МОТИВИ АНД № 147/2016г на Районен съд гр. Малко Търново

 

Районна прокуратура гр. Малко Търново е внесла мотивирано постановление по ред на чл. 375 НПК против Р.А.М., ЕГН: **********,  роден на ***г***, с постоянен адрес:***, за извършено от него престъпление по чл. 281 вр. чл. 20, ал. 4 от НК,  за това че на  6 август 2015 г. в с. Звездец, община М. Търново, в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки в съучастие като помагач с турския гражданин И* Я*, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага умишлено е улеснил деянието чрез разяснения и напътствия до Р* П*относно местоположението на седемнадесет чужди граждани: Д* Ф* М*, Х* М* М*, Д* Х* М*, Д* Х* А* А* Х* А* А* Х* С*, Х* Х* Х*, С* А* О*, П* Д* М*, Б* А* О*, А* Ю*И*, А* А* М*, Х* К* И*, С* А* М*, Б* М* Х*, Б* Х* А*и Ш* О* Х*, и така противозаконно е подпомогнал чуждите граждани да пребивават в страната в нарушение на закона.

Представителят на Районна прокуратура в съдебна зала поддържа внесения акт, счита, че дечнието е доказано и моли за минималното предвидено в закона наказание от 1000лева по реда на чл. 78а от НК .

Деецът Р.А.М. редовно призован, се явява. Разбира в какво е бил обвинен , признава вината си и съжалчва за извъряеното.

Съдът, след като обсъди, събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и на основание чл. 13 и 14 НПК, приема за установено от фактическа страна следното:

В хода на разследването по ДП е установено следното . На 03.08.2015г. свидетелят Р* А* П*, гр. Пловдив се срещнал с обвиняемия Р.А.М. ***. Двамата живеели в един квартал, на една улица. М. попитал П* дали има възмовност да осигури микробус. Разказал му, че турски гражданин бил във връзка с него и го бил уговорил да му помогне за превоз на сирийски бежанци на територията на България. Групата имигранти трябвало да бъдат превозени от гр. Бургас до гр. София. След два дни, на 05.08.2016г. П* минал покрай дома на М. и обвиняемия го поканил в жилището си. Там П* се запознал с турския гражданин – И* Я*. Я* потвърдил думите на М* като обяснил на свидетеля, че групата е от около 15 души и му обещал възнаграждение от 400евро за курса. След като приключили уговорката си , разменили и номерта на мобилните си телефони за контакт. По – късно през деня св. Р* П* се срещнал със св. П* А**. А* бил собственик на микробус марка „М* С*“ с транзитен номер **. П* разказал на А* за срещата си с М. и Я*, но уточнил , че няма намерение да участва в извършването на престъпление , а ще се свърже с ГПУ Малко Търново, за да им съдейства за установяване на групата и задържането на М. и Я*к. При тези условия А* се съгласил.  На 06.08.2016г. свидетелите П* и А* отпътували към гр. Бургас. По пътя поддържали контакт с М. и Я* по мобилния телефон на П*с № ******. След като стигнали до гр. Бургас П* получил указания да продължи към с. Звездец, общ. Малко Търново. По телефона Я*, който ползвал телефон със СИМ карта с № за разговори ****намерена у Р.М.,  му обяснил къде след КПП на полицията да спре и да чака, за да натовари бежанците. Комуникацията се поддържала също така и чрез СИМ карта с № за разговори ****.   По време на разговорите се намесвал и обвиняемия М. , който допълвал казаното от Я*, понеже последният не говорел добре български , а турския , който също ползвал при разговора смесвал с кюрдски и с това се затруднявала комуникацията с П*. След този разговор П* се обадил на св. В* Я* Г* – ГПУ Малко Търново и му разказал за ставащото. Служителят на МВР указал на П* да продължи да следва насоките давани му от обвиняемия . След това свидетелят отново се свързал с Исхан Явузтюрк и продължил да следва насоките му по намиране на бажанците. По време на разговорите продължил да се намесва и обвиняемия М., който спомагал за предаването на указанията по местонахождението на бежанците. На свидетеля П* били дадени конкретни указания къде се намират хората, как да стигне до тях . По дадените му указания свидетелят намерил хората и се свързал със служителите на МВР , които задържали групата. Малко по – късно свидетелите В* Г* и Д* Б* , по указание на прекия си ръководител при ГПУ Малко Търново, се насочили към с. Звездец, общ. Малко Търново. Там в кафене „П*“ се намирали И* Я* и Р.М.. Служителите на МВР се представили на двамата и поискали да разберат целта на пребиваването им в града. И* Я* и Р.М. не дали логично обяснение. Преди да пристъпят към установяване и задържане на двамата , полицаите получили от свидетеля П* номерът на мобилния телефон ползван от М. за връзка с него , по който му били давани указанията. След като установили, че телефонът в М. е същия посочен от П* полицаите задържали Я* и М..         

Описаната фактическа обстановка се доказа от събраните по делото писмени доказателства , приложени в ДП № 78/ 2015г. на ГПУ Малко Търново. По делото са били разпитани свидетели, назначени са експертизи, изготвени и приложени са справки по ЗЕС , привлечено е обвиняемо лице.  

Правни изводи:

Безспорно се  установи от събраните по делото доказателства, че от обективна страна  деецът Р.А.М., ЕГН: **********,  роден на ***г***, с постоянен адрес:*** е осъществил престъпния състав на чл. 281 вр. чл. 20, ал. 4  от  НК. Същият  на 6 август 2015 г. в с. Звездец, община М. Търново, в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки в съучастие като помагач с турския гражданин И* Я*, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага умишлено е улеснил деянието чрез разяснения и напътствия до Р* П* относно местоположението на седемнадесет чужди граждани: Д* Ф* М*, Х* М* М*, Д* Х* М*, Д* Х* А* А* Х* А* А* Х* С*, Х* Х* Х*, С* А* О*, П* Д* М*, Б* А* О*, А* Ю*И*, А* А* М*, Х* К* И*, С* А* М*, Б* М* Х*, Б* Х* А*и Ш* О* Х*, , и така противозаконно е подпомогнал чуждите граждани да пребивават в страната в нарушение на закона.  

От обективна страна изпълнителното деяние на чл. 281 от НК изисква деецът с користна цел – имотна облага за себе си или за друго лице , противозаконно да подпомага чужденец да пребивава в странат в наруяение на закона . В случая действията на М. е извършил деянието, като в качеството си на помагач на И* Я* му е оказал съдействие – свързал е свидетеля П* с Я*, като последния го е уговорил  да намери МПС – микробус , да се придвижи до района на с. Звездец , общ. М. Търново , а самия М. активно е спомагал по препредаване на указания от Я* към П* относно местонахождението на бежанците .   

От субективна страна обвиняемия М.  е извършил деянието виновно, при форма на вината пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал тяхното настъпване. Същият е бил наясно с извършваната от Я* престъпна дейност , бил е съгласен да участва в нея , като спомогне частично по набавяне на транспортно средство, макар и чрез друг човек – свидетеля П*, осигуряване на транспортно средство – микробуса собственост на свидетеля П* А* и не на последно място като препредавал указанията на Я* за местонахождението на лицата в района на с. Звездец, общ. Малко Търново.  Причини за извършване на деянието са незачитане на установения правов ред и ниска правна култура.

Обществената опасност на дееца, съдът прецени ниска. М. не е бил осъждан . Обвиняемият е съдействал на органите за разкриване на обективната истина , изразеното от него разбиране на извършеното деяние и изказаното съжаление от постъпката. Не  бяха  отчетени отегчаващи отговорността обстоятелства.

        Предвид на това, че за извършеното от дееца деяние, към момента му на извършване,  се предвижда наказание глоба от хиляда до осемхиляди лева , няма причинени от престъплението съставомерни имуществени вреди,  деецът  не е осъждан за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78 А НК, настоящата инстанция, на основание чл. 78 А НК  счете, че Р.А.М. ,  следва да бъде освободен от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. чл. 345 от НК.

Размерът на наказанието беше съобразен с причините за извършване на деянието, обществената му опасност и тази на дееца, както и с имотното състояние на М.. Деецът е  пълнолетен ,  в работоспособна възраст, търговец на свободна практика. Според настоящата инстанция справедливото наказание, което следва да се наложи на М. ,  каквато е и основната цел на закона, е към минималния  размер, а именно глоба от 1000.00 лв., платими в полза на ДържаватаОпределянето на  наказанието е в съответствие с предвиденото в чл. 54 НК и със същото ще се реализират целите на наказанието, предвидени в чл. 36 НК- да се въздейства предупредително и възпиращо на дееца; да му се отнеме възможността да извършва други  престъпления; да бъде приучен към спазване на законите и добрите нрави, както и с наложеното наказание ще се въздейства предупредително и спрямо останалите членове на обществото.

 По делото са направени разноски в хода на досъдебното производство , като обвиняемия следва да заплати половината от тях в размер на 131,75лева.

 Водим от изложените съображения, съдът постанови акта си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: