Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 20.01.2016 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На тринадесети януари                                  2016 година                                                  В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №275 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Г.Г.С.,ЕГН: **********,*** против наказателно постановление №3/02.11.2015 год. на Кмета на Община Малко Търново , Област Бургас, ул. „**,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 40, ал.1, т.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество на основание чл.44 във връзка с чл.8 и чл. 40, ал.1, т.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество е наложена глоба в размер на 100/ сто лв. както и  да заплати на  ** сумата от 440.00/четиристотин и четиридесет/ лева за причинените й вреди.

         Жалбоподателят редовно призован се явява лично.Пледира за  отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище да бъде потвърдено НП.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   акт №3/04.09.2015 год., съставен от В.Й.Н. с ЕГН:**********, на длъжност: „**“ към Община Малко Търново за това,че при извършена планова проверка на  02.09.2015 г. в 09:20 часа, в нивата /преимуществено засята с мента/, находяща се м.“**“, землище гр.Малко Търново, стопанисвана от **, извършващите проверката са заварили свободно пуснати следните животни: теле - херефорд с per. №BG41000506, теле - херефорд с per.№BG41000507, теле - херефорд с per.№BG410005 08, собственост на Г.Г.С.. Последният ги е пуснал свободно в засятата нива, посочена по-горе, без да има право за това.

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по  чл. 40, ал.1, т.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество .

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Посочените по-горе животни са собственост на жалбоподателя С..На 02.09.2015г. същият е пуснал без да има право на това собствените си животни като  са отъпкали около 500 кв.м. от засятата с мента площ, като при това са унищожили 20% от посеви върху тази отъпкана площ ( и са оставили изпражнения върху посевите), описано в представен Протокол от 03.09.2015г. на Комисия назначена със Заповед №390/03.09.2015год. на Заместник-кмета, овластена със Заповед №373/28.08.2015год. на Кмета на община Малко Търново. Съгласно цитирания по-горе Протокол от 03.09.2015 год., причинените вреди възлизат на 440.00 лева.Тези изводи на съда бяха подкрепени и от показанията на актосъставителя Н..По делото бяха допуснати до разпит св.**  и св. **.Св.** заявява,че лично е посетила нивата и е констатирала  горните нередности,както и ,че животните са собственост на жалбаподателя.Св.** дава показания,който не водят до изясняване на фактическата обстановка,а и видно от показанията му явно между него и Вивияна Краева има някакви проблеми.

      Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №3/02.11.2015 год. на Кмета на Община Малко Търново , Област Бургас, ул. „**,с което на Г.Г.С.,ЕГН: **********,*** за нарушение на    чл. 40, ал.1, т.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество на основание чл.44 във връзка с чл.8 и чл. 40, ал.1, т.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество е наложена глоба в размер на 100/ сто/ лв. както и  да заплати на ** сумата от 440.00/четиристотин и четиридесет/ лева за причинените й вреди.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: