П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  13.09.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на тринадесети септември две хиляди и шестнадесета година   в  състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

                                                                        Съдебни заседатели: С.Г.

                                                                                                            Г.Г.

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  № 113  по описа за  2016 год.,

докладвано от съдията Дойков

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

          За Районна прокуратура Малко Търново - прокурор Стоянов.

          Подсъдимият П.О.К., редовно призован чрез защитника си адв.Т.А., се явява  в  с.з.

Явява се и адв.П. ** от Старозагорска адвокатска колегия, упълномощен от ДП.

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.П**:  Да се даде ход на делото.

Подсъдимият: Да  се даде ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на подсъдимия.

П.О.К. роден на *** ***,   бълг**, български гражданин, неосъждан /реабилитиран/, пенсионер по болест, женен  с ЕГН **********, с адрес ***.

Съдът разяснява на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

Прокурора: Няма да правя отвод на съда и съдебния секретар.

Адв.П**: Няма да правя отвод на съда и съдебния секретар.

Подсъдимият: Няма да правя отвод на съда и съдебния секретар.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на делото с подсъдимия П.О.К. и неговия защитник адв.П. П** за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият се признава за  виновен в това, че:     

На 16.03.2014 год.  в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново, на територията на общ. Малко Търново, действайки като  помагач на територията на Р. България в съучастие със С.В.И.- подбудител и помагач  и с неустановено по делото лице извършител, умишлено улеснил /като дал съвети  и разяснения на К.И.Д. и М** Г.Д., как, от кое място и по какъв начин да транспортират преведените през границата на страната от територията на Р. Турция на територията на Р. България пет лица – сирийски граждани от които три ненавършили 16 години  и лицата ** и **  и съпругата му **  без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл. 280, ал. 2 т. 1 и 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.280, ал.2 т.1 и 3, вр. ал.1, вр.чл.20, ал.4 от НК на   подсъдимия се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК, а именно ЛОС за срок от девет  месеца.   

На основание  чл.66, ал. 1 от НК, така наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.

          На основание чл. 55, ал. 3 от НК, не се налага предвиденото по-леко наказание  глоба и конфискация.

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                     

/Райко Стоянов/                                                   /адв.П. П**/                                                                                             

 

                                                                         ПОДСЪДИМ:

                                                                       / П.О.К. /

 

Адв.П**: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият: Разбирам обвинението.Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала,  на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  № 128 / 2014 год. на ГПУ- Малко Търново, ДП №  93  / 2014 г. на МТРП, постигнато между РП- гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия П.О.К. представляван от неговият защитник адв.П. П**, съгласно което, подсъдимият П.О.К. роден на *** ***,   бълг**, български гражданин, неосъждан /реабилитиран/, пенсионер по болест, женен  с ЕГН **********, с адрес ***, се ПРИЗНАВА за  виновен в това, че:  

На 16.03.2014 год.  в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново, на територията на общ Малко \Търново, действайки като  помагач на територията на Р. България в съучастие със С.В.И.- подбудител и помагач  и с неустановено по делото лице извършител, умишлено улеснил /като дал съвети  и разяснения на К.И.Д. и М Г.Д., как, от кое място и по какъв начин да транспортират преведените през границата на страната от територията на Р. Турция на територията на Р. България пет лица – сирийски граждани от които три ненавършили 16 години  и лицата **    и **  и съпругата му **  без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл. 280, ал. 2 т. 1 и 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.280, ал.2 т.1 и 3, вр. ал.1, вр.чл.20, ал.4 от НК,  на  подсъдимия се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 9 /ДЕВЕТ/  МЕСЕЦА.   

На основание  чл.66, ал. 1 от НК, така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ

          На основание чл. 55, ал. 3 от НК, не се налага предвиденото по-леко наказание  глоба и конфискация

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК, Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 113  /                                          2016г.

Протокола изготвен в с.з., което приключи с.з.   в   11.30 часа.   

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                Съдебни заседатели: 1/

                                                                                   2/

                                                          Секретар: