П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО 20.01.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесети януари  две хиляди и шестнадесета  година  в  състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                             Съдебни заседатели: С.Г.

                                                                                                 С.Г.

при участие на секретар:…..………….М.Д. ……..…………………………

и прокурора          Борис Луков                                                  сложи за разглеждане

НЧ дело  № 246  по описа за 2015 год.                                          

докладвано  от съдията Петков

На именното повикване в   11.40 часа се явиха      …… ……………………………

           

            За МТРП прокурор Луков.

          Осъденият Н.С.Л.,  нередовно призован, не се явява. Върнати са призовките изпратени на двата адреса, с отбелязване, че  са посетени няколко пъти, но лично не е намерен.

          СЪДЪТ докладва уведомително писмо от АК- Бургас, от което е видно, че адв.М.П. е определен за служебен защитник на осъдения Н.Л..

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК.

Внесено е Предложение от районен прокурор при РП-Малко Търново на Н.С.Л. да бъде определено общо наказание измежду наказанията наложени по НОХД №55/2015г. по описа на РС- Малко Търново, НОХД №85/2015г. по описа на РС- Б и НОХД №82/2015г. по описа на РС- Малко Търново.

Сне се самоличността на осъдения, както следва:

Н.С.Л. ЕГН:**********, роден на ***г***, български гражданин.

Адв.П.: Получих препис от Предложението за определяне на общо наказание. Няма да правя отводи на състава на съда и прокурора.

Прокурора: Поддържам Предложението. Няма да соча други доказателства.

Адв.П.: Няма да сочим други доказателства.

Съдът по доказателствата

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА  И ПРИЛАГА  по делото представеното от МТРП Предложение и актуална справка за съдимост на осъдения Л..

ПРИКЛЮЧВА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

Прокурора: Налице са предпоставките за определяне на общо наказание, съгласно чл.25 ал.1, вр.чл.23 ал.1 и ал.2 от НК,  предвид обстоятелството, че тези деяния са били осъществени преди да е имало влязла в законна сила присъда, за което и да е от тях. Определеното общо наказание следва да бъде в размер на най тежкото измежду наложените по отделните осъждания наказания, а именно наказание ЛОС за срок от 1 година и 3 месеца и на основание чл.23 ал.3 от НК да се присъедини наложеното наказание глоба в размер на 3000 лева по НОХД №82/2015г. по описа на РС- Малко Търново, като на основание чл.61 т.2,вр.чл.60 ал.1 от ЗИНЗС се определи “строг” режим ва изтърпяване на наложеното наказание в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

Адв.П.: Съгласен съм да се направи кумулация.

СЪДЪТ, след като изслуша страните се оттегли на тайно съвещание  и обяви, че ще произнесе решението си в 14.10 часа.

Производството е по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК и е образувано по Предложение на МТРП за определяне на едно ОБЩО наказание по следните НОХ дела.

1.3а извършено на 26.04.2014 год. престъпление по чл. 343 В ал. 2 от НК на Л. с определение за одобряване на споразумение по НОХД 55/2015 год. на Районен съд гр. Малко Търново е било наложено наказание на основание чл.42а ал.2 т.1,2 и 6 ПРОБАЦИЯ , при следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години, с периодичност за явяване и подписване пред пробационен служител, два пъти седмично; -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години; -безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от една  година. Съдебният акт е в сила на 10.06.2015г.

2. 3а извършено на 27.05.2015 год. престъпление по чл. 343 В ал. 2 от НК на Л. с присъда №61/2015г. по НОХД 85/2015 год. на Районен съд гр. Б е било наложено наказание ЛОС за срок от 4 месеца, което наказание на основание чл.60 ал.1,вр.чл.61 ал.2, да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Съдебният акт е в сила на 25.06.2015г.

3. 3а извършено на 26.04.2015 год. престъпление по чл. 281,вр.чл.54 от НК на Л. с присъда №11/2015г. по НОХД 82/2015 год. на Районен съд гр. Малко Търново е било наложено наказание глоба в размер на 3000 лева и за престъпление по чл.294 ал.1,вр.чл.54 от НК е било наложено наказание ЛОС за срок от 1 година и 3 месеца.

Съдебният акт е в сила на 23.10.2015г.

 

СЪДЪТ намира, че по отношение на деянията на Л. предмет на НОХД 55/2015 год. по описа на Районен съд гр. Малко Търново, НОХД 85/2015 год. на Районен съд гр. Б и НОХД №82/2015г. на Районен съд гр.Малко Търново са налице предпоставките за определяне на общо наказание, съгласно правилата на чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 и ал.2 от НК, предвид обстоятелството, че тези деяния са били осъществени преди да е имало влязла в законна сила присъда за което и да е от тях. Определеното общо наказание следва да бъде в размер на най - тежкото измежду наложените по отделните осъждания наказания, а именно наказание ЛОС за срок от 1 година и 3 месеца и на основание чл.23 ал.3 от НК да се присъедини наложеното наказание глоба в размер на 3000 лева по НОХД 82/2015г. на РС- Малко Търново, като на основание чл.61 т.2, вр.чл.60 ал.1 от ЗИНЗС се определи “строг” режим на изтърпяване на наложеното наказание в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

 

Предвид изложеното и на основание чл.306 ал.1 т.1 от НПК, вр.чл.25 ал.1 и ал.2, вр.чл.23 ал.1 и ал.3 от НК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА едно ОБЩО наказание на осъдения Н.С.Л. ЕГН:**********, роден на ***г***, български гражданин, измежду наказанията, наложени му по НОХД № 55/15г. на РС- Малко Търново, НОХД № 85/15г. на РС- Б, и НОХД № 82/15г., на РС- Малко Търново в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 60 ал.1 и чл. 61 т,2 от ЗИНЗС определеното общо наказание лишаване от свобода за срок от  една година и три месеца да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.25 ал.2 от НК, съдът приспада изтърпяната част от наказанието ЛОС, до момента.

На основание чл.23 ал.3 от НК, съдът присъединява към така определеното най-тежко наказание в размер на 1 година и три месеца ЛОС, наказанието глоба в размер на 3000лв. по НОХД №82/2015г. по описа на РС- Малко Търново.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок считано от днес.

 

 

Протокола изготвен в с.з.

Приключи с.з. в 11.59 ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          Съдебни заседатели: 1.

 

                                                                                  2.

 

                                                         

Секретар: