МОТИВИ АНД № 39/2019г.  на Районен съд гр. Малко Търново

 

Районна прокуратура гр. Малко Търново е внесла постановление по ред на чл. 375 НПК против А.Г.Д., ЕГН **********, родена на ***г***, българка, български гражданин, с основно  образование, разведена, безработна, неосъждана, с постоянен адрес:***, за извършено престъпление по чл. 191, ал. 2 от НК, за това, че за времето от 16.02.2018г. до 05.05.2018г. в гр. *, улеснила непълнолетния М.Р.В., ЕГН: ********** и лице от женски пол, което не е навършило 16-годишна възраст – С.А.Д., ЕГН **********, да заживеят съпружески, без да са сключили граждански брак. Със същото постановление е внесено искане по този ред и против Р. М* В., ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно  образование, женен, общ работник при „*, неосъждан, с постоянен адрес:***, като също се претендира, че В. е извършил деяние по чл. 191, ал. 2 от НК-  за това, че за времето от 16.02.2018г. до 05.05.2018г. в гр. *, улеснила непълнолетния М.Р.В., ЕГН: ********** и лице от женски пол, което не е навършило 16-годишна възраст – С.А.Д., ЕГН **********, да заживеят съпружески, без да са сключили граждански брак. Повдигнато и предявено е обвинение и на С.Н.В., ЕГН **********, родена на ***г***, българка, български гражданин, с основно  образование, омъжена, безработна, неосъждана, с постоянен адрес:*** за същото деяние по чл. 191, ал. 2 от НК -за това, че за времето от 16.02.2018г. до 05.05.2018г. в гр. *, улеснила непълнолетния М.Р.В., ЕГН: ********** и лице от женски пол, което не е навършило 16-годишна възраст – С.А.Д., ЕГН **********, да заживеят съпружески, без да са сключили граждански брак. Иска се прилагането на посочения ред и спрямо нея.   

Представител на Районна прокуратура гр. Малко Търново не се явява в съдебна зала.  

Обвиняемата А.Г.Д., редовно призована се явява лично.  Обвиняемата се признава за виновна, но не дава обяснения. Моли за минимално наказание.

Обвиняемият Р. М* В. ,  редовно призован се явява лично, признава се за виновен , но не дава обяснения.

Обвиняемата С.Н.В., редовно призована се явява лично, признава се за виновна , но не дава обяснения. Моли за минимално наказание.

Съдът, след като обсъди, събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и на основание чл. 13 и 14 НПК, приема за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемата А.Г.Д. е майка на свидетелката С.А.Д. , родена на ***г. в гр. Х*. Бащата на момичето не я е припознал. Двете живеели в гр. Малко Търново. Обвиняемите Р. М* В. и С.Н.В. са родители на М.Р.В., роден на ***г***. Семейството живеело в гр. Малко Търново. Свидетелите С.Д. и М.В. били ученици в СУ „*, където се запознали. Между тях се зародило приятелство, което преминало в интимна близост. През декември 2017г. С.Д. разбрала, че е бременна от М.В.. Първоначално двамата не знаели как да постъпят и решили да скрият бременността й от родителите им. Постепенно симптомите започнали да се проявяват- С.Д. често повръщала, не се чувствала добре. През м. февруари майката А.Д. провела разговор с дъщеря си, като последната обяснила ставащото. А.Д. се срещнала с М.В. и обсъдили ставащото. Свидетелят споделил с родителите си и двете семейства решили момчето и момичето да заживеят заедно в дома на В*. А.Д. първоначално не била съгласна дъщеря й да отиде в дома на В*, като искала С.Д. да завърши образованието си, но след разговорите помежду им се съгласила. От своя страна семейство В* приели момичето в дома си, както сочат и свидетелите за тяхна „снаха”. На 16.02.2018г. С.Д. отишла да живее в дома на Р. и С. В*. В дома, находящ се в гр. *, С.Д. живяла до 05.05.2018г. В дома на обвиняемите С.Д. и М.В. живеели в отделна стая, а свидетелката имала задължения към домакинството – да пазарува, да готви и почиства и др. М.В., въпреки че бил непълнолетен към този момент , работел и помагал на семейството си да заплаща сметките в дома. В къщата на адреса живеели и обвиняемите В*. На 05.05.2018г. С.Д. *** на майката А.Д.. Между семействата бил възникнал спор за отношенията им и за тези между С.Д. и нейната майка, като последната уведомила МВР и детето било върнато в дома на родителя. С връщането на С.Д. в дома на майката било прекъснато съжителството с М.В., като същото не било подновено , а на 12.09.2018г. се родило детето им.

По време на съжителството им М.В. не бил навършил осемнадесет години, а С.Д. не била навършила шестнадесет години.      

Описаната фактическа обстановка се доказа от събраните по делото писмени доказателства , приложени в БП № 299 – 52/ 2018г. на РУ Малко Търново, както и от тези събрани в хода на съдебното следствие.

Правни изводи:

Безспорно се  установи от събраните по делото доказателства, че от обективна страна  обвиняемите А.Г.Д., Р. М* В. и С.Н.В. са осъществили престъпния състав на чл. 191, ал. 2  от  НК. Тримата в посочения период, са улеснили непълнолетно лице от мъжки пол – М.Р.В. и лице от женски пол , което не е навършило 16- годишна възраст – С.А.Д. да заживеят съпружески без да са сключили граждански брак , като улесняването се състои в това, че майката А.Д. е дала съгласието си и не се е противопоставила на заживяването на дъщеря си и М.В., като дори ги е насърчила, а Р. и С. В* – че са предоставили стая в жилището си, не са се противопоставили на заживяването на двамата и са ги насърчили, като са поискали и приели С.Д. в дома си, включили са я в домакинството си и са допуснали синът им да работи, за да участва в издръжката на домакинството им. Обвиняемите са били наясно с намеренията на свидетелите да заживеят като семейство, осъзнавали са възрастта, на която двете лица се намират и това , че това е признак , който излага на риск способността им да създадат здраво , пълноценно и стабилно семейство , поради липсата на житейски и социален опит.

От обективна страна изпълнителното деяние на чл. 191, ал. 2 от НК изисква деецът да е пълнолетно лице и с действията си да склони или улесни непълнолетно лице от мъжки пол и лице от женски пол, което не е навършило 16-годишна възраст, да заживеят съпружески, без да са сключили брак. В настоящия случай тези обективни предпоставки са налице.

От субективна страна А.Г.Д., Р. М* В. и С.Н.В. са извършил деянието виновно, при форма на вината пряк умисъл, като са съзнавали общественоопасния характер на деянието, предвиждали са общественоопасните му последици и са искали тяхното настъпване. Тримата са знаели, че М.В. е непълнолетен , а С.Д. не е навършила 16 години, но са допуснали да заживеят съпружески , като с поведението си активно са спомогнали това да се случи.

Обществената опасност на дейците, съдът прецени ниска. Тримата обвиняеми не са осъждани за деяния от общ характер.Не  бяха  отчетени отегчаващи отговорността обстоятелства.

        Предвид на това, че за извършеното деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или с пробация, няма причинени от престъплението съставомерни имуществени вреди,  дейците не са осъждани за престъпление от общ характер, както и не са освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78 А НК, настоящата инстанция, на основание чл. 78 А НК  счете, че А.Г.Д., Р. М* В. и С.Н.В.,  следва да бъдат освободени от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 191, ал. 2 от НК.

Размерът на наказанието беше съобразен с причините за извършване на деянието, обществената му опасност и тази на дейцитекакто и с имотното състояние на А.Г.Д., Р. М* В. и С.Н.В..  Тримата  са пълнолетни, в работоспособна възраст, като само Р.В. работи. Според настоящата инстанция справедливото наказание, което следва да се наложи на всеки от тях е глоба в размер на  1000.00 лв., платими в полза на Държавата. Определянето на  наказанието е в съответствие с предвиденото в чл. 54 НК и със същото ще се реализират целите на наказанието, предвидени в чл. 36 НК- да се въздейства предупредително и възпиращо на дееца; да му се отнеме възможността да извършва други  престъпления; да бъде приучен към спазване на законите и добрите нрави, както и с наложеното наказание ще се въздейства предупредително и спрямо останалите членове на обществото.

 По делото няма направени разноски.

 Водим от изложените съображения, съдът постанови акта си.

 

                                                                                  СЪДИЯ: