Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 30.09.2016 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На петнадесети септември                                                        2016година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №162 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на ** /Х.Ч./, роден на *** г., и притежаващ документ за самоличност ** и разрешение за продължително пребиваване в РБългария № **. с адрес гр. **; Личен номер № ** и съдебен адрес *** - адв. З.Д.Б., против наказателно постановление №69/07.07.2016г. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 ог ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: 23 950,00 /двадесет и три хиляди девестотин и петдесет/евро,равняващи се към 18.01.2016 г. на 46841,89 лева /четиридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и един лева и осемдесет и девет стотинки/.

        Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

        Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

      Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

По делото бе назначен преводач за превод от турски на български език ,тъй като жалбоподателя е турски гражданин и не владее български език.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен 59/18.01.2016г. г., съставен от  Р.С.К. - старши митнически инспектор при МП “Малко Търново”, за това ,че при  извършена проверка на  18.01.2016 г., около 15,00 ч. на МП „Малко Търново“ на трасе изход пристига пътуващ от Република България за Република Турция автобус марка „**, управляван от турският гражданин **.

Актосъставителят, запитва пътниците, шофьорите и екипажа на автобуса имат ли нещо за деклариране пред митническите органи - стоки с търговски характер, валута и валутни ценности на което получава отрицателен отговор. Запитва лично пътника ** /Х.Ч./ каква валута притежава , на което получава отговор - 4000/четири/ хиляди евро.

При извършен личен преглед в чантата и джоба на якето на ** /Х.Ч./ е открита освен декларираната валута допълнително недекларирана валута в размер на 19 950 /деветнадесет хиляди деветстотин и петдесет/ евро.

При изброяването им се установява, че ** /Х.Ч./ не е декларират по надлежния ред валута, както следва:

23 950,00 /двадесет и три хиляди деветстотин и петдесет/евро,равняващи се към 18.01.2016 г. на 46841,89 лева /четиридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и един лева и осемдесет и девет стотинки/.

За извършената проверка е съставен Протокол за осъществена митническа проверка № КЦ-М 132/18.01.2016 г. и Протокол заличен преглед № 1/18.01.2016 г.

Недекларираната валута е задържана с разписка за задържани № 0033034/18.01.2016 г. и предадена в касата на Митница Бургас.

** /Х.Ч./ в обясненията дадени след извършената митническа проверка заявява, че не е знаел, че трябва да декларира валутата.

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ. Актът  е подписан от нарушителя.

        Административно наказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Съдът не споделя възраженията на защитата,която твърди,че НП е издадено въз основа на акт който не е връчен на жалбоподателя,тъй като в НП е записано,че същото се издава въз основа на акт №559/21.12.2015г. ,а в действителност акта е с редовен №59/18.01.2016г. и по този начин се нарушава правото на защита на жалбоподателя.Съдът намира ,че е налице техническа грешка при изписване на номера на акта въз основа на който е издадено НП.Жалбоподателят е подписал редовния акт с № 59/18.01.2016г. без възражения,бил му е връчен препис от него ,поради което съдът намира, че на същият не му е нарушено правото на защита.

          Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.К.. Съгласно действащото законодателство - чл.2, т.1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., при пренасяне през границата на страната на парични средства над 10000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута подлежат на деклариране. Пренасянето им над тези размери, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № Н-1, се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл.9, ал.1 от същата наредба с валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

       Х.Ч.  на 18.01.2016 г.., на МП „Малко Търново”, не е изпълнил задължението си да декларира пренасяните от него 23 950,00 /двадесет и три хиляди деветстотин и петдесет/евро, съгласно разпоредбите на чл.9, ал.1 във връзка с чл.2 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г., с което виновно е осъществил състава на чл.18, ал.1 във връзка с чл11а, ал.1 от ВЗ.

        В съдебно заседание по искане на защитата на жалбоподателя бе допуснат св.Чобан,който е шофьор на автобуса.Съдът не кредитира показанията на св.Чобан,тъй като както самият той заявява в показанията си ,разговора между актосъставителя и жалбоподателя се е водил в средата на автобуса ,а той е бил в предната част и няма как да е чул или още по малко видял какво си говорят двамата и за каква сума пари става въпрос.

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №69/07.07.2016г. на  Началник на Митница Бургас, с което на ** /Х.Ч./, роден на *** г., и притежаващ документ за самоличност ** и разрешение за продължително пребиваване в РБългария № **. с адрес гр. **; Личен номер № ** и съдебен адрес *** - адв. З.Д.Б., за нарушение на чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: 23 950,00 /двадесет и три хиляди деветстотин и петдесет/евро,равняващи се към 18.01.2016 г. на 46841,89 лева /четиридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и един лева и осемдесет и девет стотинки/.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: