Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  18.01.2016г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                            наказателен състав

На  тринадесети януари                                            2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели : 1.

                                                                  2.

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №265 по описа на 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на П.Д.Г., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес:г*** против наказателно постановление № ** на длъжност началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на чл.139 ал. 5 от ЗДвП на основание  чл. 179 ал.З т.1 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 3000лв.

         Жалбоподателят редовно призован не се явява.

         Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

        Административнонаказващият орган редовно призован не се явява лично.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение   АУАН ** г.  за това, че на  км 278+7) на КПП - Босна, жалбоподателят управлява Влекач ** с прикачено полуремарке **, като МПС е без платена винетна такса от категория "К-1" за 2015 г

         За което е съставен АУАН ** г.    

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

         В случая отговорността на жалбоподателя  е ангажирана за това, че управлява Влекач ** с прикачено полуремарке **, като МПС е без платена винетна такса от категория "К-1" за 2015 г., като така описаното деяние е квалифицирано от наказващия орган като нарушение по чл.139,ал.5 от ЗДвП.Съгласно разпоредбата на чл. 139,ал.5 от ЗДвП „ Движението на определена категория пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на съответната такса за тях, определена в Закона за пътищата”.

 

          От събраните по делото доказателства и особено от разпита на актосъставителя Ж. безспорно се установява, че жалбоподателя Г** е имал заплатена винетна такса но за друга категория МПС,а не за такава каквато се следва по закон за управляваното от него  МПС,обстоятелство което не е посочено нито в АУНА нито в НП. При така изяснената фактическа обстановка обаче, неправилно лицето е санкционирано на основание чл. 179 ал.З т.1 от ЗДвП , съгласно който „Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, или на превозното средство е залепен винетен стикер с графично оформление, което е различно от одобреното, се наказва с глоба, както следва:1. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари, на състав от пътни превозни средства, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона - 3000 лв.;  след като за него е предвидена санкция в нормата на чл.179,ал.4,т.1 от ЗДвП, съгласно която „Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища за което е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по-ниска от нормативно установената за съответната категория, се наказва с глоба, както следва:1. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари, и на състав от пътни превозни средства, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона - 1500 лв.;

       След като в ЗДвП, за установеното административно нарушение е предвидена санкция в нормата на чл. чл.179,ал.4,т1 от ЗДвП , то неправилно лицето е наказано за нарушение на чл.139 ал. 5 от ЗДвП  и му е наложено наказание по чл. 179 ал.З т.1 от ЗДвП.

Извършената от наказващия орган неправилна правна квалификация на установеното административно нарушение е съществено процесуално нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо да се изследва въпроса за неговата материална законосъобразност.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

  ОТМЕНЯ наказателно постановление №** на длъжност началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на П.Д.Г., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес:г*** нарушение на чл.139 ал. 5 от ЗДвП на основание  чл. 179 ал.З т.1 от ЗДвП е наложено наказаниелоба в размер на 3000лв.

 

           Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: