Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№  ….

 гр. Малко Търново, 09.09.2016год.

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Малкотърновският районен съд, втори състав, в публично заседание на девети септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

 

при секретаря М.Д. и в присъствието на прокурора Борис Луков, като разгледа докладваното от съдията Дойков АНД № 147 по описа за 2016 год., въз основа данните по делото и Закона

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА Р.А.М. роден на ***г. в гр. Пловдив, български гражданин, българин, с основно образование, женен, търговец на свободна практика, неосъждан, с постоянен адрес:***, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН, в това, че на  6 август 2015 г. в с. Звездец, община М. Търново, в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки в съучастие като помагач с турския гражданин И* Я*, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага умишлено е улеснил деянието чрез разяснения и напътствия до Р* П* относно местоположението на седемнадесет чужди граждани: Д* Ф* М*, Х*М*М*, Д*Х* М*, Д* Х* А* А* Х* А*, А* Х* С*, Х* Х* Х*, С* А* О*, П* Д* М*, Б* А*О*, А*Ю*И*, А* А* М*, Х* К* И*, С* А* М*, Б* М* Х* Б* А* и Ш* О* Х*, и така противозаконно е подпомогнал чуждите граждани да пребивават в страната в нарушение на закона, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК и го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 281 вр. чл. 20, ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 2, ал. 2 от НК КАТО МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ и 5/пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда Р.А.М. , ЕГН: **********, с постоянен адрес:*** да заплати по сметка на РДГП – Елхово сумата от 131,75лева , представляваща ½ от направените в хода на досъдебното производство разноски и 5/пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

          Решението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Бургас  в 15- дневен срок от датата на съобщаването му на страните .

 

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: