П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  2013година

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на дванадесети  ноември  две хиляди и тринадесета   година в  състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЯ МОСКОВА                   Съдебни заседатели:

при участие на секретар М.Д. и прокурор  Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  №165 по описа за 2013год.

докладвано от съдията  Москова

На именното повикване в 14.45 часа се явиха:

            За Районна прокуратура гр.Малко Търново се явява прокурор Стоянов.

            Подсъдимият Р.Х., редовно призован, се явява лично, доведен от ОЗ”Охрана” Бургас, ведно със служебния си защитник адв.Е.Т. от БАК, назначена в хода на Досъдебното производство.

Преводача Ю.Н., редовно призован, лично се явява.

Подсъдимия Х. чрез преводача Юшизади Н.: За мен разбираем език е фарси.

Ю.Н.: Владея фарси- персийски език и мога да превеждам от български език на фарси- персийски и от фарси- персийски на български език, който език е разбираем за подсъдимия Х..

СЪДЪТ, като взе в предвид, че подсъдимият Х. е афганистански гражданин и не владее български език, намери за необходимо на същия да бъде назначен преводач от български език на фарси- персийски език и обратно, който език- фарси- персийски  е разбираем за подсъдимия, поради което

СЪДЪТ, предвид изявлението на страните и с оглед обстоятелството, че подсъдимият не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА в качеството на преводач Ю.Н., който да превежда от български език на фарси- персийски език и от фарси- персийски  на български език.

Определя възнаграждение платими от бюджета на съдебната власт в размер на 35лв.

Снема самоличността на преводача:

Ю.Н. ЕГН:**********,***,  без гражданство, със статут на постоянно пребиваващ, роден на ***г. в Иран, с висше образование магистър по персийски език и инженер по електроника,  владее фарси- персийски език.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача  даваобещание да направи точен и верен превод.

По хода на делото:

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият/чрез превода/ : Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия /чрез преводача/ по заявени от него данни:

както следва:

Р.  Х. /RAHMAN HOSSEINI /  - мъж, роден на на *** ***, Р. Афганистан, гражданин на Афганистан, без документи за самоличност, средно образование  специалност архитектура, месторабота – строителство, не осъждан, женен за Захра Гхсемали.

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия: 

            Подсъдимия/чрез преводача/: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Съгласен съм да бъда представляван от назначения ми служебен защитник адв.Е.Т..

СЪДЪТ докладва постъпилото споразумение за прекратяване на наказателното производство ДП №157/2013г по описа на ГПУ Малко Търново, №.130/2013г. по описа на РП- Малко Търново, съгласно което подсъдимият Р.  Х.  се признава за виновен в това, че  на 08.11.2013 година около 16.30 часа в района на 27 гранична пирамида, намираща се в зоната за отговорност на  ГОДГ 03 към ГПУ- Малко Търново е влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места- престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия Р.  Х. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото в т. 1 престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл. 54 от НК – лишаване от свобода за срок от 4 месеца и глоба в размер на 100 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага при изпитателен срок от 3 години, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила.

Разноски по делото няма направени.

На основание чл.189, ал.2 от НПК разноските по делото за преводач са за сметка на съответния орган

Веществени доказателства – няма такива.

Имуществени вреди – няма причинени.

Прокурор: ......................                                                        Защитник:........................

                  /Р. Стоянов/                                                                           /Ев. Т./

                                                                                                Подсъдим: ......................                                                                                                                   / Р.  Х. /

Преводач: ..........................

                                                                                                             /Ю.Н./

                                                                                   

 

Подсъдимият Р.  Х./ чрез преводача/: Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

                                                                                                Подсъдимия: ......................                                                                                                               / Р.  Х. /

 

                                                                                                Преводач: ..........................

                                                                                                             /Ю.Н./

                                                                                   

            Прокурора: Поддържам така внесеното споразумение, не противоречи на закона и морала и моля съда да го одобри.

Адв.Т.: Моля да одобрите така постигнатото споразумение, като непротиворечащо на закона и морала.

СЪДЪТ запитва подсъдимия, разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, доброволно ли го е подписал, отказва ли се от разглеждане на делото по общия ред.

Подсъдимия /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български на фарси- персийски език.. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Много съжалявам за извършеното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах  доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор: ......................                                                        Защитник:........................

                  /Р. Стоянов/                                                                           /Ев. Т./

 

                                                                                                Подсъдим: ......................                                                                                                                    /Р.  Х. /

 

Преводач: ..........................

                                                                                                             /Ю.Н./

                                                                                   

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №157/2013г по описа на ГПУ Малко Търново, №130/2013г. по описа на РП- Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов и подсъдимия Р.  Х.  и служебнияг му защитник  адв.Е.Т., съгласно което подсъдимият  Р.  Х. се признава за виновен в това, че на 08.11.2013 година около 16.30 часа в района на 27 гранична пирамида, намираща се в зоната за отговорност на  ГОДГ 03 към ГПУ- Малко Търново е влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места- престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия Р.  Х. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото в т. 1 престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл. 54 от НК – лишаване от свобода за срок от 4 месеца и глоба в размер на 100 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага при изпитателен срок от 3 години.

На осн.чл.59 ал.1 от НК, времето през което подсъдимият е бил с МНО „Задържане под стража” следва да бъде приспаднато от наказанието ЛОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №165/2013год.

Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси- персийски език, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

След прекратяване на наказателното производство, Съдът се занима с взетата МНО”Задържане под стража” на подсъдимия Р.  Х., която намира  за отпаднала, поради което

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ МНО „Задържане под стража”, като освобождава подсъдимия от зала.

Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че определението ми бе преведено от български на фарси- персийски език.

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ОД”Охрана”-Бургас и Следствен арест- Бургас.

Приключи с.з. в 14.55ч

Протокола изготвен в с.з.

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        Секретар: