Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 24.09.2019 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На осемнадесети септември                                                      2019година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар:М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №64 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

      Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на А.Х.Ф., ЕГН **********, с адрес ***, адрес за кореспонденция гр., партер, адвокат *, против наказателно постановление №*. на ЗД Директор на ТД Южна морска, административнонаказващ орган съгласно Заповед № 3AM-42/32-8714 от 07.01.2019 г. на Директора на Агенция ,.Митници”, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.233,ал.3 вр.чл.233,ал.1  от ЗМ  на основание чл. 233, ал. 3 вр.чл.233,ал.1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на 1236,71лева /хиляда двеста тридесет и шест лева и седемдесет и една стотинки/, представляваща 220% от митническата стойност на стоките и на основание чл.233 ал.6 вр.чл.233,ал.3 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: - *, в потребителски опаковки, всяка с вместимост по 250 ml. - общо 27 броя, с митническа стойност в размер на 562,14 лева /петстотин шесдесет и два лева и четиринадесет стотинки.

 

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

          Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира  следното:

Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение  № 318 от 24.02.2019 г. по описа на ТД Южна морска, съставен от Б.Д.Д. — инспектор в ТД Южна морска,  за това ,че на  * г., около 02:40 часа на ВХОДЯЩО трасе на МП МАЛКО ТЪРНОВО, от Република Турция за Република България пристигнал автобус, марка „*, управляван от български гражданин - А.Х.Ф., ЕГН **********.

При пристигането на автобуса в зоната за митнически контрол, инспектор Д. попитал водача и пътниците дали имат акцизни стоки, валута, валутни ценности или стоки в търговско количество, за деклариране пред митническите органи. След получени отрицателни отговори, Д., съвместно с * - ст. специалист в ГД МРР, Агенция „Митници“, на основание чл. 16, ал. 1, т. 5 от ЗМ, пристъпили към митническа проверка на превозното средство и пътническия багаж. В хода на контролните действия, в автобуса зад задните седалки, била открита, укрита следната забранена за внос стока:

*, в потребителски опаковки, всяка с вместимост по 250 ml., или общо 27 /двадесет и седем/ броя.

       На въпроса чия е намерената стока. А.Х.Ф., ЕГН ********** я обявил за своя.

     На основание чл. 41 от ЗАНН, във вр. с чл. 229, ал. 1 от ЗМ, с разписка за задържане № 0128268/24.02.2019 г., е задържано гореописаното количество забранена за внос стока, предмет на нарушение.

     С разписка № 0128269/24.02.2019 г. е задържана сумата от 850 лв. /осемстотин и петдесет лева/, за погасяване на евентуални бъдещи вземания.

     Продуктите за растителна защита се предлагат на пазара и се употребяват, когато са разрешени със заповед на изпълнителния директор на Българската агнеция по безопасност на храните.

     Липсва издадено от изпълнителния директор на БАБХ разрешение за пускане на пазара и употреба на продуктите, предмет на проверката. Редът за разрешаване се определя отРегламент /ЕО/ № 1107/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г„относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета, Закона за защита на растенията /глава V/ и наредби на Министерския съвет - Наредба № 3 от 31.07.2017 г., за условията и реда на производство, пускане на пазара, търговия преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита. За внасянето на описаните по - горе продукти за растителна защита, лицето не се е снабдило предварително, с надлежна санкция от компетентния орган. Същите не попадат в обхвата на дефиницията „стоки с нетърговски характер“, посочена в чл. 1, т. 21. буква „б“ от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС. Съответно подлежат на деклариране на основание чл. 158 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. по един от предвидените начини, съответно чл. 135 и чл. 143 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.

        За целите на административнонаказателното производство, от Комисия, определена със Заповед № ЗТД-1000-169/07.03.2019 г. на с.д. Директор на ТД Южна морска, е приета митническа стойност на недекларираната стока общо в размер на 562.14 лева /петстотин шесдесет и два лева и четиринадесет стотинки/, определена на основание чл. 74, пар. 3 от Регламент /ЕС/ № 952/2013.

 

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1 от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

          При проверка на АКта и НП съдът не откри допуснати от АНО процесуални нарушения.

          За изясняване на фактическата обстановка по делото бяха разпитани  свидетеля Д.,който заявява,че стоката е била укрита и жалбоподателят сам е заявил, че е негова собственост. От така възприетата от съда  фактическата обстановка и показания на св. Д. е видно, че на * г„ на МП Малко Търново, А.Х.Ф., ЕГН **********,  е превозил през държавната граница на Р. България, без знанието и разрешението на митническите органи, укрита зад задните седалки на автобуса, който управлявал забранена за внос стока.

      АНО правилно е приложил и материалния закон.

      Поради което съдът намира,че НП следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш    И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление№* на ЗД Директор на ТД
Южна морска, административно наказващ орган съгласно Заповед № * г. на Директора на Агенция ,.Митници”, с което на А.Х.Ф., ЕГН **********, с адрес ***, адрес за кореспонденция гр.*, партер, адвокат *,за нарушение на  чл.233,ал.3 вр.чл.233,ал.1  от ЗМ на основание чл. 233, ал. 3 вр.чл.233,ал.1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на 1236,71лева /хиляда двеста тридесет и шест лева и седемдесет и една стотинки/, представляваща 220% от митническата стойност на стоките и на основание чл.233 ал.6 вр.чл.233,ал.3 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: - *, в потребителски опаковки, всяка с вместимост по 250 ml. - общо 27 броя, с митническа стойност в размер на 562,14 лева /петстотин шесдесет и два лева и четиринадесет стотинки.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: