РАЙОНЕН СЪД - ГР.МАЛКО ТЪРНОВО
Справка за свършените дела
за периода от 15.06.2011г. до 24.06.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 47/2011, I състав Развод по взаимно съгласие Е.Г.П.,
И.П.П.
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ЦАРЕВО Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 22.06.2011г.
Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, Малкотърновският районен съд

РЕШИ:


ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № **/**г. на Община Б** граждански брак между Е.Г.П. с ЕГН ********** и И.П.П. с ЕГН ********** по взаимно съгласие.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което:
1. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака на страните дете – П** И** П. – малолетен, роден на ***г***, ЕГН:**********, се предоставят за упражняване на майката Е.Г.П., ЕГН:**********, с правото бащата И.П.П., ЕГН:**********, да се вижда с детето когато пожелае и има възможност през общо или поотделно които и да било три дни от всяка една календарна седмица, включително и с правото да взима при себе си с преспиване детето в рамките на тези три дни от седмицата, както и да взима детето при себе си през лятото за един цял календарен месец, съобразно желанието и възможностите си, и при условието, че майката Е.Г.П. не ползва през това време платен годишен отпуск.
2. Бащата И.П. ***,ЕГН:**********, ще заплаща месечна издръжка за детето си П** И** П. – малолетен,роден на ***г***, ЕГН:**********, по 60.00лв./шестдесет/лева МЕСЕЧНО, НАЧИНАЯ от датата на внасянето на настоящето споразумение в Районен съд – **, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, както и съответната законна лихва върху всяка закъсняла вноска, като издръжката следва да се заплаща до петнадесето число на месеца, за който се дължи.
3. Закупеният през време на брака си недвижим имот, представляващ ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ №**/-тристаен, етаж **/,вход**блок №**/,находящ се в с.**, община **, Б**ка област, в кв.**/по действащия план на село **, площ на апартамента от **/кв.м. и съответната идеална част от общите части на сградата възлизаща в размер на ** хилядни процента/идеални части,равняващи се на **/кв.м.идеални части от общите части на сградата, както и съответното право на строеж върху терена, представляващ общинска земя от **/кв.м.,при граници на апартамента: изток-външен зид; запад-външен зид; север-стълбище и апартамент №**/, юг-апартамент №**/от вход „А”, отгоре-апартамент №**/; отдолу-избени помещения, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №**/ с площ от 7,** стотни/кв.м. – притежаван съгласно Договор за продажба №**. сключен с кмета на община **, същият вписан в службата по вписвания при РС-** на **., том **, вх.рег**, се поставя в изключителна собственост /в дял/ на И.П. ***,ЕГН:**********, който е заплатил с лични средства покупката на този имот, в следствие на което съпругата Е.Г.П. ***, ЕГН:**********, НЯМА претенции към съпруга си И.П.П. за уравняване на дела си в пари, както и няма и не ще има за в бъдеще каквито и да било претенции към съпруга си И.П. по отношение на този негов недвижим имот.
4. След разстрогване на брака си Е.Г.П.
ще живее заедно с детето си П** И** П. в жилището, в което са живели заедно с детето си през последните три месеца и находящо се в гр.**, община **, Б**ка област, на ул.”**-явяващо се собственост на нейни близки роднини.
5. След разстрогване на брака съпругът И.П.П. ще продължи да живее в жилище, в което е живял през последните дванадесет месеца, и находящо се в гр.**, община **, Б**ка област на ул.”** – явяващо се собственост на неговите родители.

6. Придобитият през време на брака лек автомобил: вид на МПС-„лек автомобил”, МАРКА-„**”,МОДЕЛ-„**”,с рег.№**, цвят-„**”,бензинов двигател №**, рама №**B**, с дата на първа регистрация **.и притежавано съгласно Свидетелство за регистрация на МПС №**, след разстрогване на брака се поставя в дял на Е.Г.П. ***, ЕГН:********** и същата става изключителен собственик на горепосоченото моторно превозно средство.
7. След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачното си моминско фамилно име - „**”.
8. Страните не си дължат взаимно издръжка.
9. Страните заявяват, че по време на брака си не са придобили други недвижими имоти или ограничени вещни права,както и че нямат спестовни влогове в банки и нямат никакви претенции в тази насока един спрямо друг, както и по отношение на движимите и недвижимите имоти.
10. Разноските по настоящето дело остават за всеки един от съпрузите така както са направени.
ОСЪЖДА И.П.П. с ЕГН **********,*** **, Б**ка област, кв.”**, да заплати по сметка на Районен съд-гр.** държавна такса в размер на 106.19 лева /сто и шест лева и деветнадесет стотинки/ на основание чл.7 т.1 и 2 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.
ОСЪЖДА Е.Г.П. с ЕГН **********,*** **, Б**ка област, кв.”**, да заплати по сметка на Районен съд-гр.** държавна такса в размер на ** лева/ на основание чл. 6 т.3 и чл.7 т.1 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
2 НОХД No 31/2011, I състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО Т.С.С. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Присъда от 21.06.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.С.С. роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***3, ** гражданин, ** образование, ** към ** ** **, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на **г. около 06.30часа на главен път І-9 на КПП”Босна” ** ** **, управлявал МПС – товарен автомобил “**” с рег.№** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,80 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №**год. - престъпление по чл.343б ал.І от НК, поради което и на основание чл.343б ал.І и чл.55 ал.І т.2 б.”б” НК, го ОСЪЖДА НА ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:
1/ задължителна регистрация по настоящ адрес /чл.42а ал.ІІ т.1 от НК/ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител, или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
2/ задължителни периодични срещи с пробационен служител /чл.42а ал.ІІ т.2 от НК/ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3/Забрана да посещава заведение „Белите къщи” в гр.** ** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.189 ал.ІІІ от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Т.С.С., със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд ** ** сумата от 22.00лв. представляваща направените на Досъдебното производство разноски по делото.
На основание чл.343г вр.чл.343б ал.І, вр.чл.37 т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Т.С.С. с установена по делото самоличност, от право да управлява МПС, за срок от пет месеца.
На основание чл.59 ал.ІІІ от НК, ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия Т.С.С. с установена по делото самоличност е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от **г.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в 15дневен срок пред БОС.


Т.С.С.
Мотиви от 22.06.2011г.
 
3 ЧНД No 33/2011, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО,
С.Р.К.
Х.Н.М. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Определение от 21.06.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Пост.от 01.06.2011г. на прокурор при РП-М.Търново, с което е прекратено нак.производство по ДП 116/2009г. - РУП М.Т-во водено с/у Х. Ник.М. ЕГН:********** за престъпление по чл.325 ал.І НК.ВРЪЩА делото на прокурора със задължителни указания отн.прилагането на закона-производството по делото да продължи, като прокурорът стриктно да изпълни задълженията си по Гл.ХVІІІ от НПК и да се произнесе с ясен,систематизиран,логичен и мотивиран акт.ОПР.подлежи на ж-ба или протест пред БОС в 7дн.ср. от с-нието на страните.Препис от н.опр.да се изпрати на ОП-Б-с,която да осъществи контрол по чл.43,ал.3 НПК на действията на прокурора.