П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО 11.12.2013 година

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  единадесети  декември две хиляди и тринадесета година  в  състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария .Москова

                                                                        Съдебни заседатели:

при участие на секретар:…..………….М.Д..…………………………

и прокурора      Райко Стоянов                       сложи за разглеждане

НОХ дело  №228  по описа за 2013 год.                                  

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 11.30 часа се явиха   …… ……………………………

За Районна прокуратура Малко Търново, редовно призована, се явява прокурор Стоянов.

            Подсъдимият Й.Ш., редовно призован, се явява в с.з. лично.

Адв.Д.Р., редовно призована, се явява лично.

            По хода на делото:

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

            Адв.Р.: Да се даде ход на делото.

Подсъдимия: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като намери, че не са налице процесуални пречки, за даване ход на делото,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на подсъдимия:

Й.В.Ш. роден на ***г***, ЕГН:**********,***, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование,  безработен.

Производството е по реда на чл.381 от НПК.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:

Прокурорът: Госпожо съдия, представили сме Ви за одобрение постигнатото между подсъдимия Й.В.Ш. и неговия защитник адвокат Р. споразумение, съгласно което, подсъдимият Й.В.Ш. се признава за виновен в това, че на 06.05.2013 г. в игрална зала  в гр.Малко. Търново на ул.»Ал.Стамболийски»№5А извършил действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като хвърлял камъни и стъклена бутилка от кока-кола по входната врата на залата и крещял «ще ви пребия, майка ви ще еба» и замахнал да удари Петър Янгьозов със стъклена бутилка - престъпление по чл.325, ал.1 от  НК.

Деянието е извършено от подсъдимия Ш. виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл. 325 ал.1 от НК,  на  подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54, ал.1 от НК,  Лишаване от свобода за срок от четири месеца, което наказание на осн.чл.66 ал.1 от НК, се отлага за срок от три години, както и обществено порицание, което да бъде изпълнено с прочитане на споразумението по радиовъзел гр.Малко Търново.

ПРОКУРОР:                                                              ЗАЩИТНИК:                                                     

/Райко Стоянов/                                                         /адв.Д.Р./                                                                                             

                                                                                     Подсъдим :

                                                                                    / Й.Ш. /

                                                                                                                                               

Подсъдимият Ш.: Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

                                                                   

                                                                                     Подсъдим :

                                                                                    / Й.Ш. /

.

Адв.Р.: Уважаема госпожо председател,  с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение, относно извършеното престъпление. Считам, че представеното пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания, също така и не противоречи на морала.

Подсъдимият Ш.:  Доброволно подписах споразумението. Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

            СЪДЪТ, като разгледа  сключеното между страните споразумение за решаване на делото намери, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на осн.чл.381 и сл.НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стонов, подсъдимия Й.В.Ш. и неговия защитник адвокат Р., съгласно което, подсъдимият Й.В.Ш. роден на ***г***, ЕГН:**********,***, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 06.05.2013 г. в игрална зала  в гр.Малко. Търново на ул.»Ал.Стамболийски»№5А извършил действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като хвърлял камъни и стъклена бутилка от кока-кола по входната врата на залата и крещял «ще ви пребия, майка ви ще еба» и замахнал да удари Петър Янгьозов със стъклена бутилка - престъпление по чл.325, ал.1 от  НК.

Деянието е извършено от подсъдимия Ш. виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За извършеното престъпление по чл. 325 ал.1 от НК, на подсъдимият Й.В.Ш. роден на ***г***, ЕГН:**********,***, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен,  се налага наказание на  основание чл.325 ал.1, вр.чл.54, ал.1 от НК,  Лишаване от свобода за срок от четири месеца  и обществено порицание, което да бъде изпълнено с прочитане на споразумението по радиовъзел гр.Малко Търново, като така наложеното  наказание ЛОС,  се отлага за срок от три години, на осн.чл.66 ал.1 от НК.                                                                        

Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и протестиране и има последиците на влязла в сила присъда.

На основание чл.24 ал.3 от НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА  производството по НОХД №228/2013г.

            Протокола изготвен в с.з., което приключи с.з. в 11.45 часа.      

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                                    Секретар: