П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  20.11.2013година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесети ноември две хиляди и тринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мария Москова                  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  №168  по описа за 2013год.

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

            За МТРП се явява прокурора Стоянов.

            Подсъдимият Г.Х.Ф., редовно призован се явява лично, доведен от ОД”Охрана”Бургас.

.           Явява се адв.Е.Т.-***.

            Явява се преводача М.Н.Х., назначен  в хода на ДП.

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Предвид обстоятелството, че подсъдимият е ирански гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на фарси език и от фарси на български език.

Адв.Т.: Съгласна съм да назначите преводач М.Н.Х. за преводач.

Съдът, с оглед обстоятелството, че подсъдимият е ирански гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА М.Н.Х. в качеството на преводач по НОХД № 168/2013г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на фарси език и от фарси на български език.

Снема самоличността на преводача:

М.Н.Х. с адрес ***, български гражданин, заклет преводач от фарси на български език и от български на фарси език.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия /чрез преводача/ както следва:

Г.Х.Ф. - мъж,  роден на ***г. в  гр.Ахваз, Р.Иран, притежаващ английски паспорт №503770136 изд.на 28.05.2012г. и ирански паспорт №ТI4575259 изд.08.12.2008г., гражданство – иранско

Прокурора: Постигнахме съгласие с подсъдимия Г.Х.Ф. и неговия защитник адв.Е.Т. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият Г.Х.Ф., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280 ал.2 т.1 и т.3 от НК, а именно в това, че:

На 18.11.2013г. около 18.00 часа  превел в района на 7-8 гранични пирамиди намиращи се в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ-Малко Търново в посока от  Р.Турция за  Р.България три лица от ирански произход, от които две малолетни лица Фатима Фаради- жена, родена на ***г. в гр.Ахлауз Р.Иран  –без документи за самоличност,  Zahhra Abdlani  - момиче родено на ***г., Махиа Абдлахи – момиче, родено на ***г., без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места  -   престъпление по чл.280 ал.2 т.1 и т.3 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия Ф. виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.280 ал.2 т.1 и т.3 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от три години.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото наказание в НК глоба и конфискация на имуществото.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Т.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

 

Прокурор:                                                                   Подсъдим:                             

/Райко Стоянов/                                                         / Г.Х.Ф. /                                                        

Защитник:

/Адв. Е.Т. /

 

Преводач:

/ М.Н.Х. /

 

Подсъдимият /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и приведено от български на турски език. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

Подсъдим:                             

                                                                                    / Г.Х.Ф. /                                                        

Защитник:

/Адв. Е.Т. /

 

Преводач:

/ М.Н.Х. /

 

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №.160/2013г. по описа на ГПУ- Малко Търново, ДП №133/2013г. РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия Г.Х.Ф. и  адв.Е.Т. ***, съгласно условията на което подсъдимият Г.Х.Ф. - мъж,  роден на ***г. в  гр.Ахваз, Р.Иран, притежаващ английски паспорт №5037700136 изд.на 28.05.2012г. и ирански паспорт №ТI4575259 изд.08.12.2008г., гражданство – иранско, се ПРИЗНАВА за  ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.280 ал.2 т.1 и т.3 от НК, а именно в това, че:

На 18.11.2013г. около 18.00 часа  превел в района на 7-8 гранични пирамиди намиращи се в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ-Малко Търново в посока от  Р.Турция за  Р.България три лица от ирански произход, от които две малолетни лица Фатима Фаради- жена, родена на ***г. в гр.Ахлауз Р.Иран  –без документи за самоличност,  Zahhra Abdlani  - момиче родено на ***г., Махиа Абдлахи – момиче, родено на ***г., без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места  -   престъпление по чл.280 ал.2 т.1 и т.3 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия Ф. виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.280 ал.2 т.1 и т.3 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от три години.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото наказание в НК глоба и конфискация на имуществото.

Разноски по делото  представляващи възнаграждение на преводач в хода на Досъдебното производство в размер на 70.00лв. се възлагат на подсъдимия.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №168/2013г. на осн.чл.24 ал.3 от  НПК

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси език, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

След прекратяване на наказателното производство, Съдът се занима с взетата МНО”Задържане под стража” на подсъдимия Г.Х.Ф., която намира  за изтекла, поради което

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА подсъдимия от зала.

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че определението ми бе преведено от български на фарски език..

СЪДЪТ,

 ОПРЕДЕЛИ:

 За извършения устен превод по НОХД № 168/2013г. по описа на РС-Малко Търново определя  възнаграждение  в размер на 35лв. на преводача М.Н. Хамнауаи, които следва да бъдат .възложени в тежест на подсъдимия.

ОСЪЖДА  подс. Г.Х.Ф. да заплати по сметка на РС Малко Търново и в полза на Държавата сумата в размер на 35.00лв. представляващи разноски по делото.

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ОД”Охрана”-Бургас и Следствен арест- Бургас.

 

Приключи с.з. в 14.10ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                                           

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

                                                                        Секретар: