Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 20.01.216 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На четиринадесети януари                                                       2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №284 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

      

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Н.В.П. с ЕГН: **********, адрес: *** против наказателно постановление №1017 от 27.11.2015 г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 213, ал. 1, т.2  от Закона за горите  е наложено наказание ГЛОБА по чл. 266, ал. 1 от ЗГ в размер на 500.00 (петстотин/ лв.

          Жалбоподателят редовно призован     се явява лично.Моли съда за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

          Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № 030505 от 13.10.2015г.  съставен от С.Н., на длъжност старши специалист горски инспектор при РДГ - Бургас , за това, че при  извършена проверка на  13.10.2015 г., в гр.,, съхранява 4пр.м. дърва за огрев от дървесен вид „дъб” ,нарязани на секции с дължина 1м. маркирани с КГМ №Б 0710,без да притежава превозен билет.

 

      Актосъставителят квалифицирал нарушението по 213, ал. 1, т.2  от Закона за горите .

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Съдът намира,че възраженията изложени в жалбата са основателни и обжалваното НП е незаконосъобразно.По делото е представен превозен билет от 20.05.2015г. ,който съдът прие и цени,от който е видно,че жалбоподателят е превозил дървата от временен склад „,,” до гр.М.Търново.Освен това видно от превозния билет, на същият е записан номер на КГМ Б0710,който отговаря на номера на КГМ посочен в НП.Съдът не приема възражението на представителя на АНО,че превозния билет не отговаря на изискванията на чл.15,ал.4 от Наредба №1 за контрол и опазване на горски територии,тъй като факта,че в превозния билет не е посочено точното място на доставката ,а е посочено само гр.М.Търново  е обстоятелство,което не може да се вмени във вина на жалбоподателя.

Поради което съдът намира,че НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно,без да изследва въпроса по същество на спора.

 

     Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                        Р      Е     Ш     И   :

     ОТМЕНЯ наказателно постановление №1017 от 27.11.2015 г. на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011г. на Министъра на земеделието и храните,  с което на Н.В.П. с ЕГН: **********, адрес: *** за нарушение на чл. 213, ал. 1, т.2  от Закона за горите  е наложено наказание ГЛОБА по чл. 266, ал. 1 от ЗГ в размер на 500.00 (петстотин/ лв.

 

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: