РАЙОНЕН СЪД - ГР.МАЛКО ТЪРНОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 14.09.2012 г. до 30.09.2012 г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Резултат

1

НАХД No 60/2012

По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА

Решение от 03.09.2012г., в законна сила от 26.09.2012 г.