Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  12.03.2016г.                  град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                            наказателен състав

На  девети март                                                             2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели : 1.

                                                                           2.

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №27 по описа на 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на И.Т.И., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес:с*** против наказателно постановление № **. на Т.Т. на длъжност началник РУП към ОД на МВР Б**, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на чл.315,ал.1,т.1 КЗ е  наложено наказание-глоба в размер на 500лв.

         Жалбоподателят редовно призован не се явява.

         Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

        Административнонаказващият орган редовно призован не се явява лично.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение   ** г.  за това, че на 12.10.2015г. около 12.25ч. в Община М.Търново ,жалбоподателя като водач на  лек автомобил **/ в посока Б**, управлява собствения си лек автомобил ,като няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите.

         За което е съставен АУАН.    

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Съдът намира,че при издаване на акта и НП е допуснато от АНО съществено процесуално нарушение изразяващо се в следното:  в АУАН е посочена като нарушена  разпоредбата на чл.315 от КЗ,  и  едва в обжалваното НП е била конкретизирана окончателната правна квалификация на нарушението, като такава по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ,

Административно наказателната разпоредба на чл.315, ал.1 от КЗ обхваща две отделни и самостоятелни административни нарушения – първото е неизпълнение на задължение за сключване на  задължителна застраховка по чл.249, т.1 или 2 от КЗ какъвто е настоящия случай, а второто е управление на МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка.

В случая, съдът констатира , че е налице несъответствие между правната квалификация на нарушенията в АУАН и обжалваното НП, , тъй като АНО не е посочил за кое двете отделни и самостоятелни административни нарушения по чл.315, ал.1 от КЗ е повдигнато административно наказателното обвинение.

Допуснатото нарушение на процесуалните правила, представлява самостоятелно основание за отмяна на обжалваното НП, доколкото несъмнено се е стигнало до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. 

По изложените мотиви, съдът намира, че наказателното постановление, предмет на обжалване по настоящото дело се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено на процесуално основание, без съдът да се произнася по това дали наказаното лице е извършило деяние, което да съставлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, правилно ли му е вменена административно наказателна отговорност, както и правилно или е определен размера на наказанието.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

    ОТМЕНЯ наказателно постановление **. от 29.09.2015г. на Т.Т. на длъжност началник РУП към ОД на МВР Б**, РУ Малко Търново, с което на И.Т.И., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес:с*** за нарушение на чл.315,ал.1,т.1 КЗ е  наложено наказание-глоба в размер на 500лв.

 

       Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б** в 14-дневен срок от съобщението

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: