Р Е Ш Е Н И Е

    / 18.01.216 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На тринадесети януари                                                   2016година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №273 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на К.Г.Г. с ЕГН: **********, адрес:с*** против наказателно постановление № ** г. на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на чл.211, ал. 2, т.1 от Закона за горите  е наложено наказание ГЛОБА по чл. 270 от ЗГ в размер на 200.00 (двеста) лв.

          Жалбоподателят редовно призован     не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя не се явява.В писмен отговор моли съда НП да бъде отменено.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № 030476 от 24.06.2015г.съставен от Т.М.Г., на длъжност старши специалист горски инспектор при РДГ - Бургас за това, че при  извършена проверка на 24.06.2015 г., на територията на ТП „ДГС ** б, жалбоподателят К.Г. - ръководител обект експедитор при ТП „ДГС З**”, не издава превозен билет за 7 пр. м3 дърва за огрев от дървесен вид „дъб” и „цер”, с превозно средство **, от подотдел 170: б, до с. З**, комплекс К**, което се установи и от свидетеля: т.л. **

 

         Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.211, ал. 2, т.1 от Закона за горите .

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Съдът намира,че действително жалбоподателя е извършил нарушението по чл.211,ал.2,т.1 от ЗГ.Това се доказва и от показанията на св.Г..От друга страна наказващия орган е приложил неправилна правна квалификация на установеното административно нарушение.

В случая отговорността на жалбоподателя  е ангажирана за това, че – в качеството си на ръководител обект експедитор при ТП „ДГС З**”, не издава превозен билет за 7 пр. м3 дърва за огрев от дървесен вид „дъб” и „цер”, с превозно средство **, от подотдел 170: б, до с. З**, комплекс К**, като         така описаното деяние е квалифицирано от наказващия орган като нарушение по чл.211, ал.2, т.1,  от ЗГ. Съгласно разпоредбата на чл.211, ал.1 от ЗГ дървесината се транспортира от временен склад, придружена с превозен билет, а съгласно ал.2, превозните билети се издават: от оправомощени от директора служители в държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства - за дървесината, добита от горските територии, в които упражняват служебните си задължения и 2. от лицата, упражняващи лесовъдска практика - за дървесината, добита от собствените им гори, както и от горските територии, за които са упълномощени от собственика.

От събраните по делото доказателства, безспорно се установява, че жалбоподателя Г., в качеството си на длъжностно лице-ръководител обект експедитор не е издал превозен билет, за посочения тежкотоварен автомобил, превозващ 7 куб.м. дърва за огрев. За така описаното деяние обаче, неправилно лицето е санкционирано на основание чл.270 от ЗГ, съгласно който „За други нарушения на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му наказанието е глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.“, след като за него е предвидена санкция в нормата на чл.257, ал.1 от ЗГ, съгласно която „Наказва се с глоба от 300 до 5000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание, длъжностно лице или лице, упражняващо лесовъдска практика, което: 1. не изпълни или изпълни несвоевременно задължения или контролни правомощия, възложени му по този закон, подзаконовите актове по прилагането му, както и решения и предписания, основани на тях;“. След като в ЗГ, за установеното административно нарушение е предвидена санкция в нормата на чл.257, ал.1 от ЗГ, то неправилно лицето е наказано на основание чл.270 от ЗГ, която норма е обща и на основание на нея може да се наложи административно наказание за нарушение на закона, за което не е предвидена изрична санкционна норма.

Извършената от наказващия орган неправилна правна квалификация на установеното административно нарушение е съществено процесуално нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо да се изследва въпроса за неговата материална законосъобразност.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                        Р      Е     Ш     И   :

        ОТМЕНЯ наказателно постановление № ** г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011г. на Министъра на земеделието и храните,  с което на К.Г.Г. с ЕГН: **********, адрес: ***  за нарушение на чл.211, ал. 2, т.1 от Закона за горите  е наложено наказание ГЛОБА по чл. 270 от ЗГ в размер на 200.00 (двеста) лв.

 

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: