Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  20.01.2016г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                                наказателен състав

На  тринадесети януари                                            2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №239 по описа на 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на В.Е.В., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***, против наказателно постановление № 15-0299-000223 от 20.10.2015г. на ,, на длъжност началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на чл.103от ЗДвП   на основание  чл. 175 ал.1 т.4 от ЗДвП – е наложено наказание глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца  и за нарушение на чл.174 ал. 3 от ЗДвП  на основание чл.174 ал.З от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 2000лв. лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца

 

          Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

         Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

              Административнонаказващият орган редовно призован не се явява лично.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение   АУАН 178334/ 14.10.2015 г.  за това, че на   14.10.2015 г. около 10:30 часа в гр.Малко Търново на ул.,, като водач на лек автомобил - ,, в посока кръстовище с ул. ",,", управлява собствения си лек автомобил като при извършването на проверката се установило, че жалбоподателят мирише силно на алкохол и не контролира поведението и движението си. След като е спрян от полицейски униформен служител, -св.Ж.  жалбоподателят не изпълнява указанията му да бъде изпробван с техническо средство "Дрегер 7510" с фабр. № ARDN0063, и потегля с автомобила в посока ул. ",,". След следване жалбоподателят е спрян на ул. ",," до N18а. Жалбоподателят отказва да бъде изпробван с техническо средство "Дрегер 7510". На същия е връчен талон за медицинско изследване № 129503 от 14.10.2015 г.като същият не го е изпълнил.

         За което е съставен АУАН 178334/ 14.10.2015 г.  

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Съдът приема изложената в акта и НП фактическа обстановка и намира,че  акта и НП  са редовни от външна страна и не е допуснато съществено процесуално нарушение при съставянето им. АНО е приложил правилно и материалния закон.Това се удостоверява от показанията на св.Ж..В съдебно заседание жалбоподателя дава обяснения,като излага фактическа обстановка различна от изложената по - горе.Съдът не приема неговите обяснения,тъй като намира,че това е нормална защитна реакция от негова страна .Освен това жалбоподателя в обясненията си акцентира повече на факта,че същият е бил задържан с белезници,който факт не е предмет на доказване в настоящия процес.Относно обясненията на св.,,,съдът ги приема,но те не водят до изясняване на фактическата обстановка.

 

Поради което съдът намира, че НП следва да бъде потвърдено.АНО е съобразил хипотезата на чл.27 от ЗАНН и е наложил предвиденото в закона наказание.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

 

           ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 15-0299-000223 от 20.10.2015г . на ,, на длъжност началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на В.Е.В., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***  за нарушение на чл.103от ЗДвП   на основание  чл. 175 ал.1 т.4 от ЗДвП – е наложено наказание глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца  и за нарушение на чл.174 ал. 3 от ЗДвП  на основание чл.174 ал.З от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 2000лв. лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца.

 

            Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: