Р Е Ш Е Н И Е

                         гр. Малко Търново          20.08.2014г.  

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

Малкотърновският  районен съд                          наказателна колегия, в публично заседание на двадесети август две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                   

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ***ИЯ МОСКОВА

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурор Райко Стоянов, като разгледа докладваното от съдия  Москова НАХД № 141/2014г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.375-379 от НПК.

С Постановление за прекратяване на наказателното производство, внесено в съда на 24.07.2014г. , прокурор при Районна прокуратура-Малко Търново счита, че фактическата обстановка  по досъдебното производство № 105/2013г. по описа на РП-Малко Търново, № 108/2013г. на РП-Малко Търново,  образувано срещу А.С.Я. с ЕГН **********, български гражданин, неосъждан, с постоянен адрес:***, за  извършено престъпление по чл.281, е  изяснена и че по отношение и на обвиняемия са налице основанията на чл.78а от НК,  поради което  е направил предложение пред РС-Малко Търново за  освобождаването му от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.

 В съдебно заседание представителят на РП-Малко Търново поддържа така направеното предложение.

          Обвиняемия Я. и неговия защитник адв.П., редовно призовани, не се явяват в с.з. Последната е депозирала нарочна писмена молба, с която не възразява да бъде даден ход на делото и с която пледира за минималното административно наказание, предвидено в закона, с оглед на съдействието, което обвиняемия е оказал в хода на досъдебното производство за разкриването на обективната истина, чистото му съдебно минало и разкаянието му за извършеното престъпление.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият  А.С.Я. с ЕГН ********** е български гражданин, с постоянен адрес:***., неосъждан, безработен.

На 17 юли 2014г. обвиняемият А.С.Я. ***, където се срещнал с  М*** О*** Ф*** – сирийски гражданин с хуманитарен статут, който го уговорил да заминат  с МПС от гр.София до границата с Р Турция в гр.Малко Търново и оттам срещу заплащане на сумата от 650.00 евро, обв.Я.  да превози група сирийски граждани до гр. София. От своя страна обв.Я. впоследствие се свързал със своя познат С*** А*** Х*** и потърсил неговата помощ, тъй като разстоянието било голямо. На 18 юли 2014 г. обв.Я. заедно със С***  Х*** и М*** Ф***  ,  пристигнали с микробус Фиат Дукато ДКН СА 6874 РМ в град Малко Търново, откъдето продължили в посока към ГКПП-Малко Търново. На три  километра  преди  ГКПП -Малко Търново , обв.Я. заедно със С*** Х*** и М*** Ф*** качили в микробуса чакащата ги в близост до път Е -87 група от осем сирийски граждани, и  отпътували в посока към гр. Бургас с намерението впоследствие да заминат към София, каквато била уговорката. Около 19.40ч. на 18.07.2014г. на около 5.5км. от град Малко Търново, непосредствено преди моста на река „Айдере” в землището на община Малко Търново, граничен полицейски наряд при ГПУ-Малко Търново  спрял  за проверка движещия се от град Малко Търново в посока град Бургас микробус Фиат Дукато ДКН СА 6874 РМ , в който при осъществената проверка били открити осемтте сирийски граждани, както следва: 1.NOURI KADDO  / Нури Каддо -род. ***г. в Сирия, 2.   NOUR  ALDIN KHEDDO  /Нур Алдин Хеддо  - род. ***г в Сирия, 3.ADNAN KODJA   /Аднан Коджа  / -род. ***г. в Сирия, 4.SULTAN KODJA    /Султан  Коджа  / -род. ***г. в Сирия,5. ELHAM MAAMO    /  Елхам Маамо/ - род. ***г. в Сирия, 6. PERWIN MAAMO  /  Перуин Маамо/ - род. ***г. в Сирия, 7.NERMIN MAAMO /  Нермин  Маамо/ - род. ***г. в Сирия, 8.  HANIFA  MURAD /Ханифа Мурад / - род. ***г. в Сирия, влезли пеша на 17.07.2014г. /предходния ден/ без надлежното разрешение на органите на властта от РТурция на територията на РБългария. органи на ГПУ М. Търново. Така обвиняемият Я. е осъществил състава на чл.281 НК, като с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно е подпомогнал чрез извършване на превоз от ГКПП-Малко Търново за град София с микробус „Фиат Дукато ДКН СА 6874 РМ осем сирийски граждани да пребивават в страната в нарушение на закона.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото устни и писмени доказателства –от показанията на свидетелите Ханифа Мурад, Елхам Маамо и Аднан Ходжа, разпитани в хода на ДП пред съдия,  и писмените доказателства по ДП № 105/2014г. по описа на РУП-Малко Търново, №  108/2013г. по описа на РП-Малко Търново, приобщени по реда на чл.283 от НПК- съобщение № 1632/19.07.2014г. на директора н РД”ГД” –Елхово свидетелство за съдимост и др..

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си обв.Я. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 281 от НК,  а именно -  на 18.07.2014 год. около 18.00 часа в района на местносттаАйдереобщ. Малко Търново, намираща се в зоната за отговорност на ГПУ -Малко Търново с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 630 евро , противозаконно подпомогнал , чрез извършване на превоз от ГКПП- Малко Търново за вътрешността на страната на осем чужди граждани от Р. СирияНури Каддо, Нур Алдин Хеддо,  Аднан Коджа, Султан Коджа, Елхам Маамо, Перуин Мамо, Нермин Маамо и Ханифа Мурад  да пребивават в страната  в нарушение на закона.

Причините за извършване на престъплението се свеждат в незачитане от страна на обв.Я. на правилата, гарантиращи реда и правната сигурност на държавата с цел да набавят за себе си облага.

Престъплението е извършено от обв.Я. при условията на пряк умисъл. Той е  осъзнавал обществено опасния характер на престъплението, предвиждал е обществено опасните последици и е целял настъпването им.

От събраните по делото доказателства се установява, че обв.Явакев е с необременено съдебно минало - не е осъждан и не са освобождавани от наказателна отговорност по реда на чл.78а  от  НК. За извършеното престъпление по чл.281 от НК се предвижда наказание глоба от хиляда до осем хиляди лева, поради което са налице предпоставките за приложението на чл.78а от НК. Като съобрази финансовото състояние на обв.Я.– същият не е с постоянна трудова заетост,  съдействал е за разкриване на обективната истина, както и че съжалява за стореното, съдът намери за справедливо размера на глобата да бъде определен към минимума в закона.

Водим от горното, съдът

 

 Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА А.С.Я. с ЕГН ********** е български гражданин, с постоянен адрес:***., неосъждан, безработен, ЗА ВИНОВЕН  в това, че  на 18.07.2014 год. около 18.00 часа в района на местносттаАйдере, общ. Малко Търново, намираща се в зоната за отговорност на ГПУ -Малко Търново, с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 630 евро , противозаконно подпомогнал чрез извършване на превоз от ГКПП- Малко Търново за вътрешността на страната на осем чужди граждани от Р. СирияНури Каддо, Нур Алдин Хеддо,  Аднан Коджа, Султан Коджа, Елхам Маамо, Перуин Мамо, Нермин Маамо и Ханифа Мурад,  да пребивават в страната  в нарушение на закона, - престъпление по чл.281 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК вр.чл. 281 го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/  лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаски окръжен съд в 15- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               Районен съдия: