П Р О Т О К О Л

20. 01.2016 година                                                             Град МАЛКО ТЪРНОВО

 

Малкотърновският районен съд                                                      наказателна колегия        

На двадесети януари                                                                                     2016 година

в  публично заседание  в  следния състав:

                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                                           Съдебни заседатели:

 

Секретар: М.Д.

Прокурор: Борис Луков       

Сложи за разглеждане докладваното от съдията Петков

Наказателно ОХ дело  № 277   по описа за 2015 година                      

На именното повикване в 11.00  часа се явиха:

 

За МТРП прокурор Луков. 

Подсъдимият Н.Х., редовно призован чрез адв.Р., се явява. Явява се  и адв.Р.Р., редовно упълномощен.

Преводача Г. М**, редовно призована, се явява.

Съдът докладва актуална справка за съдимост с рег. №  31/18.01.2016г. за подсъдимия Н.Х..

Прокурора: Да се даде ход на делото.

          Адв.Р.: Да се даде ход на делото.

Прокурора: Предвид обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език, по делото следва да бъде назначен преводач, който да превежда от български на турски и от турски  на български език.

Адв.Р.: Съгласен съм да назначите Г.М.  за преводач.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Г.Д.М.  в качеството на преводач по делото, който следва да извърши устен превод от български на турски и от турски на български език, като определя възнаграждение в размер на  50 лв.

Снема самоличността на преводача:

Г.Д.М. ***,  български гражданин, неосъждана, без отношения с обвиняемия.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия /чрез преводача/:

Н.Х. роден на ***г. гр.**, турски гражданин, осъждан, пенсионер.

Прокурора: Г-н съдия, постигнахме споразумение с подсъдимия и неговия защитник, и моля да го одобрите, като дадете ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК

Адв.Р.: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК, като заявяваме, че сме постигнали с представителя на Държавното обвинение споразумение за прекратяване на наказателното производство,  което поддържаме.

Подсъдимият/чрез преводача/: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

Продължава производството  по реда на Глава 29 от НПК на основание  чл.384 ал.1 НПК.

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл.274 и чл.275 от НПК.

Подсъдимият/чрез преводача/: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимия Н.Х. и неговия защитник адв.Р.Р., с което същият се признава  за виновен в това,  че:    

1/  На 22.09.2014 г.  около 16.30 часа   в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ- Малко Търново като извършител с цел  имотна облага в размер на 500 евро противозаконно е подпомогнал чрез извършване на превоз 60 лица чужди граждани -  **  да пребивават в страната в нарушение на закона – престъпление по чл.281 от НК.

2/  На 22.09.2014 г.  около 16.30 часа   в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ- Малко Търново спомогнал на 60 лица чужди граждани  - ** извършили престъпление по чл.279 ал.1 от НК да избегнат наказателно преследван, като им осигурил превоз с който да напуснат държавната граница към вътрешността на страната посредством автобус Митсубиши с рег.№ К 73 22 АК, без да се е споразумял с тях преди да са извършили самото престъпление – престъпление по чл.294 ал.1 от НК.

Деянията са извършени от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 281 от НК  на  подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55 ал.2  от НК, ГЛОБА в размер на 600лв.

За посоченото престъпление по чл. 294 ал.1 от НК  на  подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛОС в размер на четири месеца, което на осн.чл.66 от НК, бъде отложено за изпитателен срок от три години.

На осн.чл.23 ал.1 от НК, съдът определя най-тежкото измежду така наложените наказания, а именно ЛОС за срок от четири месеца, което наказание на осн.чл.66 от НК, отлага за изпитателен срок от три години.

На осн.чл.23 ал.3 от НК, присъединява наказанието глоба в размер на 600лв. към така определеното и наложено най-тежко наказание ЛОС в размер на четири месеца, което се отлага за изпитателен срок от три години.

 

Разноски по делото – 370 лв.

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

Прокурор:                                              Защитник:                                                    

 /Борис Луков/                                       /адв.Р.Р./                                                                                              

 

                                                                    Подсъдим :

                                                                    /Н.Х. /

 

                             Преводач:

                                                                /Г.М./

 

          Адв.Р.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият /чрез преводача/: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 189/2014 г. по описа на ГПУ- Малко Търново, ДП № 160/2014 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков подсъдимия Н.Х. представляван от неговият защитник адв.Р.Р., съгласно което, подсъдимият Н.Х. роден на ***г. гр.**, турски гражданин, осъждан, пенсионер, се ПРИЗНАВА за  виновен в това, че:

1/  На 22.09.2014 г.  около 16.30 часа   в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ- Малко Търново като извършител с цел  имотна облага в размер на 500 евро противозаконно е подпомогнал чрез извършване на превоз 60 лица чужди граждани -  **  да пребивават в страната в нарушение на закона – престъпление по чл.281 от НК.

2/  На 22.09.2014 г.  около 16.30 часа   в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ- Малко Търново спомогнал на 60 лица чужди граждани  - **  извършили престъпление по чл.279 ал.1 от НК да избегнат наказателно преследван, като им осигурил превоз с който да напуснат държавната граница към вътрешността на страната посредством автобус Митсубиши с рег.№ К 73 22 АК, без да се е споразумял с тях преди да са извършили самото престъпление – престъпление по чл.294 ал.1 от НК.

Деянията са извършени от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 281 от НК  на  подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55 ал.2  от НК, ГЛОБА в размер на 600лв.

За посоченото престъпление по чл. 294 ал.1 от НК  на  подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което на осн.чл.66 от НК, бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На осн.чл.23 ал.1 от НК, съдът определя най-тежкото измежду така наложените наказания, а именно ЛОС за срок от четири месеца, което наказание на осн.чл.66 от НК, ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На осн.чл.23 ал.3 от НК, ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието глоба в размер на 600лв. към така определеното и наложено най-тежко наказание ЛОС в размер на четири месеца, което се отлага за изпитателен срок от три години.

 

          Разноските по делото в размер общо на  420 лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на подсъдимия.

 

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №                             277/2015г.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

Протокола изготвен в с.з.

Приключи с.з. в 11.19ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                Секретар: