РАЙОНЕН СЪД - ГР.МАЛКО ТЪРНОВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2011г. до 30.04.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 56/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО Е.Т.П. Председател и докладчик: МИНЧО ТАНЕВ  Присъда от 01.04.2011г.

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимия Е*** Т.П. роден на *** ***, ЕГН: **********, **, ** гражданин, ** **, с ** образование, **, за НЕВИНОВЕН в това, че на 2 юли 2008 г. в гр. **, от строителен обект на ул. ”*****в” **, чрез използване на МПС- товарен автвомобил „**” № **, отнел от владението и собственост на З.С.Г. движими вещи- строителна арматура на заготовки, с тегло 1310,00 кг. на стойност 1925.70 лв. без негово съгласие, с намерение прот***законно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194 от НК и го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение.
ОТХВЪРЛЯ предявения против Е*** Т.П. ЕГН:********** граждански иск като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас.


Е.Т.П.
Мотиви от 19.04.2011г.
М О Т И В И
към Присъда №3 / 01.04.2011 год. по НОХД № 56/ 2010 год.

Производството по делото е образувано по повод обвинителен акт на Районна прокуратура, гр. **, против Е*** Т.П., за това, че:
На 02.07.2008 год. в гр. М. Търново, от строителен обект на ул. ”*****в” **, отнел чужди движими вещи- строителна арматура на заготовки, с общо тегло 1310,00 кг. на стойност 1925.70 лв. от владението и собственост на З.С.Г., без негово съгласие, с намерение прот***законно да ги присвои, като кражбата е извършена чрез използване на МПС- микробус ”**” ДК № **.
Престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194 от НК.
В съдебно заседание, прокурорът подържа изцяло обвинението, което счита че е доказано по несъмнен начин. Пледира на подсъдимия да бъде наложено наказание „пробация” със срок на пробационните мерки от по шест месеца.
В хода на делото, от пострадалия от деянието беше предявен и приет за съвместно разглеждане от съда граждански иск за сумата от 1310,00 лв. като пострадалия беше конституиран като гр. ищец и частен обвинител в процеса.
Гр. ищец и ч. обвинител подържа изцяло обвинението, наред с прокурора. Счита същото за доказано по несъмнен начин. Пледира за същото като прокурора наказание. Счита гражданския иск за основателен и доказан и моли съда да го уважи в пълен размер.
Защитникът на подсъдимия намира, че обвинението не е доказано по никой начин и пледира подсъдимия да бъде признат за невиновен по така повдигнатото му обвинение. Излага подробни доводи в подкрепа на тезата си.
Подсъдимият не се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, не дава обяснения пред съда. В хода на съдебните прения изказва становището си по делото. При последната си дума, моли да бъде оправдан.
След поотделна и съвкупна преценка на събраните в хода на делото доказателства, съдът намери за установено от фактическа страна следното:
През Подсъдимият Е*** П. сключил със св. З.Г. устен договор за изработка, съгласно който, подсъдимия се ангажирал за построи на свидетеля къща в град **, находяща се на ул. „*****в“ **. За построяване на сградата, свидетеля Г. предоставил необходимата техническа документация за строежа на подсъдимия. След като подсъдимият се запознал с предоставените му строителни книжа, заявил на свид. Г., че предвидената по проект за цялата сграда метална арматура- с тегло около 8 т. е твърде много и той, на база своя практически опит, може да пр**боти строителните планове, така че да намали необходимото количество арматура, като може да построи сградата с метална арматура около 5 т. Тъй като подсъдимия притежавал необходимото строително образование, св. Г. са съгл*** на така предложената от подсъдимия промяна в плановете. Двамата се договорили, подсъдимия чрез наети от него работници да построи къщата. Страните се споразумели и каква цена за изработката ще бъде заплатена от страна на свид. Г.. Отделно от това, подсъдимия и свидетеля се уговорили първия да достави и вложи в изграждането на сградата до първа плоча /кота 0/, своя собствена арматура, тъй като имал останала такава от свой предишен обект. От своя страна, св. Г. се задължил да заплати на подсъдимия доставената от него и негова собственост метална арматура, както и да закупи всички други строителни материали за построяване на къщата, включително и оставащата, необходима за изграждането на първа и втора плоча от строежа метална арматура.
В изпълнение на постиганата между страните уговорка, на строителния обект, още на етап изкоп, била доставена с товарен автомобил договорената около 2500,00 кг. арматура, собственост на подс. П., останала му от изграждането на предишен негов обект. Същата арматура, със съгласието на св. Г., била изцяло вложена в строежа на сградата, като с нея били изградени армираната бетонова настилка, стените и основите, колоните, гредите и поясите до първа плоча /кота 0/ на къщата. На 04.04.2008 год. св. Г. закупил 5000,00 кг. арматура на стойност 7320,00 лв. от склада на „** МТ“ ООД, находящ се в с. ***, обл. Бургаска. В последствие, на 06.06.2008 год. от така закупената от св. Г. общо 5000,00 кг. арматура, с товарен камион на продавача била транспортирана и доставена на строителния обект, арматура с тегло 2620,00 кг. Същата била изработена по план, на заготовки за първа и за втора плоча. Останалото количество от закупената от св. Г. арматура с тегло 2380,00 кг. останало на съхранение в арматурният двор в с. ***. На 12.06.2008 год. строителя изградил първата плоча, в която било вложена половината от доставената от с. *** арматура, а именно 1310,00 кг. До този етап в изграждането на сградата, между подс. П. и свид. Г. нямало спорове. Другата половина от арматурата на заготовки с тегло от 1310,00 кг. останала на обекта за изграждането на втората плоча. На 15.06.2008 год. свид. Г. се срещнал с подс. П. ***. В проведения между двамата разговор, свид. Г. заявил, че е недоволен от качеството на работата, както и изразил съмнения, че строителя отклонява материали и работници от собствения на св. Г. строеж, към личен обект на подсъдимия в град **. Св. Г. заявил, че подсъдимия не е бил коректен в отношенията си със наетите работници, поради което се сменяли бригади. В крайна сметка, двамата прекратили договорните си отношения, като свид. Г. заплатил на подс. П. за всички дейности извършени от последния до този момент сумата от 10 800,00 лв. която включвала направените разходи за бетон, за превоз, за труд, включително и стойността на 600,00 кг. арматура /колкото свидетеля считал, че е привнесено от подс. П./. Двамата се разбрали подс. П. да си прибере след декофража на първата плоча собствения си инвентара- платна, греди, бигли и др. които били на обекта на свид. Г.. След този разговор и прекратяването на деловите отношения между двамата, последвали няколко опита на подс. П. да разговаря със свид. Г., в които разговори същия искал да си уредят окончателно сметките, тъй като подсъдимия считал, че св. Г. му дължи още 4 500,00 лв. за привнесената арматура. На 02.07.2008 год. подсъдимият отишъл на обекта заедно със свидетелите Й.Д. и Х.С., които по негово нареждане, натоварили на микробус „**“ рег. № **, собственост на строителната фирма на подсъдимия, намиращата се там арматура на заготовки с тегло 1310,00 кг. Закупена от св. Г. и я откарали в склад на подсъдимия в гр. Бургас. След това, св. Г. получил обаждане по телефона от свой съсед, отишъл на място и установил, че липсва желязото, предназначено за изграждането на втора плоча. След тази констатация, св. Г. сигнализирал служителите на РПУ- М. Търново и РП- М. Търново.
По делото е изготвена и приета от съда СТЕ, съгласно заключението на която, по проект количество арматура, необходима до изграждането на сградата на етап първа плоча /кота 0/ е както следва: стени и основи– 1396,00 кг. колони- 427,00 кг. плоча над сутерен– 969,00 кг. греди и пояси-560,00 кг. Армирана, бетонова настилка- 256,00 кг. за стълбищни площадки- 186,00 кг. Съгласно същото заключение, количеството армировка по проект във плочата над първия етаж е 2 002,00 кг. от които: колони- 343,00 кг. плоча- 726,00 кг. и греди– 933,00 кг. Според вещото лице, общото количество на необходимата арматура по проект за цялата сграда е с количество 5 793,00 кг. Вещото лице, декларира пред съда, че заключението му се базира на представените и проверени от него документи. Според експерта, не е възможно да се даде заключение, какво е действителното вложено в строежа количество арматура /повече или по малко от предвиденото по с
 
2 НОХД No 16/2011 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО А.Ю.М. Председател и докладчик: МИНЧО ТАНЕВ  Споразумение от 01.04.2011г., в законна сила от 01.04.2011г.
на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №**. по описа на РУП гр.**, постигнато м/у РП-гр.** представлявана от прокурор Луков и обвиняемия А.М. представляван от адв.Б., съгласно което обвиняемия А.М. се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.131 ал.І т.12, вр.чл.130 ал.І, вр.чл.20 ал.ІІ от НК , а именно в това, че: На 26.05.2010г. в гр.** около 9.40часа на ул.”**” в съучастие с К** С** И**, като съизвършител по хулигански подбуди причинил лека телесна повреда на В** Б** Г** изразяваща се във временно разстройство на здравето неопасно за живота.
Деянието е извършено от обв. М. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.
За посоченото престъпление по чл.131 ал.І т.12, вр.чл.130 ал.І, вр.чл.20 ал.ІІ от НК, и на основание чл.131 ал.І т.12,вр.чл.130 ал.І, вр.чл.20 ал.ІІ от НК и чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК, ОСЪЖДА обв.А.М. със снета по делото самоличност на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а ал.ІІ т.1 т.2 и т.3 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес – за срок от ЕДНА ГОДИНА, от което произтича задължението за явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2пъти седмично;
- Периодични срещи с пробационен служител планирани или извънредни - за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- Ограничение в свободното придвижване изразяващо се в налагане на забрана да посещава гр.** – за срок от ЕДНА ГОДИНА;
Щети от деянието няма.
ОСЪЖДА обв.А.М. *** и в полза на Държавата сумата в р-р на 30лв. представляващи разноски по делото.
От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №16/2011г.


А.Ю.М.
 
3 Гражданско дело No 50/2010 Делби Д.С.К. Ж.С.К. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Определение от 06.04.2011г., в законна сила от 13.04.2011г.
П Р О Т О К О Л
Гр.М** Т** 06.04.2011 година

М** ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание на шести април 2011г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова
Съдебни заседатели:

при участие на секретар М.Димова и прокурора ………………………………… сложи за разглеждане гр.дело №50 по описа за 2010год.,
докладвано от съдията Москова
На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

Ищецът Д.К., уведомен чрез адв. М.Д., лично се явява, ведно с адв.М.Д..
Ответникът Ж.К., уведомен чрез адв.П.К., лично се явява, ведно с адв. П.К..
Адв.Д.-Да се даде ход на делото.
Адв.К. -Да се даде ход на делото.
Съдът,счита че са налице изискванията за даване ход на делото и
ОПРЕДЕЛИ:
Дава ход на делото.
Продължава съдебното дирене.
Адв.Д.-Представяме проект за делба на имот №010017 в землище на с.*** изготвен от страните в производството, от който са новообразувани имот №010019 и имот №010029, двата имота с равна площ от 3,697дка. Проекта за делба е изготвен от страните в спора.Те желаят делбения съсобствен имот да бъде поделен м/у тях, съгласно представения от съда проект като в дял на Д.К. имот №010029, а в дял на съделителя ответника Ж.К. бъде поставен имот с №010019, като проекта бъде одобрен от съда и има смисъл на постигната спогодба по предмета на делото.
Адв.К.-Потвърждаваме, че сме постигнали съгласие за делбата на горе описания имот, да бъде извършен по изложения начин.
Съдът, като докладва по делото постъпилата молба с вх. №120/16.02.2011г. от ищеца К., с която се иска да бъде разгледан иск за разпределение ползването на имот УПИ ХІІ – 37 кв.2 на с.*** и взе в предвид че имота е изключен от делбата предвид което
Определи:
Оставя без разглеждане като недопустим в настоящето производство предявения иск за разпределение ползване на имот ХІІ-37.
Приема и прилага по делото представените в дн.с.з. скици проекти за делба на имот №010017 – 2броя.
Съдът покани страните към спогодба и те заявиха че я сключват при следните условия:
Адв.Д. – Страните се съгласяват да прекратят съсобствеността по отношение на процесните недвижими имоти по следния начин:
І. В дял на ищеца Д.С.К. ЕГН:********** ***.Т** се поставят:
1/имот с пл.№010172 в землището на с.***, ЕКАТТЕ 06687, община М.Т** в местността „Край село – СРГ” с площ 1,039дка, нива 8-ма категория, при граници и съседи: имоти с №№010161, 051052, 000200, 000306, 010027;
2/ дворно място представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-163 в кв.1 по плана на с.*** община М.Т** обл.Б** с площ 570кв.м., незастроено и към настоящия момент с уредени регулационни сметки при граници: изток – улица, запад – край на регулацията, север - УПИ VІ-общ. и УПИ VІІ-общ. И от юг – УПИ ІІ-159;
3/ имот №010029 в землището на с.*** с ЕКАТТЕ 06687 община М.Т** в местността „Край село-СРГ”, с площ от 3,697дка с начин на трайно ползване нива 8-ма категория на земята, при граници на имота: имоти с №№ 010019, 000135, 010010, 010013, 010012, 010201 и 000200, като имота е новообразуван от имот №010017 съгласно скица-проект №Ф00048/9.03.2011г. на общинска служба земеделие и гори М.Т** която представлява неразделна част от съдебната спогодба.
Данъчната оценка на този дял е на стойност 1777.50лв.
ІІ. В дял на ответника Ж.С.К. с ЕГН:********** *** се поставят:
1/ имот с №010004, в землището на с.***, ЕКАТТЕ 06687, община М.Т** в местността „Край село – СРГ” с площ 1,016дка, нива 8-ма категория, при граници и съседи: имоти с №№000119, 000212, 010011, 010002, 010001;
2/ имот №010019 в землището на с.*** с ЕКАТТЕ 06687 община М.Т** в местността „Край село-СРГ”, с площ от 3,697дка с начин на трайно ползване нива 8-ма категория на земята, ведно с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ 109кв.м. при граници на имота: имоти с №№ 010029, 000135,010029, като имота е новообразуван от имот №010017 съгласно скица-проект №Ф00047/9.03.2011г. на общинска служба земеделие и гори М.Т** която представлява неразделна част от съдебната спогодба.
Данъчната стойност на този дял е 2151.00 лева.
ІІІ. Д.С.К. дава неотменното си съгласие, Ж.С.К. да продължи да ползва пожизнено и безвъзмездно изградените преди делбата и съществуващи към настоящия момент водопроводни и ел.инсталации, преминаващи през имот с №010029 и захранващи имот №010019.
ІV. Ж.С.К. дава неотменното си съгласие Д.С.К. да се присъедини безвъзмездно към изградените водопроводни и ел.инсталации, захранващи имот №010019 при техническа възможност установена по надлежния ред от компетентните органи.
V. Д.С.К. изрично признава правото на собственост на Ж.С.К. върху паянтова едноетажна постройка с площ от 8кв.м. разположена в северозападната част на УПИ ХІІ-37 в кв.2 от плана на с.*** съсобствен между страните.
VІ. Ж.С.К. изрично признава правото на собственост на Д.С.К. върху масивна едноетажна сграда с площ 21кв.м. прилепена до двуетажната сграда откъм североизточната фасада с височина 3,50метра и дървена стълба водеща до втори етаж, както и едноетажна масивна сграда с площ от 24кв.м. разположена в югоизточната част на дворното място, представляващо УПИ ХІІ-37 в кв.2 по плана с.*** общ.М.Т**,съсобствен между страните.
VІІ. Страните заявяват, че не си дължат уравнение на дяловете в пари, както и че всички въпроси между с настоящата спогодба се считат за уредени и нямат претенции по отношение на посочените в спогодбата недвижими имоти.
Разноските по делото остават за всяка една от страните така както са направени.С П О Г О Д И Л И С Е:


1………………………………………………… 2……………………………………………../ищец / /ответник/
Съдът счита, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което и на осн.чл.234 ал.І от ГПК следва да бъде одобрена.
Водим от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба обективирана в протокола от съдебното заседание и подписана от страните.
ОСЪЖДА Д.С.К. да заплати ДТ върху дела си по с/ка на Районен съд М.Т** в размер на 35.55лв.
ОСЪЖДА Ж.С.К. да заплати ДТ върху дела си по с/ка на Районен съд М.Т** в размер на 43.02лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №50/2010г. на Районен съд М** Т** поради спогодба между страните.
Делото да се внесе в архива като свършено.
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд Б** в едноседмичен срок от днес.

Приключи с.з. в 15.00ч
Протокола изготвен в с.з.Секретар: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
4 НАХД No 12/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК Г.К.К. МИТНИЦА - БУРГАС,
В.К.И.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 18.04.2011г.
НП-потвърдено
 
5 НАХД No 11/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК Г.К.К. МИТНИЦА - БУРГАС,
В.К.И.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 19.04.2011г.
НП-потвърдено
 
6 НАХД No 13/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК Г.К.К. МИТНИЦА - БУРГАС,
В.К.И.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 20.04.2011г.
НП-потвърдено
 
7 НОХД No 69/2010 ГЛ.VII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ ФИН., ДАН. И ОСИГ. СИСТЕМА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО К.Н.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Присъда от 26.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Н.Т. с ЕГН:**********,***, л.п. ТR-V 629567, *** гражданин, женен, ***, разрешение за пребиваване в Р.Б*** BG 700495901, с постоянен адрес ***»***, за ВИНОВЕН в това, че: На ***год., на Митнически пункт гр.*** ***, на вход от Република Т*** за Република Б*** не изпълнил разпоредбите на чл.11 ал.ІІ от Валутния закон и чл.8 от Наредба №10 на МФ относно задълженито си да декларира при внос в Република Б*** сумата от 61 000щатски долара в брой на стойност в български лева 94 897.70лв., като предмета на престъплението е в особено големи размери – престъпление по чл.251 ал.І, от НК, поради което и на осн. чл.251 ал.І, вр.чл.54 от НК, го ОСЪЖДА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 ал.І от НК, изпълнението на така определеното наказание ЛОС, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.251 ал.ІІ от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата предмета на престъплението сумата от 61 000щатски долара.
На основание чл.189 ал.ІІІ от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия К.Н.Т., със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд *** *** сумата от 170.00лв. представляваща разноски по делото.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок пред Окръжен съд - ****.

К.Н.Т.
 
8 Гражданско дело No 78/2010 Вещни искове П.Ж.П.,
М.Ж.Н.
П.Т.С.,
М.П.П.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Определение от 27.04.2011г., в законна сила от 04.05.2011г.
ОПРЕДЕЛИ:
Прекратява производството по гр.дело №78/2010г. по описа на МТРС на основание чл.232 от ГПК – поради оттегляне на исковата молба от ищците, във връзка с постигнато извънсъдебно споразумение между страните за решаване на спора.
Разноските по делото остават за страните така както са направени от тях.
Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване с ч.жалба пред ***ки Окръжен съд в едноседмичен срок от днес.


 
9 Гражданско дело No 5/2011 Облигационни искове ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001 АД ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Определение от 27.04.2011г., в законна сила от 04.05.2011г.
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКР**ВА производството по гр.дело №5/2011г. на основание чл.232 от ГПК - поради оттегляне на исковата молба от ищеца във връзка с постигнато извънсъдебно споразумение между страните за решаване на спора.
Определението за прекр**ване подлежи на обжалване с ч.жалба пред Окръжен съд Бургас в едноседмичен срок, считано от днес.