РАЙОНЕН СЪД - ГР.МАЛКО ТЪРНОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 13.06.2011г. до 28.06.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 47/2011, I състав Развод по взаимно съгласие Е.Г.П.,
И.П.П.
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ЦАРЕВО Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 22.06.2011г., в законна сила от 22.06.2011г.
Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, Малкотърновският районен съд

РЕШИ:


ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № **/**г. на Община Б** граждански брак между Е.Г.П. с ЕГН ********** и И.П.П. с ЕГН ********** по взаимно съгласие.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което:
1. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака на страните дете – П** И** П. – малолетен, роден на ***г***, ЕГН:**********, се предоставят за упражняване на майката Е.Г.П., ЕГН:**********, с правото бащата И.П.П., ЕГН:**********, да се вижда с детето когато пожелае и има възможност през общо или поотделно които и да било три дни от всяка една календарна седмица, включително и с правото да взима при себе си с преспиване детето в рамките на тези три дни от седмицата, както и да взима детето при себе си през лятото за един цял календарен месец, съобразно желанието и възможностите си, и при условието, че майката Е.Г.П. не ползва през това време платен годишен отпуск.
2. Бащата И.П. ***,ЕГН:**********, ще заплаща месечна издръжка за детето си П** И** П. – малолетен,роден на ***г***, ЕГН:**********, по 60.00лв./шестдесет/лева МЕСЕЧНО, НАЧИНАЯ от датата на внасянето на настоящето споразумение в Районен съд – **, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, както и съответната законна лихва върху всяка закъсняла вноска, като издръжката следва да се заплаща до петнадесето число на месеца, за който се дължи.
3. Закупеният през време на брака си недвижим имот, представляващ ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ №**/-тристаен, етаж **/,вход**блок №**/,находящ се в с.**, община **, Б**ка област, в кв.**/по действащия план на село **, площ на апартамента от **/кв.м. и съответната идеална част от общите части на сградата възлизаща в размер на ** хилядни процента/идеални части,равняващи се на **/кв.м.идеални части от общите части на сградата, както и съответното право на строеж върху терена, представляващ общинска земя от **/кв.м.,при граници на апартамента: изток-външен зид; запад-външен зид; север-стълбище и апартамент №**/, юг-апартамент №**/от вход „А”, отгоре-апартамент №**/; отдолу-избени помещения, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №**/ с площ от 7,** стотни/кв.м. – притежаван съгласно Договор за продажба №**. сключен с кмета на община **, същият вписан в службата по вписвания при РС-** на **., том **, вх.рег**, се поставя в изключителна собственост /в дял/ на И.П. ***,ЕГН:**********, който е заплатил с лични средства покупката на този имот, в следствие на което съпругата Е.Г.П. ***, ЕГН:**********, НЯМА претенции към съпруга си И.П.П. за уравняване на дела си в пари, както и няма и не ще има за в бъдеще каквито и да било претенции към съпруга си И.П. по отношение на този негов недвижим имот.
4. След разстрогване на брака си Е.Г.П.
ще живее заедно с детето си П** И** П. в жилището, в което са живели заедно с детето си през последните три месеца и находящо се в гр.**, община **, Б**ка област, на ул.”**-явяващо се собственост на нейни близки роднини.
5. След разстрогване на брака съпругът И.П.П. ще продължи да живее в жилище, в което е живял през последните дванадесет месеца, и находящо се в гр.**, община **, Б**ка област на ул.”** – явяващо се собственост на неговите родители.

6. Придобитият през време на брака лек автомобил: вид на МПС-„лек автомобил”, МАРКА-„**”,МОДЕЛ-„**”,с рег.№**, цвят-„**”,бензинов двигател №**, рама №**B**, с дата на първа регистрация **.и притежавано съгласно Свидетелство за регистрация на МПС №**, след разстрогване на брака се поставя в дял на Е.Г.П. ***, ЕГН:********** и същата става изключителен собственик на горепосоченото моторно превозно средство.
7. След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачното си моминско фамилно име - „**”.
8. Страните не си дължат взаимно издръжка.
9. Страните заявяват, че по време на брака си не са придобили други недвижими имоти или ограничени вещни права,както и че нямат спестовни влогове в банки и нямат никакви претенции в тази насока един спрямо друг, както и по отношение на движимите и недвижимите имоти.
10. Разноските по настоящето дело остават за всеки един от съпрузите така както са направени.
ОСЪЖДА И.П.П. с ЕГН **********,*** **, Б**ка област, кв.”**, да заплати по сметка на Районен съд-гр.** държавна такса в размер на 106.19 лева /сто и шест лева и деветнадесет стотинки/ на основание чл.7 т.1 и 2 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.
ОСЪЖДА Е.Г.П. с ЕГН **********,*** **, Б**ка област, кв.”**, да заплати по сметка на Районен съд-гр.** държавна такса в размер на ** лева/ на основание чл. 6 т.3 и чл.7 т.1 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
2 НАХД No 25/2011, I състав Административни дела Г.Д.Л. РУ ПОЛИЦИЯ МАЛКО ТЪРНОВО,
Д.В.К.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 30.05.2011г., в законна сила от 15.06.2011г.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2/28.02.2011 г. на Началника на РУП на МВР – ** **, с което на Г.Д.Л. с ЕГН **********,*** , за нарушение на чл. 55, ал. 1 ЗМВР, на осн. чл. 270, ал. 1 ЗМВР, на жалбоподателя е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
НП-отменено
 
3 НОХД No 34/2011, I състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО К.П.П. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Споразумение от 27.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл.384, вр.чл.382 ал.VІІ от НПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №87/2011г. по описа на РУП гр.М.Търново, постигнато м/у РП-гр.М.Търново представлявана от прокурор Стоянов и подсъдимия К.П.П. представляван от адв.Р., съгласно което подсъдимия К.П.П. признава за ВИНОВЕН К.П.П. роден на ***г***, постоянен адрес ***1 ЕГН:**********, български гражданин, с ** образование, **, в умишлено извършване на престъпление по чл.343В ал.ІІ от НК , а именно в това, че: На **. около 13.00 часа на КПП ** управлявал МПС „** в едногодишен срок от наказването му по административен ред – НП №83 влязло в сила на **. за управление на МПС,без съответно свидетелство за правоуправление.
Деянието е извършено от подсъдимия П. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.
За посоченото в т.1 престъпление по чл.343В ал.ІІ от НК, на подсъдимия П. налага наказание при условията на чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК - ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** – за срок от ЕДНА ГОДИНА, при явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2пъти седмично;
- Периодични срещи с пробационен служител - за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- Безвъзмезден труд в размер на 200 часа годишно – за срок от ЕДНА ГОДИНА;
Щети от деянието няма.
Разноски по делото.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №34/2011г.
Определението за прекратяване подлежи на обжалване или протест с частна жалба в 7дн.срок пред Бургаски Окръжен съд.


К.П.П.