Р Е Ш Е Н И Е

 

                  /                  24.09.2019г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                           наказателен състав

На деветнадесети септември                                           2019 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :1.

                                                                  2.

Секретар М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №67 по описа на 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

        Производството по делото е образувано по жалба на Г.С.Д. ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес-*** против наказателно постановление № *. на  Началник РУ към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 5 ал.1,т.1 от ЗДвП на основание  чл. 177 ал.1 т.8 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 100лв.

         Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.                   В жалбата са наведени доводи за отмяна на НП.

        Административнонаказващият орган редовно призован не се явява лично.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение АУАН *за това, че    на * г. около 08:00 часа в община МАЛКО ТЪРНОВО на път * като водач на лек автомобил - *
на кръстовището със с.С* паркира на пътното платно л.а "*,собственост на жалбоподателя,като с поведението си създава опасност и пречки за движението,като поставя в опасност живота и здравето
на там присъстващите хора.

 

         За което е съставен АУАН .    

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

 Съдът намира ,че по делото не са допуснати съществени процесуални нарушения водещи до отмяна на  Акта и НП.АНО правилно е приложил и материалния закон.Безспорно е установено от писмените доказателства по делото а и от разпита на св.А.,че автомобила управляван от жалбоподателя като участник в движението създава пречки за движението като с ПС прегражда  път с цел да попречи на нормалното движение понего.

        АНО правилно е наложил и размера на глобата.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № *. на Началник РУ към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на Г.С.Д. ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес-*** за нарушение на чл. 5 ал.1,т.1 от ЗДвП на основание  чл. 177 ал.1 т.8 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 100лв.

 

 

           Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: