П Р И С Ъ Д А

 

                                          12.11.2013 год.                                    гр.Малко Търново

 

    В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Малкотърновският  районен съд                                                        Наказателен състав, На дванадесети ноември  две хиляди и тринадесета година

В открито съдебно заседание, в следния състав:

                                                                             Председател:МАРИЯ МОСКОВА 

                                                                            Съдебни заседатели:

                                                  

Секретар: М.Д.

Прокурор: РАЙКО СТОЯНОВ

като разгледа докладваното от съдия Мария Москова

наказателно общ характер дело № 149  по описа за 2013 г.

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Й.Х. роден на ***год. в гр.Малко Търново, ЕГН:**********,***, български  гражданин,  неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че след като с определение на Районен съд гр.Малко Търново от 28.11.2012г. по гражданско дело №95/2012г. е одобрена съдебна спогодба,  влязла в сила на 28.11.2012г., с която се задължава да издържа свой низходящ детето Давид Войков Х. роден на ***г., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно на шест месечни вноски, всяка на стойност на 80лв. и една от 40лв., равняващи се на 520лв. за периода от месец март до месец септември на 2013г. включително платими в гр.Малко Търново – престъпление по чл.183 ал.І  от НК, поради което и на осн.чл.183 ал.І  НК, вр.чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.

На основание чл.42а ал.2 т.1 и т.2 и чл.42б ал.1, ал.2 и ал.5 от НК, ОПРЕДЕЛЯ следните пробационни мерки:

а/ съгласно чл.42а, ал.2, т.1 НК, „задължителна регистрация” по настоящ адрес ***,  за срок от шест месеца в рамките на една календарна година с периодично явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ;

б/ съгласно чл.42а, ал.2, т.2 НК, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца в рамките на една календарна година;

в/ съгласно чл.42а, ал.2, т.6 НК, „обществено полезен труд в полза на обществото” в размер на 100 часа годишно за срок от една календарна година.

 

            Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок пред Окръжен съд  Бургас.

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: