П Р О Т О К О Л

                             гр.МАЛКО ТЪРНОВО  26.08.2019г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и шести август две хиляди и деветнадесета  година в състав:

 

Председател: ЧАНКО ПЕТКОВ

                             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар   М.Димова     и        прокурор   Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело   75   по описа за  2019 год.

докладвано от съдията Петков

          На именното повикване в   11:00  часа се явиха:

 

За МТРП - прокурор Стоянов.

          Обвиняемият Ш.Т.М., редовно призован се явява лично, доведен от ОД“Охрана“Бургас.

          Явява се адв. М.П. ***, сл.защитник на ДП.

          Явява се преводача Д.М..

          Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език, по делото следва да бъде назначен преводач, който да превежда от български на арабски език и от арабски на български език.

Адв.П.: Съгласен съм да назначите Д.М. за преводач.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Д.М.М. в качеството на преводач по делото, който следва да извърши устен превод от български на арабски и от арабски на български език, като определя възнаграждение в размер на  50 лв. платими от бюджета на съда.

Снема самоличността на преводача:

Д.М.М. с ЕГН: ********** ***,  заклет преводач от български език на арабски и обратно, български гражданин, без отношения с обвиняемия.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290  ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

Обвиняемият /чрез преводача/: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемия /чрез преводача/:

Ш.Т.М.  – мъж , роден на *** год. в гр.- *гражданин  , иракски  паспорт *год.    

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на делото с обвиняемия Ш.Т.М.  и неговия защитник адв.П. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият  Ш.Т.М.   се признава за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че:

На *год.  около 16  часа и 20 минути в района между 2-ра и 3 гранична пирамида в землището на гр. Малко Търново в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България без разрешение на надлежните органи на властта  и не през определените за това места – престъпление по чл. 279 ал.1 пр. 1  от НК 

Деянието е извършено от обвиняемия М. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 279, ал.1 НК, на обвиняемия М. се налага наказание при условията на чл.54  НК - Лишаване от свобода за срок от 4 /четири/ месеца  и глоба в размер на 100 лв. На основание чл.66 ал.1 от  НК,  изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС се отлага за срок от три години.

 

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                                              ЗАЩИТНИК:                                                    

 /Райко Стоянов/                                                  /адв.М.П./                                                                                              

 

 

                                                                    Обвиняем :

                                                                              / Ш.Т.М. /

 

 

                                                          Преводач:                                                                                                  / Д.М.М. /

 

 

Адв.П.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият/чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на арабски. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП № 23 / 2019 год. по описа на ГПУ Малко Търново, БДП 66 / 2019 г. по описа на МТРП, постигнато между РП- гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, обвиняемия Ш.Т.М.   и неговия  защитник адв.М.П., с което обвиняемия Ш.Т.М.   – мъж , роден на *** год. в гр.- *гражданин  , иракски паспорт *год., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че: На *год. около 16  часа и 20 минути в района между 2-ра и 3 гранична пирамида в землището на гр. Малко Търново в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България без разрешение на надлежните органи на властта  и не през определените за това места – престъпление по чл. 279 ал.1 пр. 1  от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Ш.Т.М. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл.11 ал. 2 от НК.

ОСЪЖДА   Ш.Т.М.  на основание чл.279 ал.1, вр.чл.54 от НК,  на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева.

На основание чл.66 ал.1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода“ се отлага за срок отТРИ ГОДИНИ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 75 /                                2019 г.

Обвиняемият/чрез преводача/:Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на арабски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство. Не желая писмен превод на документите.

 

 

Протокола изготвен в с.з.     

Приключи с.з. в 11.20 часа

                                                                                                                            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          Секретар: