П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  19.01.2016 г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  деветнадесети  януари  две хиляди и шестнадесета  година в  състав:

 

Председател: ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора  Борис Луков   

сложи за разглеждане НОХ дело    10   по описа за 2016 год.

докладвано от съдията Петков

            На именното повикване в   13.00    часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Луков

          Обвиняемият С.Г.Х., редовно призован, се явява лично, доведен от  ОД”Охрана”- Бургас.

          Явява се адв.М.Н. ***, назначен служебен защитник в хода на ДП.

          Явява се преводача **.

          Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Н.: Да се даде ход на делото.

Прокурора: Предвид обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език, по делото следва да бъде назначен преводач, който да превежда от български на арабски език и от арабски  на български език.

Адв.Н.: Съгласна съм да назначите ** за преводач.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА ** в качеството на преводач по делото, който следва да извърши устен превод от български на арабски език и от арабски на български език, като определя възнаграждение в размер на  30 лв.

Снема самоличността на преводача:

** ЕГН:**********, български гражданин, неосъждан, без отношения с обвиняемия.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемия /чрез преводача/:

С.Г.Х., мъж, роден на **, без документи за самоличност.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на делото с обвиняемия С.Г.Х. и неговия защитник адв.Н. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият  С.Г.Х. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че:  На 15 януари 2016 г. около 18.30 часа в района на 72-ра гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ- М. Търново е влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.279, ал.1 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл. 279, ал.1 НК  на  обвиняемия се налага наказание при условията на чл.54 от НК,  ЛОС за срок от четири месеца, като изтърпяването на наказанието бъде отложено за изпитателен срок от три години при условията на чл.66 и сл. НК, както и глоба в размер на сто лева.

Разноски по делото – 30 лв. Щети от престъплението – няма. Веществени доказателства – няма.

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват, като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в РС-гр.М.Търново.

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                    

 /Борис Луков/                                            /адв.М.Н./                                                                                             

 

                                                                         Обвиняем :

                                                                         / С.Г.Х. /

 

                                                                   Преводач:

                                                                   / ** / 

 

Адв.Н.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските. Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият/чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на арабски. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП  № 12/ 2016 год. по описа на ГПУ Малко Търново, БП № 5/2016 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия С.Г.Х. представляван от неговият защитник адв.Н., съгласно условията на което, обвиняемият   С.Г.Х., мъж, роден на **, без документи за самоличност, се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че: На 15 януари 2016 г. около 18.30 часа в района на 72-ра гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ- М. Търново е влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.279, ал.1 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия виновно при форма на вината “пряк” умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 279, ал.1 от НК  на  обвиняемия се налага наказание при условията на чл.54 НК,  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 и сл. НК изтърпяването на наказанието се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и глоба в размер на СТО ЛЕВА.

          Разноските по делото в размер ОБЩО на  60 лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на обвиняемия.

Щети от престъплението няма. Веществени доказателства – няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №                             10/2016 г.

Обвиняемият/чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на арабски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

 

Препис от споразумението да се предостави на ГПУ- Малко Търново и ОД”Охрана” – Бургас.

 

Приключи с.з. в   13.09 часа

Протокола изготвен в с.з.     

                                                                                                                            

СЪДИЯ:

 

 

                                                          Секретар: