РАЙОНЕН СЪД - ГР.МАЛКО ТЪРНОВО
Справка за свършените дела
за периода от 25.06.2011г. до 27.06.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 11/2011, I състав Искове по КТ Н.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ - МВР Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 27.06.2011г.

ОСЪЖДА Главна дирекция «Гранична полиция» към МВР със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.»Княгиня Мария Луиза» 46 да заплати на Н.С.К. ЕГН ********** *** *** със съдебен адрес гр.Б**, ул.»** чрез адв.И.К. - БАК, сумата от **лв. / двеста и девет лева и 19 стотинки/, представляваща допълнително възнаграждение за положения извънреден труд за периода ** до **., ведно със законната лихва върху сумата, считано от **. до окончателното издължаване, сумата от 22.34 лв. / двадесет и два лева и 34 стотинки/ - обезщетение за забавено плащане на допълнителното възнаграждение за положения извънреден труд за периода ** до **., както и сумата от 150.00 лв. / сто и петдесет лева /, представляваща разноски по делото.
ОСЪЖДА Главна дирекция «Гранична полиция» към МВР със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.»Княгиня Мария Луиза» 46 да заплати на Държавата по сметка на РС-** сумата 63.00 лв. / шестдесет и три лева /, представляваща заплатено възнаграждение на вещо лице, както и сумата в размер на 5.00 лв. / пет лева/ за служебно издаване на изпълнителен лист.
Решението може да бъде обжалвано чрез РС-** пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
2 Гражданско дело No 12/2011, I състав Искове по КТ П.П.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ - МВР Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 27.06.2011г.
ОСЪЖДА Главна дирекция «Гранична полиция» към МВР със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.»Княгиня Мария Луиза» 46 да заплати на П.П.П. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр.Б**, ул.»** чрез адв.И.К. - БАК, сумата от **лв. / **/, представляваща допълнително възнаграждение за положения извънреден труд за периода ** до **., ведно със законната лихва върху сумата, считано от **. до окончателното издължаване, сумата от 20.70 лв. /двадесет лева и 70 стотинки/ - обезщетение за забавено плащане на допълнителното възнаграждение за положения извънреден труд за периода ** до **., както и сумата от 150.00 лв. / сто и петдесет лева /, представляваща разноски по делото.
ОСЪЖДА Главна дирекция «Гранична полиция» към МВР със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.»Княгиня Мария Луиза» 46 да заплати на Държавата по сметка на РС-** сумата 63.00 лв. / шестдесет и три лева /, представляваща заплатено възнаграждение на вещо лице, както и сумата в размер на 5.00 лв. / пет лева/ за служебно издаване на изпълнителен лист.
Решението може да бъде обжалвано чрез РС-** пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
3 Гражданско дело No 33/2011, I състав Развод и недейств. на брака В.С.М. С.Й.М. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 27.06.2011г.

ПРЕКРАТЯВА с развод гражданския брак между В.С.М. с ЕГН ********** ***, и С.Й.М. с ЕГН ********** ***, сключен на** г. в гр.** с акт № ** от същата дата на Община **, поради дълбоко и непоправимо разстройство, настъпило по вина на съпруга С.Й.М..
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.** на С.Й.М. с ЕГН ********** ***.
ПОСТАНОВЯВА след развода жената да възстанови предбрачното си фамилно име -**
ОСЪЖДА С.Й.М. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд –** сумата в размер на 30.00 / тридесет/ лева, представляваща 25.00лв.държавна такса за развода и 5.00лв. за издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА С.Й.М. с ЕГН ********** ***, да заплати на В.С.М. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 525.00 / петстотин двадесет и пет/ лева, представляваща разноски по делото.


 
4 НАХД No 32/2011, I състав Административни дела З.А.К. РУ ПОЛИЦИЯ МАЛКО ТЪРНОВО,
М.М.Б.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 27.06.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ** г. на Началника на РУП на МВР – гр.М** Т**, с което на З.А. К** ЕГН ********** ***, на основание чл.80 т.5 от ЗБЛД е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл.6 от ЗБЛД, като НЕПРАВИЛНО.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

НП-отменено
 
5 НОХД No 34/2011, I състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО К.П.П. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Споразумение от 27.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл.384, вр.чл.382 ал.VІІ от НПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №87/2011г. по описа на РУП гр.М.Търново, постигнато м/у РП-гр.М.Търново представлявана от прокурор Стоянов и подсъдимия К.П.П. представляван от адв.Р., съгласно което подсъдимия К.П.П. признава за ВИНОВЕН К.П.П. роден на ***г***, постоянен адрес ***1 ЕГН:**********, български гражданин, с ** образование, **, в умишлено извършване на престъпление по чл.343В ал.ІІ от НК , а именно в това, че: На **. около 13.00 часа на КПП ** управлявал МПС „** в едногодишен срок от наказването му по административен ред – НП №83 влязло в сила на **. за управление на МПС,без съответно свидетелство за правоуправление.
Деянието е извършено от подсъдимия П. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.
За посоченото в т.1 престъпление по чл.343В ал.ІІ от НК, на подсъдимия П. налага наказание при условията на чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК - ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** – за срок от ЕДНА ГОДИНА, при явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2пъти седмично;
- Периодични срещи с пробационен служител - за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- Безвъзмезден труд в размер на 200 часа годишно – за срок от ЕДНА ГОДИНА;
Щети от деянието няма.
Разноски по делото.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №34/2011г.
Определението за прекратяване подлежи на обжалване или протест с частна жалба в 7дн.срок пред Бургаски Окръжен съд.


К.П.П.