П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  30.09.2016 г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  тридесети септември  две хиляди и шестнадесета  година в  състав:

 

Председател: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

                        Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора  Борис Луков  

сложи за разглеждане НОХ дело      202      по описа за 2016 год.

докладвано от съдията Дойков

            На именното повикване в   11.00    часа се явиха:

За МТРП - прокурор Луков

Подсъдимата Х.М., редовно призована, се явява лично.

Явява се адв.**-БАК, служебен защитник от предходните етапи на наказателното производство.

Не се явява адв.Е.Т. – БАК.

Съдът докладва уведомително писмо на АК-Бургас с №1887/15.09.2016г. с което е посочен служебен защитник адв.Е.Т..

Подсъдимата: Моля адв.Р** да ми е защитник.Когато се явявах при прокурора беше само за тогава да не се явява, но искам тя да ме защитава.

Съдът докладва актуална справка за съдимост с рег. №  298/28.09.2016г. за подсъдимата М..

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

Не назначава на подсъдимата Х.Х.М.,  адв.Е.Т., поради направеното така изявление от подсъдимата.

Препис от определението в тази му част да се изпрати на Бургаска Адвокатска колегия за сведение.

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

            Адв.Р**: Да се даде ход на делото.

Подсъдимата: Да се даде ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимата:

Х.Х.М. родена на ***г***, с ЕГН:**********,***, неосъждана, с основно образование, безработна, живее на семейни начала.

Подсъдимата: Получих препис от обв.акт. преди повече от 7дни. Няма да правя отводи.

Адв.Р**: Няма да правим отводи на състава на съда и прокурора.

Прокурора: Постигнахме съгласие със защитника на подсъдимата. Моля да не се провежда Съкратено съдебно следствие. По тази причина излагам и параметрите на споразумението.

 

Според постигнатото споразумение подсъдимата Х.Х.М. родена на ***г***, с ЕГН:**********,***, неосъждана, с основно образование, безработна, живее на семейни начала,  се  ПРИЗНАВА за  виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 234 В ал.1  от НК, а именно в това, че: 

През периода от 29.02.2016г. до 18.03.2016г. в обитаемия от семейството на обв.М. *** е осъществила неправомерно присъединяване към водопроводната  система, собственост на „ВиК“ Бургас, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл. 234 В,  ал.1  от НК. 

Деянието е извършено от подсъдимата М.                                                     виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

         За посоченото престъпление по чл. 234  В,  ал. 1  от НК, на   подсъдимата се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, Б „б”  от НК, а именно ПРОБАЦИЯ.

- Задължителна регистрация по настоящия адрес ***, за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице  - два пъти седмично.

-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца .

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, не се налага предвиденото наказание глоба Разноските по делото –няма.   

 

Удовлетворени от споразумението страните го подписват.

 

ПРОКУРОР:                                                  ЗАЩИТНИК:                                                    

 /Борис Луков/                                                 /адв.Д** Р**/                                                                                             

 

                                                                         Подсъдима :

                                                                       /Х.Х.М./

 

           

Адв.Р**: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моята подзащитна доброволно,  същата е запозната с него, наясно е с правните последици.

Подсъдимата: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

СЪДЪТ след като изслуша страните обяви, че произвоството продължава по реда на Глава 29 от НПК.

На основание чл.382 ал.5 от НПК, съдът предлага вписване на текстово допълнение към изложеното от прокурора, а именно да се изпише към механизма на деянието, „чрез монтиран преходник с мека връзка на основната тръба”

Прокурора: Съгласен съм с направената корекция.

Адв.Р**: Съгласна съм с направената корекция.

Подсъдимата: Съгласна съм с направената корекция..

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  № 48/2016 год. по описа на РУП Малко Търново, ДП № 33/2016 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, подсъдимата Х.Х.М. и нейния защитник адв.Д** Р**, съгласно което подсъдимата Х.Х.М. родена на ***г***, с ЕГН:**********,***, неосъждана, с основно образование, безработна, живее на семейни начала,  се  ПРИЗНАВА за  виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 234 В, ал.1  от НК, а именно в това, че: 

През периода от 29.02.2016г. до 18.03.2016г. в обитаемия от семейството на обв.М. *** е осъществила неправомерно присъединяване към водопроводната  система, собственост на „ВиК“ Бургас чрез монтиран преходник с мека връзка на основната тръба,  с което е създала условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл. 234 В,  ал.1  от НК.

Деянието е извършено от подсъдимата М.                                                     виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2от НК.

         За посоченото престъпление по чл. 234  В ал. 1  от НК, на   подсъдимата се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, Б „б”, вр.чл.36  от НК, а именно ПРОБАЦИЯ.

- Задължителна регистрация по настоящия адрес ***, за срок от 6  / ШЕСТ / МЕСЕЦА  с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице  - два пъти седмично.

-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6  / ШЕСТ / МЕСЕЦА .

На основание чл. 55 ал. 3 от НК, не се налага предвиденото наказание глоба .

Разноските по делото –няма   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №                             202/2016 г.

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи с.з. в   11.20 часа.

                                   

СЪДИЯ:                                                                    Секретар: