П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  2013година

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на дванадесети  ноември  две хиляди и тринадесета   година в  състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЯ МОСКОВА                   Съдебни заседатели:

при участие на секретар М.Д. и прокурор  Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  №166 по описа за 2013год.

докладвано от съдията  Москова

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

            За Районна прокуратура гр.Малко Търново, се явява прокурор Стоянов.

            Подсъдимият А.  С., редовно призован, се явява лично, доведен от ГПУ-Малко Търново.

Явява се служебния защитник адв.Е.Т. от БАК, назначена в хода на Досъдебното производство.

Преводача П.П., редовно призован, лично се явява.

А.С./чрез преводача/: Освен френски език, владея арабски език, който е разбираем за мен.

СЪДЪТ, като взе в предвид, че подсъдимия А.С., е алжирски гражданин и не владее български език, намери за необходимо на същия да бъде назначен преводач от български език на арабски език и обратно,  който език- арабски,  е разбираем за подсъдимия, поради което

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА в качеството на преводач П.Н.П., който да превежда от български на арабски език и от арабски  на български език.

Определя възнаграждение на преводача в размер на 35лв. платими от бюджета на съдебната власт.

Снема самоличността на преводача:

П.Н.П. с ЕГН: **********,***, български гражданин, женен, неосъждан, висше образование, инспектор гранично сътрудничество към ГПУ Малко Търново, владее арабски език.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводачът  дава обещание да направи точен и верен превод.

По хода на делото:

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият/чрез превода/ : Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия /чрез преводача/ по заявени от него данни:

А.  С. /ALI  SLIMANI / - мъж, роден на на *** ***, Алжир, без документи за самоличност, средно образование, месторабота – монтажник, не осъждан, не женен

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия: 

 

            Подсъдимия/чрез преводача/: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Съгласна съм да бъда представлявана от назначения ми служебен защитник адв.Е.Т..

СЪДЪТ докладва постъпилото споразумение за прекратяване на наказателното производство ДП №160/2013г по описа на ГПУ Малко Търново, №131/2013г. по описа на РП- Малко Търново, съгласно което подсъдимият А.  С. се признава за виновен в това, че на 11.11.2013 година е нарушил държавната граница, намираща се в зоната за отговорност на  ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места- престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия А.  С. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото в т. 1 престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл. 54 от НК – лишаване от свобода за срок от 4 месеца и глоба в размер на 100 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага при изпитателен срок от 3 години, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила.

Разноски по делото няма направени. На основание чл.189, ал.2 от НПК разноските по делото за преводач са за сметка на съответния орган.

ПРОКУРОР: .......................                                      ЗАЩИТНИК: ......................

                        /Р. Стоянов/                                                               /Ев. Т./

 

ПОДСЪДИМ: .....................                                /А.  С./

 

ПРЕВОДАЧ: .......................

                                                                                    /П. Н. П./

 

Подсъдимият А.  С. / чрез преводача:/: Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

                                                 ПОДСЪДИМ: .....................                               /А.  С./

                                                                                                                                                                                                                                    ПРЕВОДАЧ: .......................

                                                                                                /П. Н. П./

 

            Прокурора: Поддържам така внесеното споразумение, не противоречи на закона и морала и моля съда да го одобри.

Адв.Т.: Моля да одобрите така постигнатото споразумение, като непротиворечащо на закона и морала.

СЪДЪТ запитва подсъдимия, разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, доброволно ли го е подписал, отказва ли се от разглеждане на делото по общия ред.

Подсъдимия /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български на арабски език. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Много съжалявам за извършеното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах  доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

ПРОКУРОР: .......................                                                  ЗАЩИТНИК: ......................

                        /Р. Стоянов/                                                   /Ев. Т./

 

ПОДСЪДИМ: .....................                                /А.  С./

 

ПРЕВОДАЧ: .......................

                                                                                                /П. Н. П./

 

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №160/2013г по описа на ГПУ Малко Търново, №131/2013г. по описа на РП Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов и подсъдимия А.С. и служебния му защитник адв. Е.Т., съгласно което подсъдимия А.  С. се признава за виновен в това, че на 11.11.2013 година е нарушил държавната граница, намираща се в зоната за отговорност на  ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места- престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия А.  С. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото в т. 1 престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл. 54 от НК – лишаване от свобода за срок от 4 месеца и глоба в размер на 100 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага при изпитателен срок от 3 години.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №166/2013год.

Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на арабски език.

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ-Малко Търново.

Приключи с.з. в 15.15ч

Протокола изготвен в с.з.

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        Секретар: