П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  20.11.2013година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесети ноември две хиляди и тринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мария Москова                  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело  №173 по описа за 2013год.

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 16.10 часа се явиха:

            За МТРП се явява прокурора Луков.

            Подсъдимата С.Й., редовно призован се явява лично, доведен от ГПУ- Малко Търново.

.           Явява се адв.Е.Д.-***.

            Явява се преводача М.Н.Х., назначен  в хода на ДП.

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Д.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Предвид обстоятелството, че подсъдимият е афганистански гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на фарси език и от фарси на български език.

Адв.Д.: Съгласна съм да назначите преводач М.Н.Х. за преводач.

Съдът, с оглед обстоятелството, че подсъдимият е афганистански гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА М.Н.Х. в качеството за преводач по НОХД № 173/2013г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на фарси език и от фарси на български език.

Снема самоличността на преводача:

М.Н.Х. ЕГН:********** ***, български гражданин, заклет преводач от фарси на български език и от български на фарси език.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия /чрез преводача/ както следва:

С.Й. – жена,  родена на ***г. в  гр.Ират Р.Афганистан, живущ Р.Афганистан,  без документи за самоличност,  омъжена, неосъждана,

Прокурора: Постигнахме съгласие с подсъдимия С.Й. и неговия защитник адв.Е.Д.  за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият С.Й., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че:

На 19.11.2013г. около 05.00 часа  в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ-Малко Търново през река Делийска влязъл през границата на страната от  Р.Турция в Р.България,   без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимата С.Й. виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв..

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от три години.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Д.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

 

Прокурор:                                                                   Подсъдим:                             

/Борис Луков  /                                                           / С.Й. /                                                

Защитник:

/Адв. Е.Д. /

 

Преводач:

/ М.Н.Х. /

 

Подсъдимият /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и приведено от български на фарси език. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                             

                                                                                    / С.Й. /                                                

Защитник:

/Адв. Е.Д. /

 

Преводач:

/ М.Н.Х. /

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №164/2013г. по описа на РУП- Малко Търново, ДП №141/2013г. РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, подсъдимия С.Й. и  адв.Е.Д. ***, съгласно условията на което подсъдимият С.Й. – жена,  роден на ***г. в  гр.Ират Р.Афганистан, живущ Р.Афганистан,  без документи за самоличност, омъжена, неосъждана,  се ПРИЗНАВА за  ВИНОВНА  умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че:

На 19.11.2013г. около 05.00 часа  в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ-Малко Търново през река Делийска влязла рез границата на страната от  Р.Турция в Р.България,   без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимата Й.  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимата се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв..

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от три години.

Разноски по делото  представляващи възнаграждение на преводач в хода на Досъдебното производство в размер на 154лв. се възлагат на подсъдимия.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №1732013г. на осн.чл.24 ал.3 от  НПК

Подсъдимата /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси език, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

СЪДЪТ,

 ОПРЕДЕЛИ:

 За извършения устен превод по НОХД № 173/2013г. по описа на РС-Малко Търново определя  възнаграждение  в размер на 35лв. на преводача М.Н.Х., които следва да бъдат .възложени в тежест на подсъдимия.

ОСЪЖДА  подс. С.Й. да заплати по сметка на РС Малко Търново и в полза на Държавата сумата в размер на 35.00лв. представляващи разноски по делото.

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ- Малко Търново

Приключи с.з. в 16.20ч.

Протокола изготвен в с.з.                                                    

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

                                                                        Секретар: