Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 29.09.2016 г. град М.Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На четиринадесети септември                                                 2016година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №96 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  Е.М.М., ЕГН **********, адрес по българска лична карта - **, против наказателно постановление №674/25.03.2016. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18,ал.1 от ВЗ, във връзка с чл.11”а” ал.1   от Валутния закон е наложена глоба в размер на 1000лв.,на основание чл.18,ал.1 от ВЗ, във връзка с чл.14”а” ал.1   от Валутния закон е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата предмета на нарушение

 

Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

          Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

          Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № 439 от 03.10.2015 г., съставен от А.П.М. - държавен митнически инспектор в МП „Малко Търново“ и В.И.Х. - държавен митнически инспектор в МП „Малко Търново за това ,че при  извършена проверка на 03.10.2015г. около 15.30 часа, на МП „Малко Търново“, на трасе „Изход“, пристигнал пътуващ от Република **" с турски регистрационен № **, управляван от лицето **/. Актосъставителят започнал проверка на автобуса и селектирал пътника Е.М.М. за щателна проверка на багажа. Информирал отговорника на смяната В.Х. за селекцията си, след което същият подходил за проверка на лицето и багажа му. При проверка на ръчната кожена чантичка на М. инспектор Х. констатирал наличие на валута в брой. На последвалото запитване за сумата на парите Е.М.М. отговорил, че са около 9000 /девет хиляди/ евро. Пътникът бил помолен да слезе от автобуса заедно с чантичката си и при последвалата проверка е установена сумата от 15000 /петнадесет хиляди/ евро, преизчислени в български лева. съответно - 29 337,45 лева /двадесет и девет хиляди триста тридесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки/, при курс за митнически цели към 03.10.2015г.: 1 EUR = 1.95583 лева. Установено е наличие на 3 броя ръчни часовници марка „Роберто Браво“ от бял и жълт метал с камъни, както и бижута от бял и жълт метал с камъни, всички недекларирани пред митническите органи по надлежния ред.

При изброяване на бижутата от митническите органи е установено, че това са общо 21 броя изделия от бял и жълт метал, както следва: 15 /петнадесет/ броя пръстени, 4 /четири/ чифта обеци и 2 /два/ броя колиета, всички инкрустирани с камъни и с общ грамаж около 91 /деветдесет и един/ грама, измерени с електронна везна Bimco В711 модел В10Т, сериен №712017. Описаните бижута са придружени от 21 броя пластмасови карти - сертификати за автентичност от марка „Роберто Браво“.

За извършената проверка е съставен протокол за извършена митническа проверка № КЦ-М3770/03.10.2015г. За извършения личен преглед е съставен протокол № 39/03.10.2015г.

Откритата стока - предмет на нарушението, е иззета с разписка за задържане № 0009621 /03.10.2015г.

Видно от дадените обяснения от Е.М.М. на основание чл.42, т.8 от ЗАНН, същият заявява, че не знае българския закон. Не знаел, че трябва да декларира валута над 10 000 евро и че не може да носи злато в себе си.

Във връзка с иззетите изделия от бял и жълт   метал с       камъни часовници         марка“Роберто Браво” с камъни е извършена проверка от СД“Омега-Рубин”,      гр.         Бургас,       с        цел установяване вида, пробата и грамажа на горепосочените изделия. Видно от изготвенаата експертиза от 05.10.2015г. изделията са от злато проба 14 карата и проба 18 карата, както следва:

Пръстени - 5 броя - 21,58 грама - 14 карата;

Пръстени - 10 броя - 44,52 грама - 18 карата;

Колие - 1 брой - 1,47 грама - 14 карата;

Колие - 1 брой - 2,41 грама - 18 карата;

Обеци - 3 чифта - 14,25 грама - 14 карата;

Обеци - 1 чифт - 5,35 грама - 18 карата.

Общо злато: 14 карата - 37,3 грама; 18 карата - 52,28 грама.

Всички изделия са със скъпоценни камъни, отговарящи на сертификатите, приложени към тях. Часовниците са от неблагороден метал със скъпоценни камъни, отговарящи на етикетите, прикрепени към тях.

На 05.10.2015г. в Митница Бургас инж. **, вещо лице „СИЕ“ и „СИТЕ“ от списъка на БОС, съвместно с майстор златар Теодоси Пантов, извършил   оглед на иззетите изделия от бял и жълт метал и часовници марка “Роберто     Браво”,       както и на всички събрани материали във връзка с АУАН № 439/2015г. Изготвена е експертна оценка, която установява, че общата средна пазарна цена на всички вещи е в размер на 23 496 лв. /двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест лева/, а именно:

 Пръстени със сертификати от „Роберто Браво“, 14 карата - 5 броя:

А/ Пръстен със сертификат № PIR0040691 - стойност: 305 лв. /триста и пет лева/;

Б/ Пръстен със сертификат № PIR0034551 - стойност: 1004 лв. /хиляда и четири лева/;

В/ Пръстен със сертификат № PIR0033851 - стойност: 219 лв. /двеста и деветнадесет

лева/;

Е/ Пръстен със сертификат № PIR0047265 - стойност: 484 лв. /четиристотин осемдесет и четири лева/;

Д/ Пръстен със сертификат № PIR0042495 - стойност: 234 лв. /двеста тридесет и четири лева/.

 Пръстени със сертификати от „Роберто Браво“, 18 карата - 10 броя:

А/ Пръстен със сертификат № PIR0048727 - стойност: 113 лв. /сто и тринадесет лева/;

Б/ Пръстен със сертификат № PIR0040640 - стойност: 158 лв. /сто петдесет и осем

лева/.

В/ Пръстен със сертификат № PIR0022597 - стойност: 267 лв. /двеста шестдесет и седем лева/;

Е/ Пръстен със сертификат № PIR0019724 - стойност: 519 лв. /петстотин и деветнадесет лева/;

Д/ Пръстен със сертификат № PIR0040212 - стойност: 161 лв. /сто шестдесет и един

Е/ Пръстен със сертификат № РШ.0035527 - стойност: 111 лв. /сто и единадесет лева/;

Ж/ Пръстен със сертификат № Р1Я0000189 - стойност: 862 лв. /осемстотин шестдесет и два лева/;

3/ Пръстен със сертификат № Р1К0018011 - стойност: 12076 лв. /дванадесет хиляди и седемдесет и шест лева/.

И/ Пръстен със сертификат № Р1Я0021653 - стойност: 536 лв. /петстотин тридесет и шест лева/;

Й/ Пръстен със сертификат № Р1ШЮ36743 - стойност: 414 лв. /четиристотин и четиринадесет лева/.

 Колие със сертификат № РиШ)03715 „Роберто Браво“, 14 карата - стойност: 114 лв. /сто и четиринадесет лева/.

 Колие със сертификат № Р1Ш)019503 „Роберто Браво“, 18 карата - стойност: 179 лв. /сто седемдесет и девет лева/.

 Обеци със сертификати от „Роберто Браво“, 14 карата - 3 чифта:

А/ Обеци със сертификат № РП10033683 - стойност: 373 лв. /триста седемдесет и три

лева/;

Б/ Обеци със сертификат № Р********** - стойност: 806 лв. /осемстотин и шест лева/;

В/ Обеци със сертификат № Р1Я0029404 - стойност: 323 лв. /триста двадесет и три

лева/;

 Обеци със сертификат № РП10022593 „Роберто Браво“, 18 карата - стойност: 738 лв. /седемстотин тридесет и осем лева/;

 Ръчни часовници марка „Роберто Браво“ от неблагороден метал със скъпоценни камъни, отговарящи на етикетите, прикрепени към тях - 3 броя, обща стойност 3500 лв. /три хиляди и петстотин лева/

 

         Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл. с чл.11”а” ал.1 от Валутния закон,по  чл.18, ал.1, във връзка с чл. с чл.14”а” ал.1 от Валутния закон във връзка с чл.2, ал.1 и чл.9 от Наредба № Н-1 от 1 февруари 2012г. на МФ и чл.З, параграф 1 от Регламент ЕО 1889/2005  .

Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон. Съдът не споделя възраженията на защитата на жалбоподателя,че има разминаване в показанията на св.М. и Х..Показанията им са последователни и безпристрастни.

          Изпълнителното деяние по чл.11а, ал.1 от ВЗ е реализирано чрез действие, изразило се в пренасяне на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна. Без значение е чия е собствеността на валутата. Въпросните 15000 /петнадесет хиляди/ евро, преизчислени в български лева - 29 337,45 лева /двадесет и девет хиляди триста тридесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки са  били пренасяни от Е.М.М.  и същият не ги е декларирал пред митническите органи.

          Жалбоподателят М. не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред - чрез писмено деклариране с валутна митническа декларация пренасяната от него валута - 15000 /петнадесет хиляди/ евро, преизчислени в български лева - 29 337,45 лева /двадесет и девет хиляди триста тридесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки/, въпреки че е имал възможност и е бил длъжен да го направи. Същият е бил длъжен да декларира пренасяната от него валута, за което му е била предоставена възможност с отправеното запитване от инспектор В.Х. за сумата на парите в ръчната му чантичка, но М. е отговорил, че пренася около 9000 евро, което противоречи изцяло на намерената в него сума.Той е бил наясно с действащите законови разпоредби. На митнически пункт „Малко Търново” има указателни табели, на които на шест езика е указано, в кои случаи пътниците са длъжни да декларират пренасяната от тях валута и начина на деклариране. Мехмедеов е бил длъжен да декларира пренасяната от него валута, за което му е била предоставена възможност с отправеното запитване дали имат нещо за деклариране пред митническите органи, но не е сторил това.

 

           Предвид горното съдът намира,че жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението на чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл. чл.11”а” ал.1   от Валутния закон във връзка с чл.2, ал.1 и чл.9 от Наредба № Н-1 от 1 февруари 2012г. на МФ и чл.З, параграф 1 от Регламент ЕО 1889/2005 - на 03.10.2015г. на МП „Малко Търново“ не е декларирал с валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, пренасяната от него чуждестранна валута - 15000 /петнадесет хиляди/ евро, с което е нарушил разпоредбите на чл. 11а, ал.1 от ВЗ, във връзка с чл.2, ал.1 и чл.9 от Наредба № Н-1 от 1 февруари 2012г. за износа и вноса на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл.10а от ВЗ, с което виновно е осъществил състава на чл.18, ал.1 от ВЗ.

         По отношение на гореописаните изделия от злато марка „Роберто Браво“ и часовници марка “Роберто Браво”, съгласно чл.14а, ал.1 от ВЗ „Пренасянето на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи в случаите, по реда и начина, определени с наредбата по чл. 14г.” Декларирането се извършва с попълнена и представена пред митническите органи писмена валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. Съгласно ал. 2 на същия член задължението за деклариране се смята за неизпълнено при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна. Гореописаните 89,58 грама изделия от злато марка „Роберто Браво“ със скъпоценни камъни и 3 броя ръчни часовници марка „Роберто Браво“ със скъпоценни камъни, с обща пазарна стойност в размер на 23 496 лв. /двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест лева/, са били пренасяни от Е.М.М. и същият не ги е декларирал пред митническите органи, съгласно разпоредбите на Валутния закон и Наредба № Н-1/ 01.02.2012 г. на Министъра на финансите. Той е бил наясно с действащите законови разпоредби.

       Видно от предоставените документи Е.М.М. е български гражданин, роден в гр.** има лична карта и български паспорт. Като такъв е длъжен да знае официалния език на Република България. Освен това е подписал всички документи, без да е отбелязал, че не разбира съдържанието им.

           Предвид горното съдът намира,че жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението на чл. 18, ал. 1 ВЗ, във връзка с чл. 14а, ал. 1 ВЗ- на 03.10.2015г. на МП „Малко Търново“ не е декларирал пренасяните от него 89,58 грама златни изделия марка „Роберто Браво“ със скъпоценни камъни и 3 броя ръчни часовници марка „Роберто Браво“ със скъпоценни камъни, вградени в тях, през границата на страната по реда на чл. 9, ал.1 от Наредба № Н-1/ 01.02.2012 г. на Министъра на финансите.

  

     Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.М. и Х..

          Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

         Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №674/25.03.2016г.  на  Началник на Митница Бургас, с което на Е.М.М., ЕГН **********, адрес по българска лична карта - ** за нарушение на чл.18,ал.1 от ВЗ, във връзка с чл.11”а” ал.1   от Валутния закон е наложена глоба в размер на 1000лв.,на основание чл.18,ал.1 от ВЗ, във връзка с чл.14”а” ал.1   от Валутния закон е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата предмета на нарушението, както следва:

I.                  15000 /петнадесет хиляди/ евро, преизчислени в български лева. съответно - 29 337,45 лева /двадесет и девет хиляди триста тридесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки/, при курс за митнически цели към 03.10.2015г.: 1 EUR = 1.95583 лева.

II.              Пръстени със сертификати от „Роберто Браво“, 14 карата - 5 броя:

III.           А/ Пръстен със сертификат № PIR0040691 - 4,57 грама, диамант - 0,21 карата. Стойност: 305 лв. /триста и пет лева/;

IV.            Б/ Пръстен със сертификат № PIR0034551 - 5,53 грама, диамант - 0,79 карата. Стойност: 1004 лв. /хиляда и четири лева/;

V.               В/ Пръстен със сертификат № PIR0033851 - 2 грама, диамант - 0,21 карата, сапфир - 0,54 карата. Стойност: 219 лв. /двеста и деветнадесет лева/;

VI.            Г/ Пръстен със сертификат № PIR0047265 - 5,12 грама, диамант - 0,43 карата, диамант - 0,28 карата. Стойност: 484 лв. /четиристотин осемдесет и четири лева/;

VII.         Д/ Пръстен със сертификат № PIR0042495 - 2,28 грама, диамант - 0,21 карата, аметист - 7,80 карата. Стойност: 234 лв. /двеста тридесет и четири лева/.

VIII.       Пръстени със сертификати от „Роберто Браво“, 18 карата - 10 броя:

IX.            А/ Пръстен със сертификат № PIR0048727 — 1,32 грама, Bd-blue D1 - 0,26 карата. Стойност: 113 лв. /сто и тринадесет лева/;

X.               Б/ Пръстен със сертификат № PIR0040640 - 1,18 грама, диамант - 0,28 карата. Стойност: 158 лв. /сто петдесет и осем лева/.

XI.            В/ Пръстен със сертификат № PIR0022597 - 2,28 грама, Bt-Blue То - 3,90 карата, диамант - 0,31 карата. Стойност: 267 лв. /двеста шестдесет и седем лева/;

XII.         Г/ Пръстен със сертификат № PIR0019724 - 6,91 грама, Bd-Blue D1 - 0,84 карата. Стойност: 519 лв. /петстотин и деветнадесет лева/;

XIII.      Д/ Пръстен със сертификат № PIR0040212 - 1,22 грама, диамант - 0,28 карата. Стойност: 161 лв. /сто шестдесет и един лева/;

XIV.       Е/ Пръстен със сертификат № PIR0035527 - 1,29 грама, Bd-BIue D1 - 0,29 карата. Стойност: 111 лв. /сто и единадесет лева/;

XV.          Ж/ Пръстен със сертификат № PIR0000189 - 9,60 грама, диамант - 0,29 карата, диамант - 0,40 карата. Стойност: 862 лв. /осемстотин шестдесет и два лева/;

XVI.       3/ Пръстен със сертификат № PIR0018011 - 10,73 грама, диамант - 2,27 карата, оникс - 0,34 карата. Стойност: 12076 лв. /дванадесет хиляди и седемдесет и шест лева/.

XVII.    И/ Пръстен със сертификат № PIR0021653 - 4,42 грама, черен диамант - 0,10 карата, диамант - 0,56 карата, сапфир - 0,01 карата. Стойност: 536 лв. /петстотин тридесет и шест лева/;

XVIII. Й/ Пръстен със сертификат № PIR0036743 - 4,45 грама, диамант - 0,28 карата, седеф - 1,62 карата. Стойност: 414 лв. /четиристотин и четиринадесет лева/.

XIX.        Колие със сертификат № PUR003715 „Роберто Браво“, 14 карата - 1.47 грама, диамант - 0.12 карата. Стойност: 114 лв. /сто и четиринадесет лева/.

XX.           Колие със сертификат № PIR0019503 „Роберто Браво“, 18 карата - 2,37 грама, Bd-Blue D1 - 0.07 карата. Стойност: 179 лв. /сто седемдесет и девет лева/.

XXI.        Обеци със сертификати от „Роберто Браво“, 14 карата - 3 чифта:

XXII.    А/ Обеци със сертификат № PIR0033683 - 4,11 грама, диамант - 0,31 карата, сапфир - 0,42 карата. Стойност: 373 лв. /триста седемдесет и три лева/;

XXIII. Б/ Обеци със сертификат № PIR0017454 - 6,44 грама, диамант - 0,93 карата. Стойност: 806 лв. /осемстотин и шест лева/;

XXIV.  В/ Обеци със сертификат № PIR0029404 - 3,54 грама, диамант - 0,27 карата. Стойност: 323 лв. /триста двадесет и три лева/;

XXV.      Обеци със сертификат № PIR0022593 „Роберто Браво“, 18 карата - 3,77 грама, Bt-Blue То - 7,48 карата, диамант - 0,49 карата. Стойност: 738 лв. /седемстотин тридесет и осем лева/;

XXVI.   Ръчни часовници марка „Роберто Браво“ от неблагороден метал със скъпоценни камъни, отговарящи на етикетите, прикрепени към тях, е обща стойност 3500 лв. /три хиляди и петстотин лева/  с обща пазарна стойност в размер на 23 496 лв. /двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест лева/ на изделията по т.1.2. до 1.8.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: