти.
9. Страните заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.
10. Страните заявяват, че всички кредити, които са теглили по време на брака и неиздължени до този момент, остават в тежест на този, който ги е получил – по името му и той се задължава да продължи погасяването им до пълното им изплащане.
11. Страните заявяват, че нямат взаимни претенции към фирмите и дяловете в търговските дружества, които притежава всеки от тях.
12. Страните заявяват, че са поделили извънсъдебно движимите вещи помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер
13. Страните заявяват, че всеки от тях е получил вещите, които са лични, с извънбрачен произход и собственост на трети лица и нямат взаимни претенции от имуществен характер.
14. Страните заявяват, че разноските по настоящето дело остават за всеки един от съпрузите така както са направени.
ОСЪЖДА Г.В.А. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Малко Търново държавна такса в размер на 15.00 лева /петнадесет лева/ на основание чл.6 т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.
ОСЪЖДА Е.А.А. с ЕГН *********** ***, да заплати по сметка на Районен съд-гр.Малко Търново държавна такса в размер на 100.80 лв. /сто лева и 80 стотинки/ на основание чл.7 т.2 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 

2

НОХД No 45/2012, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО

Х.Д.Д.

Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА 

Присъда от 26.06.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Д.Д. роден на ***г***, с адрес ***, ЕГН:**********, български гражданин, не женен, неосъждан, образование – четвърти клас, за ВИНОВЕН в това, че през месец ноември 2011г. в гр.**, действайки като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, отнел чужда движима вещ – маратонки марка „Пума” на стойност 130лв. от владението на М.А. С**, без съгласието му, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпение по чл.194 ал.1, вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК, поради което и на осн.чл. чл.194 ал.1, вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК, вр.чл.373 ал.2 от НПК, вр.чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК, и го ОСЪЖДА на „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”.
Същото да бъде изпълнено чрез прочитане на присъдата по местното радио гр.Малко Търново в двуседмичен срок от получаването на преписа от присъдата.
На основание чл.189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Х.Д.Д., със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Малко Търново сумата от 35.00лв.представляваща разноски по делото.
Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок пред Окръжен съд – Бургас, считано от днес.

Х.Д.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Д.Д. роден на ***г***, с адрес ***, ЕГН:**********, български гражданин, не женен, неосъждан, образование – четвърти клас, за ВИНОВЕН в това, че през месец ноември 2011г. в гр.**, действайки като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, отнел чужда движима вещ – маратонки марка „Пума” на стойност 130лв. от владението на М.А. С**, без съгласието му, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпение по чл.194 ал.1, вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК, поради което и на осн.чл. чл.194 ал.1, вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК, вр.чл.373 ал.2 от НПК, вр.чл.55 ал.1 т.2 б.”б” НК, и го ОСЪЖДА на „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”.
Същото да бъде изпълнено чрез прочитане на присъдата по местното радио гр.Малко Търново в двуседмичен срок от получаването на преписа от присъдата.

Мотиви от 26.06.2012г.
 

3

НАХД No 49/2012, I състав

Административни дела

И.Н.Д.

РУП МАЛКО ТЪРНОВО

Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА 

Решение от 26.06.2012г.
Така мотивиран, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,съдът


Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-73/08.05.2012 год. на Началника на Районно управление „Полиция” – Малко ** с което на И.Н.Д. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.60, ал.1 т.3 б”е” от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и на основание чл.185, ал.1 от ЗОБВВПИ, му е наложено наказание глоба 500 ( петстотин) лева 
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бургаския административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


` РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

4

НОХД No 52/2012, I състав

Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО

И.Н.М.

Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА 

Присъда от 27.06.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Н.М. роден на ***г*** Р.Грузия, грузински гражданин, не осъждан, без документи за самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 18.02.2012г. в района на пета гранична пирамида при ГПУ ** влязъл през границата от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279 ал.1 НК, поради което и на основание чл.279 ал.1, вр.чл.54 от НК, го ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА.
На основание чл.66 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок пред Бургаски Окръжен съд.


И.Н.М.
Мотиви от 27.06.2012г.
М О Т И В И КЪМ ПРИСЪДА № 24 /27.06.2012г. по НОХД № 52/2012г.


Производството е образувано по повод внесен за разглеждане обвинителен акт на РП - Малко Търново срещу И.Н.М., роден на ***г***, РГрузия, грузински гражданин, неосъждан, без документи за самоличност, понастоящем в чужбина без известен адрес, с обвинение за това, че на 18.02.2012г. в района на 5-та гранична пирамида при ГПУ-Малко Търново влязъл през границата от Република Турция в Република България без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279 ал.1от НК.
Съдът е дал ход на делото при условията на чл.269 ал.3 т.4 б.”а”от НПК.
Представителят на държавното обвинение в съдебно заседание поддържа повдигнатото обвинение и пледира за реализиране на наказателната отговорност спрямо подсъдимия към определения от закона минимум.
Служебният защитник на подсъдимия, назначен във фазата на досъдебното производство – адв.Р., не оспорва фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт. Пледира при определяне на наказанието да се вземат предвид чистото съдебно минало и ниската степен на обществена опасност.
В резултат на съдебното дирене, съдът намира за установено от фактическа страна следното:
На 18.02.2012г. св.Ц.Ц. *** бил наряд в района на ОО»Дряновец». Около 06.55 часа св.Ц. забелязал подсъдимия и друго лице, които пресичали главен път Е-87 и извикал: «Стой! Гранична полиция», но лицата не се подчинили на заповедта и побегнали с цел да се укрият. Св. Ц. незабавно уведомил оперативния дежурен ОДЧ-** изчакал пристигането на колегите си от мобилната група и започнали преследването на подсъдимия и другото лице като поели по следите оставени от тях в снега. При преследването преминали възпрепятстващото съоръжение и поради опасността подсъдимия и другото лице да преминат отново на територията на РТурция, св.Ц. произвел предупредителен изтрел със „стоп-патрон” във въздуха, при който подс.М. и другото лице спрели на място.. В хода на предприетите оперативни действия св.Ц. установил по наличните следите в снега, оставени от лицата, че същите са пресякли държавната граница в района на 5-та гранична пирамида на ГКПП-Малко Търново. Със заповед № ОЧ-04/18.02.2012г. на началника на ГПУ-Малко Търново на подсд.М. била наложена ПАМ «Принудително отвеждане до границата на РБългария и «Забрана за влизане в Република България» . На 20.02.2012г. с протокол за връщане на хора, незаконно преминали държавната граница, подс.М. бил върнат на турските гранични власти на основание спогодба от 1967г.между РБългария и РТурция /л.21/
Горната фактическа обстановка се доказва от събраните устни доказателства - показанията на св.Ц., и приобщените на основание чл.283 от НПК писмените доказателства – материали по ПД № 35/2012г. по описа на РУП-Малко Търново.
ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И ПРАВНИ ИЗВОДИ НА СЪДА:
При така установената фактическа обстановка съдът прие, че с гореописаните деяния подсъдимият И.Н.М., роден на ***г***, РГрузия, грузински гражданин, неосъждан, без документи за самоличност, понастоящем в чужбина без известен адрес, е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.279 ал.1 от НК. От събраните безспорни доказателства по делото налага извода, че действията на подсъдимия са предварително обмислени и внимателно планирани, с ясно посочена цел. Подсъдимият е влязъл през границата на страната, знаейки, че не разполага с разрешение за преминаване на българската държавна граница и въпреки това е преминал същата на 18.02.2012г. без разрешението на органите на властта, като е искал и целял престъпния резултат. 
В случая от обективна страна изпълнителното деяние е осъществено от подсъдимия чрез действие като на 18.02.2012г. е влязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта на ГКПП-Малко Търново.
Субект на престъплението е подсъдимият, за когото няма данни да страда от умствена недоразвитост, продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието, да не разбира свойството или значението на извършеното или да не може да ръководи постъпките си, следователно вменяемо наказателноотговорно лице.
От субективна страна деянията са извършени от подсъдимият с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянията, предвиждал е общественоопасните им последици и е искал настъпването им съгласно чл.11 ал.2 от НК. 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При определяне вида и размера на наказанието съобразно изискването на чл.54 НК, съдът намира, че макар престъплението, извършено от подсъдимия да е против дейността на държавни органи, то в случая извършеното от подсъдимия И.Н.М., роден на ***г***, РГрузия, грузински гражданин, неосъждан, без документи за самоличност, понастоящем в чужбина без известен адрес, престъпление по чл.279 ал.1 от НК не се отличава с по-висока обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от същия вид. Съдът отчита и ниската обществената опасност на подсъдимия– същият е с необременено съдебно минало и не е оказал съпротива при задържането, които обстоятелства от своя страна са смекчаващи отговорността. При тези данни и с оглед изпълнение целите на наказанието, съобразно изискването на чл.36 НК – да се поправи и превъзпита дееца към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и му се отнеме възможността да върши други престъпления и да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото, съдът наложи на подсъдимият наказание лишаване от свобода за срок от три месеца и глоба в размер на сто лева, като на основание чл.66 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание ЛОС за срок от три години. 
Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

5

НОХД No 53/2012, I състав

Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО

Л.С.

Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА 

Присъда от 27.06.2012г.

ПРИЗНАВА подсъдимия Л.С. роден на ***г*** Р.Грузия, грузински гражданин, не осъждан, без документи за самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 18.02.2012г. в района на пета гранична пирамида при ГПУ ** влязъл през границата от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279 ал.1 НК, поради което и на основание чл.279 ал.1, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА.
На основание чл.66 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок пред Бургаски Окръжен съд.


Л.С.
Мотиви от 27.06.2012г.
М О Т И В И КЪМ ПРИСЪДА № 25 /27.06.2012г. по НОХД № 53/2012г.


Производството е образувано по повод внесен за разглеждане обвинителен акт на РП - Малко Търново срещу Л.С., роден на ***г***, РГрузия, грузински гражданин, неосъждан, без документи за самоличност, понастоящем в чужбина без известен адрес, с обвинение за това, че на 18.02.2012г. в района на 5-та гранична пирамида при ГПУ-Малко Търново влязъл през границата от Република Турция в Република България без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279 ал.1от НК.
Съдът е дал ход на делото при условията на чл.269 ал.3 т.4 б.”а”от НПК.
Представителят на държавното обвинение в съдебно заседание поддържа повдигнатото обвинение и пледира за реализиране на наказателната отговорност спрямо подсъдимия към определения от закона минимум.
Служебният защитник на подсъдимия, назначен във фазата на досъдебното производство – адв.Р., не оспорва фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт. Пледира при определяне на наказанието да се вземат предвид чистото съдебно минало и ниската степен на обществена опасност.
В резултат на съдебното дирене, съдът намира за установено от фактическа страна следното:
На 18.02.2012г. св.Ц.Ц. *** бил наряд в района на ОО»Дряновец». Около 06.55 часа св.Ц. забелязал подсъдимия и друго лице, които пресичали главен път Е-87 и извикал: «Стой! Гранична полиция», но лицата не се подчинили на заповедта и побегнали с цел да се укрият. Св. Ц. незабавно уведомил оперативния дежурен ОДЧ-** изчакал пристигането на колегите си от мобилната група и започнали преследването на подсъдимия и другото лице като поели по следите оставени от тях в снега. При преследването преминали възпрепятстващото съоръжение и поради опасността подсъдимия и другото лице да преминат отново на територията на РТурция, св.Ц. произвел предупредителен изтрел със „стоп-патрон” във въздуха, при който подс. Л.С. и другото лице спрели на място.. В хода на предприетите оперативни действия св.Ц. установил по наличните следите в снега, оставени от лицата, че същите са пресякли държавната граница в района на 5-та гранична пирамида на ГКПП-Малко Търново. Със заповед № ОЧ-05/18.02.2012г. на началника на ГПУ-Малко Търново на подс. Л.С. била наложена ПАМ «Принудително отвеждане до границата на РБългария. На 20.02.2012г. с протокол за връщане на хора, незаконно преминали държавната граница, подс. Л.С. бил върнат на турските гранични власти на основание спогодба от 1967г.между РБългария и РТурция /л.22/
Горната фактическа обстановка се доказва от събраните устни доказателства - показанията на св.Ц., и приобщените на основание чл.283 от НПК писмените доказателства – материали по ПД № 36/2012г. по описа на РУП-Малко Търново.
ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И ПРАВНИ ИЗВОДИ НА СЪДА:
При така установената фактическа обстановка съдът прие, че с гореописаните деяния подсъдимият Л.С., роден на ***г***, РГрузия, грузински гражданин, неосъждан, без документи за самоличност, понастоящем в чужбина без известен адрес, е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.279 ал.1 от НК. От събраните безспорни доказателства по делото налага извода, че действията на подсъдимия са предварително обмислени и внимателно планирани, с ясно посочена цел. Подсъдимият е влязъл през границата на страната, знаейки, че не разполага с разрешение за преминаване на българската държавна граница и въпреки това е преминал същата на 18.02.2012г. без разрешението на органите на властта, като е искал и целял престъпния резултат. 
В случая от обективна страна изпълнителното деяние е осъществено от подсъдимия чрез действие като на 18.02.2012г. е влязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта на ГКПП-Малко Търново.
Субект на престъплението е подсъдимият, за когото няма данни да страда от умствена недоразвитост, продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието, да не разбира свойството или значението на извършеното или да не може да ръководи постъпките си, следователно вменяемо наказателноотговорно лице.
От субективна страна деянията са извършени от подсъдимият с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянията, предвиждал е общественоопасните им последици и е искал настъпването им съгласно чл.11 ал.2 от НК. 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При определяне вида и размера на наказанието съобразно изискването на чл.54 НК, съдът намира, че макар престъплението, извършено от подсъдимия да е против дейността на държавни органи, то в случая извършеното от подсъдимия Л.С., роден на ***г***, РГрузия, грузински гражданин, неосъждан, без документи за самоличност, понастоящем в чужбина без известен адрес, престъпление по чл.279 ал.1 от НК не се отличава с по-висока обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от същия вид. Съдът отчита и ниската обществената опасност на подсъдимия– същият е с необременено съдебно минало и не е оказал съпротива при задържането, които обстоятелства от своя страна са смекчаващи отговорността. При тези данни и с оглед изпълнение целите на наказанието, съобразно изискването на чл.36 НК – да се поправи и превъзпита дееца към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и му се отнеме възможността да върши други престъпления и да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото, съдът наложи на подсъдимият наказание лишаване от свобода за срок от три месеца и глоба в размер на сто лева, като на основание чл.66 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание ЛОС за срок от три години. 
Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: