П Р О Т О К О Л

20. 01.2016 година                                                             Град МАЛКО ТЪРНОВО

 

Малкотърновският районен съд                                                      наказателна колегия        

На двадесети януари                                                                                        2016 година

в  публично заседание  в  следния състав:

                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                                           Съдебни заседатели:

 

Секретар: М.Д.

Прокурор: Борис Луков       

Сложи за разглеждане докладваното от съдията Петков

Наказателно ОХ дело  № 278  по описа за 2015 година                      

На именното повикване в 11.20  часа се явиха:

 

За МТРП прокурор Луков. 

Подсъдимият Й.А.Ч., редовно призован се явява, заедно с адв.Е.Т., редовно упълномощена.

Съдът докладва актуална справка за съдимост с рег. №  34/18.01.2016г. за подсъдимия Ч..

Прокурора: Да се даде ход на делото.

          Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия:

Й.А.Ч. ЕГН:********** с адрес ***, български  гражданин, женен, неосъждан.

Прокурора: Г-н съдия, постигнахме споразумение с подсъдимия и неговия защитник, и моля да го одобрите, като дадете ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК

Адв.Т.: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК, като заявяваме, че сме постигнали с представителя на Държавното обвинение споразумение за прекратяване на наказателното производство,  което поддържаме.

Подсъдимият: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

Продължава производството  по реда на Глава 29 от НПК на основание  чл.384 ал.1 НПК.

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл.274 и чл.275 от НПК.

Подсъдимият: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимия Й.А. Черменков и неговия защитник адв.Е.Т., с което същият се признава  за виновен в това,  че:    На 03.11.2012 г.  около 19.30 часа  на ул.”** е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като в нетрезво състояние буйствал и се държал грубо с **, а деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задълженията си по опазване на обществения ред, а именно извадил една дъска от авторемарке и замахнал с нея да удари полицай **, който се опитвал да го усмири – престъпление по чл.325 ал.2 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.325 ал.2 от НК, на  подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при  следните пробационни мерки: .

а/ задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от една година с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/  задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от една година;

в/ поправителен труд в полза на Държавата по месторабота на подсъдимия Тера Кредит гр.Средец – за срок от шест месеца при 15% удръжки върху възнаграждението му.

 

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

 

Прокурор:                                              Защитник:                                                    

 /Борис Луков/                                       /адв.Е.Т./                                                                                             

 

                                                                    Подсъдим :

                                                                    /Й.А.Ч./

 

          Адв.Т.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските. Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  № 82/2014 год. по описа на РУП- Малко Търново, ДП № 84/2014 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков подсъдимия Й.А.Ч. представляван от неговият защитник адв.Е.Т., съгласно което, подсъдимият Й.А.Ч. ЕГН:********** с адрес ***, български  гражданин, женен, неосъждан, се ПРИЗНАВА за  виновен в това, че:    На 03.11.2012 г.  около 19.30 часа  на ул.”** е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като в нетрезво състояние буйствал и се държал грубо с **, а деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задълженията си по опазване на обществения ред, а именно извадил една дъска от авторемарке и замахнал с нея да удари полицай **, който се опитвал да го усмири – престъпление по чл.325 ал.2 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.325 ал.2 от НК, на  подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при  следните пробационни мерки: .

а/ задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/  задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ЕДНА ГОДИНА;

в/ поправителен труд в полза на Държавата по месторабота на подсъдимия Тера Кредит гр.Средец – за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при 15% удръжки върху възнаграждението му.

 

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №                             278/2015г.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

Протокола изготвен в с.з.

Приключи с.з. в 11.35ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                Секретар: