П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  03.02.2016 г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  трети  февруари,  две хиляди и шестнадесета  година в  състав:

 

Председател: ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора  Борис Луков   

сложи за разглеждане НОХ дело  № 9    по описа за 2016 год.

докладвано от съдията Петков

            На именното повикване в 12.45 часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Луков

          Подсъдимият Р.К., редовно призован, се явява лично, заедно с адв.Е.Т., редовно упълномощена.

          Свидетелят Т.Д., редовно призован, се явява лично.

Съдът докладва актуална справка за съдимост с рег.№ 41/01.02.2016г. за подсъдимия.

          Явява се преводача **.

          Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Прокурора: Предвид обстоятелството, че подсъдимият е чужд гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на турски и от турски на български език.

Адв.Т.: Съгласна съм да назначите ** за преводач.

СЪДЪТ с оглед обстоятелството, че подсъдимият е чужд гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА  ** за преводач по настоящето дело, който да извърши  устен превод от турски на български език и от българки на турски език.

Съдът снема самоличността на преводача:

** 33г., български гражданин, неосъждан, без отношения с подсъдимия.

Предупреден за отговорността по чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Съдът освобождава свид.Д. от залата.

Снема самоличността на подсъдимия /чрез преводача/:

Р.К. роден на *** год. в с. **, живущ в с. ** гражданин.  

Прокурора: Г-н съдия, постигнахме споразумение с подсъдимия и неговия защитник, и моля да го одобрите, като дадете ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК

Адв.Т.: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК, като заявяваме, че сме постигнали с представителя на Държавното обвинение споразумение за прекратяване на наказателното производство,  което поддържаме.

Подсъдимият/чрез преводача/: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

Продължава производството  по реда на Глава 29 от НПК на основание  чл.384 ал.1 НПК.

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл.274 и чл.275 от НПК.

Подсъдимият/чрез преводача/: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимия Р.К. и неговия защитник адв.Е.Т., с което същият се признава  за виновен в това,  че:   На 01.12.2015 год. около 16.50 часа  на ГКПП - Малко Търново на трасе  «изход» е  управлявал МПС - **  с концентрация на алкохол в кръвта си 1.86 промила, установено по надлежния ред с техническо средство  «Алкомер «  931 с фабричен номер  0246474 – престъпление по чл. 343 б  ал. 1 от НК

Деянието е извършено от подсъдимия виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

         За посоченото в т.1 престъпление по чл. 343 б  ал. 1 от НК  на подсъдимия се налага наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, а именно ЛОС за срок от шест месеца. 

На основание чл. 66 ал. 1 от НК, така наложеното наказание се отлага за срок от 3 години, както и глоба в размер на 200лв.

Разноските по делото няма.

          Удовлетворени от споразумението страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                    

 /Борис Луков/                                            /адв.Е.Т./                                                                                              

 

                                                                      Подсъдим:

                                                                         / Р.К. /

 

                                                                   Преводач:

                                                                   / ** / 

                                                        

Адв.Т.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на турски. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  №. 178/2015г.  по описа на РУП- Малко Търново, ДП № 167/2015г. на РП - гр.Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, подсъдимия Р.К. представляван от неговия защитник адв.Е.Т., съгласно условията на което, Р.К. роден на *** год. в с. ** живущ в с. ** гражданин, се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343 б ал.1 от НК, а именно в това, че:

На 01.12.2015 год. около 16.50 часа  на ГКПП - Малко Търново на трасе  «изход» е  управлявал МПС - ** с концентрация на алкохол в кръвта си 1.86 промила,  установено по надлежния ред с  техническо средство  «Алкомер «  931 с фабричен номер  0246474 – престъпление по чл. 343 б  ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

         За посоченото в т.1 престъпление по чл. 343 б  ал. 1 от НК  НАЛАГА на подсъдимия наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, а именно Лишаване от свобода  за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и глоба в размер на 200лв.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Разноските по делото няма.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 9/2016г.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на турски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

 

 

Приключи с.з. в 12.59 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          Секретар: