Р Е Ш Е Н И Е

   / 18.01.216 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На тринадесети януари                                                   2016година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №272 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на С.К.С. с ЕГН: **********, адрес: *** против наказателно постановление № ** г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 1 от Закона за горите  е наложено наказание ГЛОБА по чл. 266, ал. 1 от ЗГ в размер на 100.00 (сто) лв.

          Жалбоподателят редовно призован     се явява лично.Моли съда за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № 030243 от 14.07.2015г.  съставен от К.Г.К., на длъжност старши специалист горски инспектор при РДГ - Бургас , за това, че при  извършена проверка на 14.07.2015 г., на територията на ТП „ДГС **, транспортира с туристическо ремарке с per. № **, дърпано от лек автомобил ** BB, lпр. м3, дърва за огрев от дървесен вид „дъб” нарязани на капали на 30 см, без да са маркирани с контролна горска марка, което се установи и от свидетеля: т.л. **

         Актосъставителят квалифицирал нарушението по 213, ал. 1, т.1  от Закона за горите .

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

Съдът намира,че възраженията изложени в жалбата са основателни и обжалваното НП е незаконосъобразно,тъй като при съставяне на АУАН и НП са допуснати съществени процесуални нарушения.На първо място АУАН не отговаря на изискванията в чл.42,т.3 от ЗАНН,а НП на изискванията на чл.57,т.5 от ЗАНН ,тъй като не е посочено точното място на извършване и констатиране на нарушението.Единствено е посочено,че нарушението е извършено в м.”Босна”.От показанията на актосъставителя доколкото има спомен за проверката,жалбоподателят е проверен на разклона за с.Младежко но в акта и НП мястото на нарушението не е индивидуализирано по никакъв начин. От друга страна нито в Акта нито в НП не е доказано обстоятелството дали жалбоподателят е управлявал/бил ли е в движение/л.а или не,което е от значение за изпълнителното деяние на нарушението,в извършването на което е обвинен.

 

 

Съдът разглежда въпроса по същество има ли извършено нарушение, е ли то извършено виновно от дееца при един законно протекъл процес от АНО.В случа такъв законен процес не е налице. Допуснатото от АНО  процесуално нарушение е съществено и не може да бъде санирано в настоящия процес.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                        Р      Е     Ш     И   :

        ОТМЕНЯ наказателно постановление № ** г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011г. на Министъра на земеделието и храните,  с което на С.К.С. с ЕГН: **********, адрес: *** за нарушение на  чл. 213, ал. 1, т.1  от Закона за горите  е наложено наказание ГЛОБА по чл. 266, ал. 1 от ЗГ в размер на 100.00 (сто) лв.

 

          НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: